De coronacrisis heeft heel wat gevolgen voor de relatie tussen werkgevers en werknemers: mag je thuiswerken? Moet je thuiswerken? Welke preventiemaatregelen moet de werkgever nemen? Wat als een werknemer terugkeert uit het buitenland?

Antwoorden op deze en meer vragen vind je op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Zie ook de gidsen in de culturele sectoren, met onder meer maatregelen inzake arbeidspreventie, hierboven in het antwoord op de vraag “Wat mag en wat niet en wat zijn de regels”.

Vaccineren

Werknemers die zich tijdens de werkuren laten vaccineren, hebben recht op klein verlet met behoud van loon. 

Werknemers in volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking kunnen met hun werkgever afspreken om hun onderbreking tijdelijk te schorsen tot uiterlijk 30 september 2021. 

Sneltest

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden sneltests invoeren. Je vindt daarover info op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Thuiswerken

Het Overlegcomité heeft beslist dat vanaf 20 november thuiswerken weer verplicht wordt, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De werkgever moet een attest voorzien voor de personen die niet kunnen telewerken om de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats te bewijzen. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Er mag per dag 20% van de personen tegelijk aanwezig zijn op de arbeidsplaats. 

Elke onderneming moet een maandelijks elektronisch register bijhouden van de personeelsleden (medewerkers, uitzendkrachten, freelancers, etc.) die regelmatig op de werkvloer aanwezig zijn en hoeveel medewerkers niet kunnen telewerken. Dit register moet ter beschikking worden gesteld via het portaal van de FOD Sociale Zekerheid. Meer info over de aangifte is te vinden op deze website van de FOD Sociale Zekerheid.

Deze passende maatregelen zijn oa. terug te vinden in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan van de FOD WASO en in richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau zoals in cao’s.

Vrijwillige overuren

De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt deze maatregel voorziet in de mogelijkheid om in enkele cruciale sectoren tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 30 september 2021 tot 120 extra vrijwillige overuren te presteren. Op de website van de FOD WASO kan je hierover meer info terugvinden. Op deze overuren moeten geen sociale bijdragen betaald worden (zie artikel 4 van het KB tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerwerk van 28 december 2020). De ministerraad keurde zopas een ontwerp van koninklijk besluit goed om deze maatregel te verlengen voor 2022 en ook beschikbaar te stellen voor niet-essentiële sectoren. Het ontwerp ligt nu voor bij de Raad van State voor advies. 

Voor de culturele sector behoren volgende paritaire comités tot de kritieke sectoren waarvoor vrijwillige overuren mogelijk zijn:

  • PC 227: beperkt tot radio en televisie
  • PC 304: beperkt tot radio en televisie
  • PC 329: beperkt tot zorg, welzijn, voedselbedeling, monumentenwacht, niet-commerciële radio en televisie

Vanaf het 3de kwartaal van 2021 tot en met het 4de kwartaal van 2022 wordt het systeem van 120 vrijwillige overuren uitgebreid ongeacht de sector (maar wel beperkt tot de privé-sector) (let op – deze maatregel werd nog niet officieel gepubliceerd). De vrijwillige overuren die reeds in het 1ste en 2de kwartaal van 2021 werden gepresteerd worden voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2021 in mindering gebracht van de 120 extra overuren. Ook op deze overuren zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd, dus deze uren moeten evenmin bij DmfA worden aangegeven. 

Opzeggingstermijn

Een wet van 15 juni 2020 schorst de opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 22 juni, in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Indien de opzegging dateert van voor 1 maart 2020 blijft de opzegtermijn gewoon doorlopen.

Tijdelijke arbeidsduurvermindering

Het koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 laat toe voor ondernemingen, die erkend zijn als een onderneming in moeilijkheden of in een herstructurering, om een tijdelijke arbeidsduurvermindering voor haar werknemers in te voeren voor maximaal 1 jaar. De periode van erkenning moet ingegaan zijn tussen 1 maart en 31 december 2020. Daarbij is er sprake van een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen. De wekelijkse voltijdse arbeidsduur kan verminderd worden met één vijfde of één vierde of er kan een vierdagenweek worden ingevoerd. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2020. Meer info kan je terugvinden op de website van de FOD WASO.

Consumptiecheque

In toepassing van een koninklijk besluit van 15 juli 2020 kunnen werkgevers hun personeel een consumptiecheque geven van 300 euro, die besteed kan worden in de horeca-, cultuur- en sportsector. Onder bepaalde voorwaarden zijn de consumptiecheques, net als maaltijd- en ecocheques, vrijgesteld van sociale bijdragen.

Cultuur- en sportcheques

De ministerraad van 15 oktober 2021 heeft beslist dat de geldigheidsduur van cultuur- en sportcheques die normaal zouden verstrijken tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 verlengd wordt tot 30 september 2022. Het ontwerp van het koninklijk besluit wordt voorgelegd aan de Raad van State voor advies.