Wat is een goede termijn om betaald te worden? Laten klanten jouw facturen steeds links laten liggen? 

In dit artikel gaan we dieper in op betalingstermijnen en op de nieuwe wettelijke regeling! 

In de wettelijke regeling van betalingstermijnen maakt men een onderscheid tussen een goed of dienst leveren aan een consument (b2c) of een onderneming (b2b). 

B2C regeling

Als je aan een particulier een dienst levert of iets verkoopt, moeten de redelijke betalingstermijnen worden gerespecteerd.

Vaak wordt er bij de koop of dienst al direct betaald, maar dat is niet altijd het geval. Als je hiervan afstapt en de betaling later (of in schijven) gebeurt, dan moet dit duidelijk opgenomen worden in de algemene voorwaarden! 

B2B regeling

Huidige regeling 

De wettelijke betalingstermijn is 30 kalenderdagen (hiervan kan contractueel worden afgeweken).  

Maar deze regeling geldt niet als de crediteur (zij die betaald moet worden) een KMO is en de debiteur een niet-KMO is (de betalende partij), dan is de betalingstermijn maximum 60 kalenderdagen.  

De betalingstermijn begint te lopen vanaf de dag volgende op: 

  • de ontvangst van de factuur door de schuldenaar, of 
  • de ontvangst van de goederen of diensten als deze worden geleverd nadat de factuur is ontvangen, of 
  • de aanvaarding of verificatie van de goederen of diensten als in een procedure voor aanvaarding of verificatie is voorzien en als de schuldenaar de factuur ontvangt vóór of op de datum van aanvaarding of verificatie. 

De wet van 2 augustus 2002 staat ook een factuur- en goederencontroletermijn van maximaal 30 kalenderdagen toe. Deze termijn kan worden opgeteld bij de wettelijke betalingstermijn van 30 (max 60) kalenderdagen.  

Door deze regeling kan de volledige betalingstermijn in principe worden uitgebreid tot 90 kalenderdagen.  De wetgever heeft deze lange betalingstermijn aan banden gelegd. 

Nieuwe regeling vanaf 1 februari 2022 

Om ondernemingen te beschermen tegen te lange betalingstermijnen heeft de wetgever ingegrepen.

Vanaf februari 2022 zal de wettelijke betalingstermijn 30 kalenderdagen zijn, waarbij bedrijven contractueel mogen afwijken tot een betalingstermijn van maximum 60 kalenderdagen. Deze regeling geldt ongeacht de grote van het bedrijf. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen de transacties van een KMO en een niet-KMO. 

Tot slot zal de betalingstermijn niet meer verlengd worden door de factuur -en goederencontroletermijn. Deze controletermijn moet opgenomen worden in de betalingstermijn.  

Bijkomend kan de datum van ontvangst van de factuur niet meer contractueel vastgesteld worden.  

Hoe kan je facturen en betalingstermijnen het beste aanpakken?  

  • Ga na wat er in de ‘algemene voorwaarden’ staat rond de betalingstermijnen en sancties.  
  • Stel je factuur op tijd op! Wil je meer weten over factureren, klik hier
  • Zorg ervoor dat de klant precies weet tegen wanneer en op welke rekening de betaling moet gebeuren.  
  • Ga na of de betalingen ook effectief zijn uitgevoerd. 

Iemand in gebrekestellen omdat ze niet betalen? FOD Economie heeft de volgende modelovereenkomst om je daarmee te helpen.