Reizen in coronatijden. 

Zie artikels 16 tot en met 19 van het KB van 28 oktober 2021, de huidige maatregelen inzake internationale verplaatsingen op info-coronavirus.be, de beslissing van het overlegcomité van de federale regering en de deelstaten van 30/12/20 en van 22/01/21 en de website van het Agentschap integratie en inburgering.

Het EU digitaal covid certificaat

De Europese lidstaten hebben een EU Digitale Covid Certificaat ingevoerd waarmee personen opnieuw vrij kunnen reizen binnen de EU vanaf 1 juli 2021. Het certificaat omvat 3 aspecten: een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. Kijk wel nog steeds na welke maatregelen gelden in het land van bestemming. Het EU Digitale Covid Certificaat bestaat uit: 

 • Vaccinatiecertificaat: dit certificaat toont aan wie, wanneer en met welk vaccin gevaccineerd werd. Dit certificaat blijft 1 jaar geldig. In het kader van internationaal reizen kan je met dit certificaat aantonen dat je volledig gevaccineerd bent. De meeste landen aanvaarden echter enkel een certificaat van volledige vaccinatie. Controleer daarom zeker voorafgaand de reisadviezen op de website van Buitenlandse Zaken

  Met dit certficaat kunnen gevaccineerde personen – afhankelijk van de geldende regels per land – vanaf 14 dagen na hun laatste dosis een vrijstelling krijgen om zich te houden aan verplichte reisgerelateerde tests of quarantaine. 

  In de praktijk dien je rekening te houden met een wachttermijn van 2 tot 3 dagen (of uitzonderlijk tot 7 dagen) tussen de vaccinatiedatum en het moment dat het vaccinatiecertificaat beschikbaar wordt voor aanvraag. Het vaccinatiecertificaat zal werken met een QR-code die bij controle gescand kan worden. 
   
 • Testcertificaat: een negatief testcertificaat toont aan dat je getest bent geweest en dat er geen infectie werd vastgesteld. Het certificaat toont waar en wanneer de test werd afgenomen. Het testcertificaat is geldig tot 72 uur na de test. In het kader van internationaal reizen kan je met dit certificaat aantonen dat je een PCR-test hebt ondergaan en dat het resultaat hiervan negatief was.

  Bepaalde landen vereisen een recentere negatieve test (vb. minder dan 48u oud). Voor vertrek dien je dus steeds na te gaan welke eisen het land van bestemming stelt met betrekking tot de negatieve coronatest.
   
 • Herstelcertificaat: een herstelcertificaat toont aan dat je genezen bent nadat je eerder positief testte op COVID-19. Het certificaat toont wanneer het herstel is vastgesteld, minimaal 11 dagen na de positieve test. Het herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen na de positieve test en tot 180 dagen later.

Het Covid-certificaat is in België digitaal beschikbaar via de CovidSafeBE-app en op websites zoals Mijn Burgerprofiel of mijngezondheid.be en kan per post aangevraagd worden.

Op deze website kan je een FAQ vinden over het certificaat.

Verplaatsingen van België naar het buitenland

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden afgeraden, maar zijn vanaf 19 april 2021 opnieuw toegelaten. 

Wanneer je naar het buitenland moet gaan voor een opdracht, weet dat andere landen de toegang tot hun grondgebied kunnen weigeren, of beperkende maatregelen nemen, zoals een verplichting om in quarantaine te gaan. Je vindt een overzicht van de regels per land in de reisadviezen van Buitenlandse zaken.

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de Europese Unie vrij reizen. Het land van bestemming kan steeds bijkomende voorwaarden opleggen.

Als je een negatieve test moet voorleggen om het land binnen te mogen, kun je vragen getest te worden op de luchthaven van Zaventem, door hier vooraf in te schrijven, of in een laboratorium (maar niet in de testcentra die samenwerken met het federaal platform; de laboratoria mogen weigeren om voorrang te geven aan de verplichte testen). 

In de Sectorgids professionele kunsten vind je aanspreekpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, waar je terecht kunt met vragen over toeren en reizen voor culturele doeleinden.

Op de website van de Europese Commissie vind je een lijst van de EU+-landen die tijdelijk opnieuw grenscontroles uitvoeren.

Volksgezondheid waarschuwt ervoor dat de situatie snel kan veranderen en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien vluchten worden afgeschaft of grenzen gesloten.

Als je ondanks een negatief reisadvies naar een bepaald land wil gaan, is het goed mogelijk dat de verzekering voor reisbijstand of hospitalisatie niet tussenkomt. Contacteer eventueel je verzekeraar.

Buitenlanders die België niet tijdig kunnen verlaten om redenen van overmacht in verband met covid 19 (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens,…), kunnen aan de gemeente waar ze verblijven een ‘Covid-document’ vragen om langer in België te mogen blijven. Zie hierover het punt “verlenging verblijf wegens overmacht” op deze pagina op de site van het AGII.

Zie 'Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt' hierna wat betreft eventuele quarantaine en andere maatregelen bij terugkomst in België.

Verplaatsingen uit het buitenland naar België

Ben je onderdaan of inwoner van een land van de EU (inclusief Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad) of van een land van het Schengengebied, of inwoner van een 'derde land' dat opgenomen is in de lijst op Bijlage 1?

Weet dat niet-essentiële reizen worden afgeraden, maar vanaf 19 april 2021 opnieuw toegelaten zijn.

Andorra, Monaco, San Marino en de Heilige Stoel/Vaticaanstad worden in het kader van internationale verplaatsingen beschouwd als landen van de EU. Personen met de nationaliteit van deze landen worden beschouwd als EU-burgers.

Op Overbruggen, het portaal voor Vlaams-Nederlandse culturele uitwisseling, vind je informatie over reizen vanuit Nederland naar België.

In de Sectorgids professionele kunsten vind je aanspreekpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, waar je terecht kunt met vragen over toeren en reizen voor culturele doeleinden.

Ben je geen onderdaan of inwoner van een land van de EU (inclusief Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad) of van een land van het Schengengebied, of geen inwoner van een 'derde land' dat opgenomen is in de lijst op Bijlage 1

Opgelet!

Het is verboden om zich naar België te verplaatsen voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een derde land bevonden (een land dat niet behoort tot de Europese Unie of de Schengenzone) dat als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Een lijst van landen met een heel hoog risico kan je hier terugvinden. De lijst van deze landen wordt op info-coronavirus bijgewerkt en vermeldt de data vanaf wanneer het inreisverbod ingaat. 

Enkel als je de Belgische nationaliteit of je hoofdverblijfplaats in België hebt, mag je vanuit die landen naar België reizen of in het geval van volgende essentiële reizen:

 • Professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht – en cargopersoneel en zeevarenden;
 • Reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van de organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. In dat geval moet je een attest van essentiële reis aanvragen via de Belgische ambassade in dat land. Professionelen uit de cultuursector vallen niet onder deze uitzondering.
 • De echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Hiervoor dien je bijkomend een attest van essentiële reis te bekomen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post. 
 • Personen die via België doorreizen naar een land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt;
 • Personen die buiten de Schengenzone en de Europese Unie doorreizen (transit via een hoog risico land zonder de internationale zone van de luchthaven te verlaten of transit in België vanuit een hoog risico land zonder de buiten-Schengen zone van de luchthaven te verlaten);
 • Personen die reizen omwille van een uiterst dwingende humanitaire reden mits zij in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;
 • Personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Voor hoog-risico-reizigers gelden wel nog steeds de volgende verstrengde maatregelen:

 • altijd PLF invullen ongeacht de verblijfsduur in België of in het buitenland;
 • indien geen hoofdverblijfplaats in België, dien je te beschikken over een voorafgaandelijke negatieve PCR-test die maximaal 72 uur voor aankomst in België is afgenomen of vanaf 1 juli over een digitaal COVID-certificaat;
 • zich laten testen in België op dag 1 (inwoners) en dag 7 (inwoners en niet-inwoners);
 • 10 dagen in quarantaine.

Deze regels zijn ook van toepassing op reizigers die reeds volledig gevaccineerd zijn.

Voor inwoners van andere derdelanden is reizen enkel mogelijk omwille van essentieel werk/dwingende reden of (sinds 1 juli 2021) indien de reiziger beschikt over een vaccinatiecertificaat waarmee een volledige vaccinatie (sinds ten minste twee weken) kan worden aangetoond.

Op dit ogenblik erkent de EU het NHS-vaccinatiebewijs van Engeland, Noord Ierland of Wales en de vaccinatiebewijzen van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Noord-Macedonië, Oekraïne, Turkije, Zwitserland, Israël, Albanië, Panama, Marokko, Armenië, Georgië, Moldavië, Nieuw-Zeeland, Servië, Singapore, Togo, Kaapverdië, El Salvador, Libanon, Verenigde Arabische Emiraten, Montenegro, Taiwan, Thailand, Tunesië, Uruguay en de Faröer-eilanden als equivalente vaccinatiebewijzen uit een derde land. Voor de overige vaccinatiebewijzen lopen de onderhandelingen op Europees niveau momenteel. 

Indien je vaccinatiecertificaat niet behoort tot één van de bovenstaande, kan het alsnog aanvaard worden als het voldoet aan volgende (cumulatieve) voorwaarden: 

 • De informatie kan worden weergegeven in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • Uit de gegevens kan herleid worden wie de persoon is die gevaccineerd is (naam, geboortedatum en/of ID-nummer)
 • Uit de gegevens blijkt dat de persoon sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter toegediend kreeg van een vaccin dat opgenomen staat in de lijst vermeld op www.info-coronavirus.be 
 • Het certificaat bevat de merknaam, het lotnummer of de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat werd toegediend
 • Het certificaat bevat de datum van de toediening van elke dosis
 • Het certificaat vermeldt het land, de provincie of de regio waar het vaccin werd toegediend
 • Het certificaat bevat een handtekening, stempel of een digitaal leesbare unieke certificaat-identificatiecode van de afgever ervan

Onder ‘volledige vaccinatie’ wordt verstaan: de vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds tenminste twee weken.

Voor inwoners van andere derdelanden die niet volledige gevaccineerd zijn, is reizen enkel mogelijk voor personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben. 

Reizen opgenomen in Bijlage 1 van het KB van 28 oktober 2021 worden beschouwd als essentieel. Het gaat onder andere over reizen van: 

 • Gekwalificeerde personen, met inbegrip van de reizen van professionelen uit de cultuursector, indien hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld, op voorwaarde dat zij beschikken over een gecombineerde vergunning.
 • Mensen die in België komen werken als werknemer of als zelfstandige, en die een arbeidsvergunning of een beroepskaart hebben, of kunnen aantonen dat de voorwaarden voor een vrijstelling van arbeidsvergunning of beroepskaart vervuld zijn. Artiesten die internationale faam hebben en niet meer dan 21 dagen per kwartaal in Vlaanderen willen werken als werknemer (maximaal 90 dagen in Brussel), zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van de aanvraag van een arbeidskaart. Als zelfstandige artiest ben je vrijgesteld van de aanvraag van een beroepskaart als je niet langer dan 3 maanden in België verblijft en werkt. Beide vrijstellingen gelden ook voor de begeleiders van de artiesten.

  Voor artiesten die vrijgesteld zijn van een arbeidsvergunning, staat op de website van Vreemdelingenzaken te lezen dat het de verplaatsing slechts als essentieel beschouwt op voorwaarde dat het werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is (bv. om financiële redenen) of een maatschappelijke waarde heeft (bv. erkend of gesubsidieerd door de overheid op basis van kunstendecreet, circusdecreet, cultuureel erfgoeddectreet, Culturele activiteitenpremie, …) en niet kan worden uitgesteld of noch vanop afstand worden uitgevoerd.

De persoon moet een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat. De ambassade kan bijkomende info vragen, dus doe de aanvraag minstens een week voor de geplande afreisdatum.

Heel wat professionelen uit de cultuursector zijn geconfronteerd geweest met een weigering om een attest uit te reiken, omdat ze geen gecombineerde vergunning hebben, terwijl dat niet per se nodig is (zie boven) of omdat het noodzakelijk karakter niet bevestigd werd door de gemeenschappen/gewesten. Artiesten die geconfronteerd worden met weigeringen kunnen steeds contact opnemen met het Departement CJM

Naargelang het land zal de persoon ook een paspoort of visum nodig hebben. 

Een attest van essentiële reis is niet vereist indien:  

 • de persoon houder is van een geldig visum D verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire post;
 • de persoon houder is van een geldig visum C dat na 18/3/2020 werd verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire post, voor zover het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
 • de persoon houder is van een geldig visum C dat na 18/3/2020 werd verstrekt door een diplomatieke of consulaire post van een andere Schengenlidstaat, maar in vertegenwoordiging van België, voor zover het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
 • het essentieel karakter blijkt uit de officiële documenten die in het bezit zijn van de reiziger.  

Personen die vrezen problemen te ondervinden bij de boarding of binnenkomst, kunnen het attest van essentiële reis altijd nog aanvragen.

Inwoners van landen die niet tot de Schengenzone behoren (ongeacht of ze behoren tot de EU), moeten ook voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied.

Je vindt informatie over gecombineerde vergunningen, arbeidsvergunningen, beroepskaarten en visa op onze website.

Zie ook 'Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt' hierna wat betreft test en quarantaine. 

Maatregelen wanneer je naar België komt

Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) 

Als je naar België (terug)komt, moet je binnen de 48 uur voor aankomst in België een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen, ongeacht de kleur van de zone waarvan je terugkomt (groen, oranje of (donkder)rood). 

Er bestaat een uitzondering op het invullen van het PLF indien je niet met het vliegtuig, trein, bus of boot reist, én minder dan 48h in het buitenland geweest bent of minder dan 48h in België blijft. 

Als je op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied bent geweest van een derde land dat als zone met heel hoog risico wordt aangemerkt, moet je steeds het PLF invullen, ongeacht de duur in het buitenland of de duur van verblijf in België.

Quarantaine en test 

Of je een test moet ondergaan voor en/of na aankomst in België en in quarantaine moet, hangt af van de kleurcode van het land waar je vandaan komt. Het PLF neemt telkens de laatste 14 dagen in rekening om te bepalen of een test of quarantaire vereist is, ook wanneer de kleurcode wijzigt. 

Voor reizigers uit groene of oranje zones geldt:

 • Geen verplichting tot quarantaine bij terugkeer
 • Geen verplichting tot test bij terugkeer

Voor reizigers uit (donker)rode zones en hele hoge risicogebieden geldt:

1. Test vóór vertrek

Niet-inwoners (vanaf 12 jaar) die uit een (donker)rode zone komen, moeten over een geldig digitaal COVID-certificaat beschikken (zie 10.1 Het EU Digitaal COVID Certificaat). Er is een uitzondering voor:

 • reizigers die maximum 48 uur in het buitenland waren of maximum 48 uur in België zullen blijven, tenzij ze met het vliegtuig, de bus, de trein of de boot aankomen; 

 • studenten, leerlingen en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage (ook PLF niet verplicht).

De eerste uitzondering geldt niet voor reizigers die zich op enig moment tijdens 14 dagen voor hun aankomst in België, bevonden op het grondgebied van een derde land dat als heel hoog risicogebied wordt beschouwd. Deze reizigers moeten altijd over een voorafgaandelijk negatieve test van minder dan 72u oud beschikken (tenzij ze gebruik kunnen maken van de derde uitzondering).

Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden aanvaard. 

Reizigers van derdelanden die niet zijn opgenomen op de lijst in bijlage I bij de aanbeveling van de EU en die geen hoofdverblijfsplaats hebben in België dienen vanaf de leeftijd van 12 jaar te beschikken over een testcertificaat dat bewijst dat zij voor vertrek naar België een negatieve RAT- of PCR-test hebben ondergaan indien zij reizen van een land dat als rode zone of als zone met heel hoog risico wordt aangemerkt.

2. Quarantaine

Principe voor inwoners van België

Voor inwoners van België die uit een (donker)rode zone komen binnen de Europese Unie of Schengenzone gelden de volgende principes:

 • Indien je beschikt over een vaccinatiecertificaat: je moet je niet laten testen of in quarantaine;
 • Indien je niet beschikt over een vaccinatiecertificaat: je moet niet in quarantaine als je je laat testen op dag 1 of dag 2. Bij het resultaat van een negatieve test kan de quarantaine beëindigd worden. Op dag 7 laat je je nogmaals testen. Indien je beschikt over een recente negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud of een recente RAT-test van de dag voor of van de aankomst, moet je je niet laten testen op dag 1 maar wel op dag 7.

Voor inwoners van België die uit een (donker)rode zone komen buiten de Europese Unie of Schengenzone gelden de volgende principes:

 • Indien je beschikt over een vaccinatiecertificaat: bij een negatief resultaat van de PCR-test op dag 1 na aankomst mag de quarantaine opgeheven worden. Laat je nogmaals testen op dag 7 na aankomst.
 • Indien je niet beschikt over een vaccinatiecertificaat: je moet verplicht in quarantaine voor 10 dagen, die kan worden ingekort bij een negatief resultaat van de PCR-test op dag 7 na aankomst.

Inwoners van Brussel die uit een rode zone (binnen of buiten EU/Schengen) terugkomen en niet beschikken over een herstel- of vaccinatiecertificaat dienen zich te laten testen op dag 1 en dag 7 na terugkomst en moeten in quarantaine blijven tot het resultaat van de tweede test bekend is.

Principe voor niet-inwoners van België

Voor niet-inwoners van België die uit een rode zone in de Europese Unie of Schengenzone komen gelden de volgende principes:

 • Indien je beschikt over een vaccinatiecertificaat: je moet je niet laten testen of in quarantaine;
 • Indien je niet beschikt over een vaccinatiecertificaat: een PCR-test laten afnemen van maximum 72 uur voor aankomst in België of een RAT-test maximum 36 uur voor aankomst in België. Indien de test negatief is, moet je niet in quarantaine. Laat je nogmaals testen op dag 7.

Voor niet-inwoners van België die uit een rode zone buiten de Europese Unie of Schengenzone komen gelden de volgende principes:

 • Indien je beschikt over een vaccinatiecertificaat: laat je testen voor vertrek naar België. Laat je ook testen op dag 1 en dag 7 in België. Bij een negatief resultaat van de PCR-test op dag 1 na aankomst mag de quarantaine opgeheven worden;
 • Indien je niet beschikt over een vaccinatiecertificaat: laat je testen voor vertrek naar België. Laat je ook testen op dag 1 en dag 7 in België. Bij een negatief resultaat van de PCR-test op dag 7 na aankomst mag de quarantaine opgeheven worden.

Niet-inwoners van Brussel die uit een rode zone (binnen of buiten EU/Schengen) terugkomen en niet beschikken over een herstel- of vaccinatiecertificaat dienen zich te laten testen op dag 1 en dag 7 na terugkomst en moeten in quarantaine blijven tot het resultaat van de tweede test bekend is.

Een persoon die minder dan 3 maanden geleden een diagnose van COVID-19 kreeg en terugkeert uit een rode zone, is vermoedelijk tijdelijk beschermd door immuniteit. In dat geval geldt een vrijstelling van quarantaine indien de diagnose minder dan 2 maanden geleden werd gesteld. Deze uitzondering geldt niet voor reizigers die terugkeren uit een heel hoog risicoland.

Reizigers die terugkeren uit een heel hoog risicoland moeten verplicht tien dagen in quarantaine gaan, ongeacht hoe lang ze daar geweest zijn en hoe lang ze in België blijven. Deze maatregel geldt ook voor personen die beschikken over een digitaal COVID-certificaat.

Wat quarantaine betekent, vind je in het antwoord op de vraag “Wat moet ik verstaan onder het begrip quarantaine” op info-coronavirus.be

Uitzonderingen op quarantaine

De federale overheid kan beslissen dat je niet in quarantaine moet, wanneer uit het Passagier Lokalisatie Formulier blijkt dat het risico op besmetting beperkt is.

Onderbreking van de quarantaine

Sommige personen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van quarantaine na terugkomst uit een (donker)rode zone in het buitenland, omwille van een essentiële of professionele reden. Deze uitzondering is niet van toepassing als je in contact kwam met een persoon die corona heeft (hoogrisicopatënt), als je symptomen hebt of positief getest bent op COVID-19. Ook reizigers die terugkeren uit een heel hoog risicoland kunnen hier geen gebruik van maken. 

 

De essentiële reden geldt voor hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld (voor zover relevant bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de werkplek). Daaronder worden ook professionelen uit de cultuursector begrepen die zich verplaatsen bij de uitoefening van hun professionele activiteit.

De uitzondering op de quarantaine heeft enkel betrekking op:

 1. Ofwel de uitvoering van de essentiële reden van de reis naar België
 2. Ofwel de uitvoering van de functie in België na uitvoering van een professionele of essentiële reden in een (donker)rode zone in het buitenland

De overige tijd (bijv. vrije tijd, weekends, vakanties, ’s avonds…) moet de quarantaine gerespecteerd worden.

Personen die willen genieten van een onderbreking van de quarantaine moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • geen symptomen hebben;
 • geen hoogrisicocontact zijn van iemand bij wie de diagnose van COVID-19 infectie werd bevestigd die onder hetzelfde dak woont;
 • niet positief getest zijn op COVID-19;
 • het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
 • waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
 • niet in staat zijn om te telewerken;
 • respecteren van de afstandsregels en altijd een mondmakser dragen op de werkplek;
 • beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten.

3. Testen na aankomst in België

Reizigers (inwoners en niet-inwoners en vanaf 12 jaar) die uit een (donker)rode zone komen, moeten zich verplicht laten testen:

 • op dag 1 of dag 2 van de quarantaine indien de (donker)rode zone zich binnen de Europese Unie bevindt;
 • op dag 1 en dag 7 van de quarantaine indien de (donker)rode zone zich buiten de Europese Unie bevindt.

Er is een uitzondering voor: 

 • reizigers die maximum 48 uur in het buitenland waren of maximum 48 uur in België zullen blijven, tenzij ze met het vliegtuig, de bus, de trein of de boot aankomen.
 • niet-inwoners die over een negatief testresultaat beschikken, moeten zich enkel op dag 7 laten testen. 
 • reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten:
  • zich niet laten testen indien de rode zone zich binnen de Europese Unie bevindt;
  • zich testen op dag 1 of dag 2 en op dag 7 indien de rode zone zich buiten de Europese Unie bevindt. 

Deze afwijkingen gelden niet voor reizigers uit een heel hoog risicogebied. Zij moeten zich laten testen op dag 1 en dag 7 van de quarantaine. 

De reizigers krijgen (nadat ze het Passagiers Lokalisatie Formulier ingevuld hebben) een sms, waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum via de reservatietool op mijngezondheid.belgie.be.

Reizigers die een volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is.

De overheid kan beslissen dat je je niet moet laten testen, wanneer uit het Passagier Lokalisatie Formulier blijkt dat het risico op besmetting beperkt is.

4. In geval van positieve test

Indien de test positief is, moet de persoon in isolatie gedurende minstens tien dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen. Wat isolatie betekent, vind je in het antwoord op de vraag “Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie” op info-coronavirus.be

De isolatie kan stopgezet worden indien voldaan is aan de volgende 3 voorwaarden:

 • niet eerder dan tien dagen na het optreden van de symptomen en
 • minstens drie koortsvrije dagen en
 • een verbetering van de ademhalingssymptomen. 

Als de test op dag 1 negatief is, krijgt de persoon op dag 5 een uitnodiging voor een tweede test op dag 7 en moet hij of zij tot dan in quarantaine blijven. Als de test op dag 7 negatief is, wordt de quarantaine opgeheven, maar wordt verhoogde waakzaamheid gevraagd (buitenshuis een mondmasker dragen en sociale contacten beperken) tot 14 dagen na aankomst in België. Deze stopzetting van de quarantaine geldt niet voor reizigers die terugkeren uit een heel hoog risicoland. 

Op de website info-coronavirus vind je een overzicht met de maatregelen als je gaat reizen.

Optreden in Europa

Op de website van PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe) vind je een kaart waarop je kunt zien vanaf wanneer en waar in Europa terug voorstellingen toegelaten zijn.

Mobility Information Points

Eventueel kun je contact opnemen met een Mobility Information Point in het land van bestemming. MIP’s zijn centra in Europa en de VS, die artiesten en culturele organisaties bijstaan in de administratieve uitdagingen bij grensoverschrijdend werken (visa, sociale zekerheid, belastingen, douane, …).

 

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.