Steunmaatregelen voor tax shelter producties.

Beluister onze podcastaflevering over Tax Shelter:

Podiumwerken die als gevolg van een sluiting van de schouwspelzaal of voorstellingsruimte door middel van een livestream worden vertoond, komen in aanmerking voor de tax shelter podiumkunsten. Deze regel geldt zolang er beperkende maatregelen worden genomen in het kader van de bestrijding van COVID-19 die verband houden met de sluiting van de schouwspelzaken en andere vooorstellingruimtes of met het maximum aantal toegelaten toeschouwers, en dit tot 30 juni 2021. De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt deze termijn tot 30 september 2021.

De ministerraad heeft een nieuw voorontwerp van wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie goedgekeurd, die deze termijn verlengt in 2022. 

Op 25 mei 2020 heeft de FOD Financiën “Circulaire 2020/C/72 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken” gepubliceerd, met een opsomming van tijdelijke fiscale maatregelen voor de tax shelter:

Verlenging van de periode om uitgaven te doen

In het kader van de tax shelter wetgeving moet de producent binnen een bepaalde termijn kwalificerende productie- en exploitatieuitgaven doen. Deze termijn bedraagt 24 maanden voor podiumwerken en animatie (audiovisueel) en 18 maanden voor audiovisuele werken. Beide termijnen worden met 12 maanden verlengd en bedragen respectievelijk:

 • 36 maanden (24 maanden + 12 maanden) voor podiumwerken + animatie (audiovisueel)
 • 30 maanden (18 maanden + 12 maanden) voor audiovisuele werken

De producent moet aantonen dat het in aanmerking komende werk rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de federale overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus, i.e. dat deze maatregelen hem belet hebben om de nodige uitgaven te doen binnen de 'normale' termijn.
 

Info

Uiterste datum aflevering tax shelter attest

Het Tax Shelter attest moet uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend worden afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Verlenging termijn om de sommen van de investering over te maken

De investeerder moet de sommen, waartoe hij zich in uitvoering van de raamovereenkomst heeft verbonden, storten binnen de 3 maanden na ondertekening van de raamovereenkomst. Deze termijn kan met 3 maanden worden uitgesteld, voor zover de vervaldag van de oorspronkelijke termijn van 3 maanden na 12/03/2020 valt.
De investeerder moet aantonen dat hij door de maatregelen van de federale overheid m.b.t. de COVID-19-pandemie:

 • Ofwel niet over de nodige liquiditeiten beschikte na afloop van de oorspronkelijke termijn van 3 maanden;
 • Ofwel zijn liquiditeiten gebruikt heeft voor de redding en/of heropstart van zijn activiteiten (wat zal blijken uit een belangrijke daling van de liquide middelen volgend op de periode nadat de oorspronkelijke 3 maanden termijn verstreken is)
   

Info

Dit geldt voor de raamovereenkomsten die ten laatste zijn ondertekend op 12.03.2020. Zie circulaire 2020/C/72, punten 8 en volgende en 25. De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt deze termijn tot 30.09.2021.

Vervanging van het geproduceerde werk

Onder bepaalde voorwaarden kan het werk dat geproduceerd zou worden, in de raamovereenkomst vervangen worden door een ander werk, zonder nadelige fiscale gevolgen (slechts éénmalige wijziging toegestaan).

Info

Dit geldt voor de raamovereenkomsten die ten laatste zijn ondertekend op 12.03.2020. Zie circulaire 2020/C/72, punten 8 en 25. De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt deze termijn tot 30.09.2021.

Verruiming van de productie- en exploitatiekosten binnen de maand na de première

Inzake podiumwerken zijn heel wat voorstellingen uitgesteld. Toch zullen de uitgaven gedaan n.a.v. de voorstellingen die geprogrammeerd waren in de maand na de première, maar die niet hebben kunnen plaatsvinden, in aanmerking worden genomen als Belgische productie- en exploitatieuitgaven in de maand na de première. Deze dienen dan wel in de verlengde termijn, zoals hierboven vermeld, gedaan worden.

De productievennootschap moet aantonen dat het uitstel van de voorstellingen voortvloeit uit de beslissing van de federale regering om de schouwspelzalen en de andere voorstellingsruimtes te sluiten.

Info

Dit geldt voor “de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 12.03.2018 tot 31.12.2020 en waarvoor het tax shelter attest nog niet is aangevraagd”. Zie circulaire 2020/C/72, punten 20 en 24. De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt deze termijn tot 30.09.2021.

Verhoging van de maximale investering

Naast een uitstel voor de uitgaven, komt er een verhoging van de maximale vrijstelling en als gevolg daarvan een verhoging van de maximale investering:

 • voor vennootschappen die uiterlijk op 30 december 2020 afsluiten:
  • maximale vrijstelling: 1.700.000 EUR (i.p.v. 850.000 EUR)
  • maximale investering: 477.528 EUR (1.700.000 euro/356%)
 • voor vennootschappen die afsluiten tussen 31 december 2020 et 31 december 2021:
  • maximale vrijstelling: 2.000.000 EUR (in de plaats van 1.000.000 EUR)
  • maximale investering: 475.059 EUR (2.000.000 euro/421%)

De verdubbeling van de maximale vrijstelling geldt voor raamovereenkomsten die worden ondertekend in een belastbaar tijdperk dat uiterlijk op 31 december 2021 afloopt.

Taxshelter podiumkunsten tijdelijk ook voor live-streaming

Tot 31 maart 2021 zullen voorstellingen die uitsluitend via live streaming worden vertoond in aanmerking komen voor taxshelter podiumkunsten. Tot 15 december komen alle live streaming voorstellingen in aanmerking, daarna enkel diegene die betalend zijn. Ook voorstellingen die toegankelijk zijn voor houders van een abonnement vallen onder deze tijdelijke maatregel. 
 
Indien het geplande werk niet kan doorgaan op het voorziene podium zal dit geen aanleiding geven tot het weigeren van een taxshelter attest. Bovendien kunnen de uitgaven die verbonden zijn aan die live streaming beschouwd worden als uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het podiumwerk.
 
Deze regeling geldt zolang de beperkende maatregelen met betrekking tot sluiting van voorstellingsruimtes of met het maximum aantal toegelaten toeschouwers in deze periode nog van kracht zijn. 

 

oKo meldt dat de Cel Taxshelter, wat digitale presentaties betreft, een onderscheid maakt tussen: 

 • een ononderbroken, rechtstreekse, integrale presentatie voor een betalend publiek, die beschouwd kan worden als de première.
 • een opname, gemonteerd, met eventueel postproductie-ingrepen, die op een later tijdstip voor een al dan niet betalend publiek wordt aangeboden, die beschouwd wordt als een audiovisuele afgeleide van de eigenlijke podiumproductie, en niet als de première van het podiumwerk.

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.