Zie ook de “huidige maatregelen” op info-coronavirus.be en een lijst van toegelaten activiteiten op de site van de FOD Economie.

Tot 25/04/21 gelden (behoudens wijzigingen) de volgende regels:

 • Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, daarin begrepen concertzalen, theaters en bioscopen worden gesloten voor het publiek. Er is een uitzondering voor onder meer: 

  • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;

  • musea (zie verder bij 'Musea')

  • eendaagse buitenschoolse activiteiten in openlucht voor leerlingen van het basis- en secundair onderwijs (zie hieronder, bij onderwijs)

 • Ieder huishouden mag maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer thuis ontvangen. Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis ontvangen op een ander moment. Daarenboven mag één persoon per keer het huis occasioneel en kortstondig betreden (bijvoorbeeld om naar de tuin te gaan). 
 • Samenscholingen zijn toegelaten tot vier personen met de nodige afstandsregels, uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar en leden van hetzelfde huishouden.

  Dit geldt ook voor “georganiseerde” activiteiten (rondleidingen met gids, wandelingen, …) die buiten plaatsvinden, mits respect van de algemene regels (afstand bewaren, mondmaskers aanbevolen en verplicht indien afstand niet bewaard kan worden, middelen voor handhygiëne) en van de eventueel toepasselijke protocollen (zie hieronder).
 • Een veiligheidsafstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden. 
 • Er geldt een verbod om zich in de openbare ruimte te begeven tussen 24u en 5u, behalve voor essentiële en niet-uitstelbare verplaatsingen zoals dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.
 • Mondmaskers zijn vanaf twaalf jaar verplicht in binnenruimtes. Je mag het afdoen om iets te eten of drinken. Buiten zijn mondmaskers enkel verplicht op drukbezochte plaatsen (bepaald door de lokale overheden). In het Brussels gewest zijn ze overal verplicht. 
 • Fotografen mogen in hun lokalen meer dan een persoon tegelijkertijd ontvangen, ongeacht de oppervlakte, wanneer die personen tot hetzelfde huishouden behoren, een duurzaam contact onderhouden, of maximum twaalf jaar oud zijn. Die personen moeten in dat geval de afstandsregel van 1,5 m niet naleven. Voor het overige moeten de regels voor ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten gerespecteerd worden (zie hieronder), evenals het toepasselijke protocol.
 • Galerieën kunnen openen onder de voorwaarden die gelden voor ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (zie verder bij 'Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten').
 • Voorstellingen met publiek zijn niet toegelaten.

  Professionelen, zoals programmatoren, zijn geen “publiek”, en kunnen dus voorstellingen bijwonen, op voorwaarde dat:

  • dat niet mogelijk is van op afstand 

  • dat de afstandsregels gerespecteerd worden en dat de organisator passende preventiemaatregelen neemt, zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan" en in de toepasselijke protocols (zie verder).

 • Door clubs of verenigingen georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:
  • maximum 10 deelnemers per groep (begeleiding niet meegerekend)

  • de jongeren moeten in hun groep blijven en mogen niet samen gezet worden met jongeren van een andere groep

  • tot en met 12 jaar in de mate van het mogelijke buiten

  • van 13 tot en met 18 jaar verplicht buiten, uitgezonderd zwembaden

  • geen overnachtingen

  • de begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren in de mate van het mogelijke de afstand van 1,5 m 

  • de begeleiders dragen een mondmasker

  • geen publiek (behalve voor niet-professionele sporttrainingen, waar elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden)

  • aanbeveling om het aantal hobby’s in groep te beperken tot één hobby per kind of jongere

   Zie De Ambrassade voor meer info. 

 • Opnames en repetities:

  • amateurs mogen enkel buiten opnemen en repeteren, mits respect voor de algemene regels (maximum vier personen, afstand bewaren, mondmaskers aanbevolen en verplicht indien afstand niet bewaard kan worden, middelen voor handhygiëne) en van het basisprotocol cultuur

  • repetities in het kader van georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren, zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk (zie hierboven)

  • opnames en repetities zijn toegelaten in het kader van professionele activiteiten 

   • in een apart lokaal (niet bij iemand thuis) 

   • mits respect van het basisprotocol cultuur, van de Sectorgids professionele kunsten en eventueel van de generieke gids voor werkgevers (indien arbeidsovereenkomst) en van de gids voor de specifieke sector (indien bv. audiovisueel)

   • met een attest van de werkgever of opdrachtgever, dat bevestigt dat je niet kunt thuiswerken (hier is daarvan een model)

   • je kunt een verklaring op eer (zie hieronder) tekenen, die bevestigt dat het om een professionele activiteit gaat en dat alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn

 • Onderwijs en privélessen
  Privélessen (muziek, tekenen, dans, niet-artistieke opleidingen, …) zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:
  • niet aan huis, enkel in een daartoe bestemde ruimte (of buiten)
  • maximum drie leerlingen (indien oppervlakte minstens 40 vierkante meter en ongeacht de leeftijd)
  • voor kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn er soepelere regels (zie hierboven)
  • respecteren van de regels voor ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (zie hieronder)
  • respecteren van de eventueel toepasselijke protocols (zie hieronder)

   Op onderwijs.vlaanderen.be vind je informatie over het DKO.

   Eendaagse buitenschoolse activiteiten zijn toegelaten voor de leerlingen van het basis- en secundair onderwijs. De activiteit mag enkel plaatsvinden in openlucht. De klasbubbel moet maximaal gerespecteerd worden, contact met andere mensen moet vermeden worden en verplaatsingen mogen niet gebeuren met het openbaar vervoer. De school moet een risicoanalyse maken en de protocollen voor het onderwijs naleven tijdens de activiteit. 

   Cultuurwerkers zijn geen “essentiële derden” meer en mogen niet aanwezig zijn in scholen voor voorstellingen of culturele activiteiten.
 • Thuiswerk is verplicht. Als dat niet mogelijk is, moeten de veiligheidsafstand van 1,5 m en de regels vervat in de generieke gids en sectorgidsen voor werkgevers gerespecteerd worden. Personeelsleden die niet thuis kunnen werken moeten een attest of elk ander bewijsstuk krijgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Zie hieronder een voorbeeld. 

  De Nationale Arbeidsraad heeft op 27/01/21 cao 149 gesloten, betreffende thuiswerk om gezondheidsredenen. De cao is van toepassing op bedrijven waar vóór 1/01/21 nog geen afspraken over thuiswerk gemaakt waren. De cao geldt tot 31/12/21.

Laatst gewijzigd: 25/03/2021 - 16:38

Verklaring op eer en attest noodzakelijke aanwezigheid op werkplaats

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 30/03/2021 - 11:42

Solemn Declaration: professional behind the scenes work

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 25/03/2021 - 16:39

Déclaration sur l'honneur travail professionnel

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 06/11/2020 - 12:02

Attest van noodzakelijke aanwezigheid op de werkplaats

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Musea

Musea mogen terug open voor publiek. Dit gaat over:

 • structuren erkend als museum of kunsthal door de federale overheid of een deelstaat;
 • “permanente instellingen ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerven, bewaren, bestuderen, overbrengen en tentoonstellen voor doeleinden van studie, vorming en vermaak, door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.”

Ook tentoonstellingen in culturele centra kunnen onder deze definitie vallen.

De musea mogen enkel bezoekers ontvangen op afspraak.

Zie ook het protocol voor musea en de Sectorgids professionele kunsten voor meer info over museale en tentoonstellingswerking.

Deze inrichtingen moeten de protocollen en de volgende minimale regels naleven:

 • bezoekers en werknemers informeren over de preventiemaatregelen; 
 • afstand van 1,5 m (zowel binnen als voor mensen die buiten aanschuiven);
 • mond-neusmaskers zijn verplicht;
 • vermijden van samenscholingen
 • aan de ingang is ontsmettende handgel ter beschikking en alle bezoekers ontsmetten hun handen;
 • regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 
 • goede verluchting.

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (daarin begrepen organisatoren van evenementen, wanneer die weer zullen kunnen plaatsvinden), moeten de nodige preventiemaatregelen treffen, in overleg met de werknemers of hun vertegenwoordigers, en met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. 

Er zijn minimumregels (bovenop de algemene regels hierboven en de (eventueel) toepasselijke protocols): 

 • klanten en werknemers informeren over de preventiemaatregelen; 
 • afstand van 1,5 m;
 • toezicht op het respect van de afstandsregels door mensen die buiten aanschuiven;
 • klanten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of langer indien bezoek enkel op afspraak;
 • maximum een klant per 10 vierkante meter (maximum twee indien oppervlakte kleiner dan 20 vierkante  meter én afstand van 1,5 m);
 • indien de oppervlakte meer dan 400 vierkante meter is, moet er een toereikende ingangscontrole zijn;
 • samenscholingen van meer dan vier personen vermijden;
 • mond-neusmaskers zijn verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de afstandsregels niet kunnen worden nageleefd;
 • aan de ingang is ontsmettende handgel ter beschikking en alle bezoekers ontsmetten hun handen;
 • regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 
 • goede verluchting; 
 • individueel bezoek (uitgezonderd minderjarigen van het eigen huishouden en personen die begeleiding nodig hebben); indien op afspraak, mag de consument vergezeld zijn door één persoon van hetzelfde huishouden of door zijn duurzaam onderhouden nauw contact;
 • in de regel enkel bestellen en afhalen of op afspraak;
 • contactpersoon aan wie klanten en werknemers besmettingen kunnen melden (met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing). 

Lokaal

Lokaal kunnen specifieke regels gelden. Je vindt een overzicht van de impact van de lokale maatregelen op de cultuursector in de Sectorgids professionele kunsten.

Moet je als organisator tickets terugbetalen?

De organisator mag tegoedbonnen geven in plaats van de tickets terug te betalen, als het evenement (of een evenement met dezelfde essentiële kenmerken) maximum twee jaar uitgesteld wordt en zal plaatsvinden op dezelfde of een nabijgelegen locatie. De organisator kan toelaten dat de klant de tegoedbon gebruikt voor andere evenementen of producten. Wanneer de klant het evenement op de nieuwe datum niet kan bijwonen (bv. door ziekte of om beroepsredenen), kan hij alsnog zijn geld terugkrijgen. 

In geval van annulering krijgt de organisator tot 30 september 2021 de tijd om de terugbetaling te doen.

Het besluit is van toepassing op evenementen georganiseerd tot 30 juni 2021. 

Verschillen tussen de sectoren

In verschillende sectoren zijn gidsen of protocollen opgesteld, die een leidraad zijn voor het opstellen van preventieplannen: 

De sectorgids professionele kunsten is altijd de te volgen gids van zodra een activiteit op het podium plaatsvindt (zowel amateur, professioneel, openbaar als privé).

 

De protocollen van toepassing in de Franse Gemeenschap vind je op de site van de FWB. De protocollen van toepassing in de Duitse Gemeenschap staan op de site van Ostbelgien

 

 

☎️ Coronalijn

Heb je korte, punctuele vragen over de corona (steun)maatregelen? Bel onze coronalijn: 02 534 18 24. Elke weekdag tussen 9u en 13u bereikbaar.