Een derdelander heeft een nationaliteit van buiten de Europese Unie.

Kort verblijf

Voor een kort verblijf in het Schengengebied kan je beroep doen op een visa kort verblijf. Een kort verblijf gaat over een verblijf van 90 dagen of minder in een periode van 180 dagen. 

Als derdelander moet je in principe beschikken over een visum om in België te verblijven. Maar er zijn uitzonderingen op dit principe. Je hebt geen visum nodig als je:

Je paspoort of identiteitskaart volstaat in deze gevallen.

België legt nog wel een aantal binnenkomstvoorwaarden op. Zo moet je kunnen bewijzen dat:

 • je effectief een reisdoel hebt;
 • de verblijfsomstandigheden naar behoren zijn;
 • dat je beschikt over voldoende bestaansmiddelen voor je verblijfskosten en de terugreis (een verbintenis tot tenlasteneming of eigen bestaansmiddelen).

Als je een visum krijgt, dan kan je binnen het Schengengebied reizen, maar als je ook van plan bent om te gaan werken, heb je mogelijks naast het visum ook een arbeidsvergunning (of een werkvergunning) nodig, dit is afhankelijk van het land waar je gaat werken.

Artiesten die internationale faam hebben en niet meer dan 21 dagen per kwartaal in België werken, zijn vrijgesteld van de aanvraag van een werkvergunning. Hier vind je meer informatie.


Als je een aanvraag indient, is het belangrijk om de volgende stappen na te gaan:

 1. Hoe ziet je tour/trip eruit? 
 2. Welk(e) land(en) ga je bezoeken? 
 3. Hoe lang ga je in elk van die landen verblijven? 


Hoe verloopt de aanvraag van een visum kort verblijf? 

Je vraagt een visum kort verblijf aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. De bevoegde post is de post in het land dat de enige of hoofdbestemming van de reis is. Sommige ambassades en consulaten besteden de behandeling van visumaanvragen uit aan privéfirma's. Die privéfirma's rekenen soms bijkomende kosten aan.

Je kan ten vroegste 6 maanden voor de voorziene vertrekdatum een visum kort verblijf aanvragen en ten laatste 15 dagen voor je vertrek. 

Je dient je visumaanvraag in via het geharmoniseerd aanvraagformulier voor een Schengenvisumaanvraag. Dat formulier kan je gratis krijgen op de bevoegde diplomatieke of consulaire post. Je kan het invullen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Vul een afzonderlijk aanvraagformulier in voor de minderjarige kinderen die in je paspoort staan en waarover je het ouderlijk gezag hebt of waarvan je de wettelijke voogd bent.

Aanvraag- werkvergunning

Buitenlanders die maximaal 90 dagen als werknemer in België aan de slag willen hebben daarvoor een arbeidskaart nodig. De aanvraag van een arbeidskaart is een bevoegdheid van de gewesten.

Wij raden aan dat je bij de verschillende instanties nagaat wat de volgende stappen zijn. Hieronder tref je algemene richtlijnen op basis van de informatie dienstvreemdelingen zaken.

 
Richtlijnen DVZ

Type aanvraag: ‘de toelating tot arbeid bepaalde duur’
De aanvraag om te mogen werken geldt als aanvraag voor een verblijfsvergunning. 
De onderdaan van een derde land dient deze aanvraag in, via zijn werkgever, bij het bevoegde Gewest. De voorwaarden en de nadere regels voor het indienen van de aanvraag worden opgelegd door het bevoegde Gewest.

De onderdaan van een derde land die in België mag verblijven voor een periode korter dan 90 dagen, of voor een periode langer dan 90 dagen, kan zijn aanvraag indienen tijdens zijn verblijf. 

Documenten: 

De gecombineerde aanvraag moet de documenten bevatten die zijn voorgeschreven door de reglementering betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de documenten voorgeschreven door de reglementering betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Voor het onderzoek van zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning moet de onderdaan van een derde land de volgende inlichtingen en documenten overleggen: 

 • een kopie van zijn geldig paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel;
 • het bewijs dat hij beschikt over toereikende bestaansmiddelen, de duur van zijn tewerkstelling als werknemer en, zo nodig, het BTW-nummer van zijn werkgever;
 • het bewijs van de betaling van de retributie (358 €);
 • een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, indien de onderdaan van een derde land ouder is dan 18 jaar;
 • een medisch attest;
 • het bewijs dat de onderdaan van een derde land beschikt over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België voor hemzelf en zijn gezinsleden dekt.

Schouwspelartiest in Vlaanderen 

Voor de schouwspelartiest kan de werkgever onder welbepaalde voorwaarden een arbeidskaart en arbeidsvergunning aanvragen:

 • Hij/zij ontvangt een loon voor zijn artistieke prestaties of werken;
 • Hij/zij creëert, voert uit of interpreteert artistieke oeuvres in de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, muziek, literatuur, spektakel, theater, choreografie...);
 • De uitvoering van deze prestaties worden in opdracht gedaan in hoofde van een rechtspersoon of natuurlijk persoon;
 • Hij/zij verdient jaarlijks minstens 35.104 euro – berekend en aangepast conform BVR ;
 • Voor een periode van maximaal 90 dagen in België.

Er is een vrijstelling voor de schouwspelartiest zolang hij/zij niet meer dan 21 dagen in België verblijft voor zijn activiteiten. Meer informatie.
 

Lang verblijf met tewerkstelling van bepaalde duur

In België maakt men het onderscheid tussen:
 

 • een lang verblijf met een tewerkstelling van bepaalde duur die meer dan 90 dagen bedraagt. 
 • een lang verblijf met een tewerkstelling van onbepaalde duur. 

Voor beide types verblijf moet je een gecombineerde vergunning (Single Permit) indienen. 

Hieronder tref je algemene richtlijnen op basis van de informatie Dienst Vreemdelingenzaken
De werkvergunning is een gewestelijke materie. Ga bij de verschillende gewesten na wat de te volgen stappen zijn.

Richtlijnen DVZ Type aanvraag: ‘de toelating tot arbeid bepaalde duur’

De aanvraag om te mogen werken geldt als aanvraag voor een verblijfsvergunning. De onderdaan van een derde land dient deze aanvraag in, via zijn werkgever, bij het bevoegde Gewest.

Documenten

Welke documenten moeten worden voorgelegd?

Voor het onderzoek van zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning moet de onderdaan van een derde land de volgende inlichtingen en documenten overleggen: 

 • een kopie van zijn geldig paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel;
 • het bewijs dat hij beschikt over toereikende bestaansmiddelen, de duur van zijn tewerkstelling als werknemer en, zo nodig, het BTW-nummer van zijn werkgever;
 • het bewijs van de betaling van de retributie (358 €);
 • een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, indien de onderdaan van een derde land ouder is dan 18 jaar;
 • een medisch attest;
 • het bewijs dat de onderdaan van een derde land beschikt over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België voor hemzelf en zijn gezinsleden dekt.

Voor de schouwspelartiest in Vlaanderen  

De voorwaarden voor de werkvergunning zijn de volgende:

 • Hij/zij ontvangt een loon voor zijn artistieke prestaties of werken
 • Hij/zij creëert, voert uit of interpreteert artistieke oeuvres in de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, muziek, literatuur, spektakel, theater, choreografie...);
 • De uitvoering van deze prestaties worden in opdracht gedaan in hoofde van een rechtspersoon of natuurlijk persoon;
 • Hij/zij verdient jaarlijks minstens 35.104 euro – berekend en aangepast conform BVR 
 • Voor een periode van meer dan 90 dagen in België.

De schouwspelartiest geniet van een vrijstelling van de vergunning zolang hij/zij niet meer dan 21 dagen in België verblijft voor zijn activiteiten. Voor verdere informatie verwijzen we door naar de volgende link (https://www.vlaanderen.be/gecombineerde-vergunning-van-bepaalde-duur/vrijstellingen)  

Aanvraag door de werkgever

Overloop als werkgever de volgende stappen

 • Vul het aanvraagformulier (aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning)
 • Verzamel de nodige gegevens
  • Identiteitsbewijs 
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort
   • Werknemer is in België
    • Buitenlandse identiteitskaart identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort en een kopie van de Belgische verblijfsvergunning.
  • Een fotokopie van het identiteitsbewijs van de werkgever of dat van zijn volmachthouder;
  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst voor schouwspelartiest - deze overeenkomst bevat een beschrijving van de door de artiest te leveren prestaties, de data en de plaatsen van optreden waarvoor de artiest werd aangeworven, de gepresteerde uren en hun verdeling per dag en per week, het brutobedrag van het dag-, week- of maandloon en de plaats, betaalwijze en -periode van het loon en een brief met uitleg van de werkgever over de aard van de artistieke activiteiten in het kader van de toegang tot arbeid;
  • Het bewijs van de betaling van de retributie;
  • Als de werknemer ouder is dan 18: een getuigschrift waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht;
  • Een medisch attest waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet is aangetast door een van de ziekten bedoeld in de bijlage bij Wet 15/12/1980;
  • Een bewijs dat de werknemer over een ziektekostenverzekering beschikt die alle risico's in België voor hemzelf en zijn familieleden dekt;
  • In geval van detachering: een kopie van het document, afgegeven door de buitenlandse instelling, dat verklaart dat de socialezekerheidswetgeving van dat land van toepassing blijft tijdens de tewerkstelling op het Belgische grondgebied, of, als een internationale overeenkomst daarover ontbreekt, een verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de voorwaarden om onderworpen te zijn aan het Belgische stelsel voor werknemers, niet vervult zijn.
 • Scan het dossier in
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat. 
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
  • [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore[land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
 • Dien uw dossier in 

De Vlaamse overheid heeft een simulator uitgewerkt om na te gaan of uw toekomstige werknemer behoort tot een categorie van buitenlanders die een toelatingen tot arbeid tot arbeid moeten aanvragen.

Lang verblijf met tewerkstelling van onbepaalde duur

Algemene bepalingen

Een toelating tot arbeid van onbepaalde duur kan worden uitgereikt aan twee groepen van buitenlandse werknemers:

Categorie 1

Je verblijft wettelijk in België, je hebt tenminste vier jaar gewerkt voorafgaande het vijde jaar dat je de aanvraag indient en tijdens deze periode werkte je op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen. 

Categorie 2

Voor de tweede categorie moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je kreeg het statuut van langdurig ingezeten onderdaan in een andere staat van de Europese Unie.
 • Je verblijft wettelijk in België.
 • Je was minstens 12 maanden in België aan het werk in de 18 maanden voor uw aanvraag.
 • Je werkte op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen.

Hoe vraag je deze gecombineerde vergunning aan?

Stap 1: Vult het aanvraagformulier in (“aanvraag tot toelating tot arbeid voor onbepaalde duur met gecombineerde vergunning”)

Stap 2: Verzamel de nodige gegevens:

 • Uw identiteitsbewijs. Kies welke situatie van toepassing is:
  • Bent u nog niet in België op het moment van uw aanvraag?
   • Kopie van uw buitenlandse identiteitskaart of
   • Kopie van de persoonsgegevens op uw internationaal paspoort.
  • Bent u wel in België op het moment van uw aanvraag?
   • Kopie van uw Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt. 
 • Kopie van de loonfiches of loonafrekeningen uit de volledige periode waarvoor uw meest recente arbeidstoelating geldig is:
  • Arbeidskaart- en vergunning bij tewerkstelling vóór 1 januari 2019
  • Gecombineerde vergunning bij tewerkstelling na 1 januari 2019.
 • Kopie van uw lopende arbeidsovereenkomst of, als die ontbreekt, een ander document dat bewijst dat u genoeg inkomstenbronnen hebt
 • Bewijs dat u een ziektekostenverzekering hebt die alle risico’s voor u en uw familieleden dekt.

Stap 3: dien je dossier in

Dien uw dossier in bij de dienst Economische Migratie in Brussel.
Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel


 
 

Zelfstandige

De arbeidskaart voor zelfstandigen is een gewestelijke materie. Wij raden aan dat je bij de verschillende gewesten nagaat wat de te volgen stappen zijn.

Wil je als cultuurwerker in België als zelfstandige beginnen in een éénmanszaak, een vennootschap of vereniging? En : 

 • Je hebt niet de Belgische nationaliteit, noch de nationaliteit van een EU-lidstaat, of van Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
 • Je kan niet om andere redenen een vrijstelling krijgen voor de beroepskaart. 

Dan moet je de volgende stappen ondernemen:

Stap 1: Wat houdt een zelfstandige activiteit in en heeft het betrekking op jou? 

Het omvat alle verrichtingen die niet onder de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten vallen (alles wat je in loondienst kan doen). 
Om een beroepskaart te kunnen krijgen, moet je: 

 • een geldige verblijfsvergunning voor België hebben,
 • bij een eerste aanvraag: een zelfstandige activiteit uitoefenen die sociale, culturele, artistieke of sportieve meerwaarde heeft of die economisch nut heeft voor Vlaanderen;
 • bij een hernieuwing van uw beroepskaart: de voorwaarden gekoppeld aan de beroepskaart nageleefd hebben (i.c. het economisch nut, de sportieve, culturele… meerwaarde), belastingen en sociale bijdragen betaald hebben.

Wat houdt dat economisch nut precies in? 

Je activiteit heeft een economisch nut als ze: 

 • beantwoordt aan een economische behoefte voor Vlaanderen, 
 • vernieuwend of gespecialiseerd is, 
 • banen creëert, 
 • investeringen met zich meebrengt, 
 • een positief economisch effect heeft op ondernemingen in Vlaanderen, 
 • of de export bevordert. 

Stap 2: Stel een aanvraagdossier samen dat bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier. Welk aanvraagformulier je moet gebruiken, hangt af van je situatie: 

 • Heb je geen geldige verblijfsvergunning voor België? Of verblijf je in het buitenland? Gebruik dan dit aanvraagformulier
 • Heb je wel een geldige verblijfsvergunning voor België (een attest van immatriculatie model A of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, zoals een elektronische verblijfskaart type A)? Gebruik dan dit aanvraagformulier

2. De algemene bewijsstukken 

 • een voorblad met een overzicht van alle bewijsstukken in je dossier. Tip: begin met dit voorblad en beschouw het als een checklist. 
 • een getuigschrift van goed gedrag en zeden, afgeleverd door de overheid van het land waar je op dit moment verblijft. Of een uittreksel uit het strafregister op jouw naam, van maximaal 6 maanden oud. 
 • een bewijs dat je de dossierkost van 140 euro hebt betaald. Opgelet: je krijgt dit bewijs pas als je het aanvraagdossier indient. Voeg het document op het laatste moment toe aan je dossier. 
 • een kopie van je verblijfsvergunning in het land waar je de aanvraag indient. 

3. De specifieke bewijsstukken 

Voeg de volgende specifieke bewijsstukken toe aan uw aanvraagdossier, afhankelijk van uw situatie.

 • Moet de beroepskaart je recht geven op verblijf in België? 
  • Ben je geen langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat? Bekijk dan in dit overzichtsdocument welke bewijsstukken je moet toevoegen. 
  • Ben je wel een langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat? Bekijk dan in dit overzichtsdocument( welke bewijsstukken je moet toevoegen. 
 • Wil je als buitenlandse student een zelfstandige activiteit uitoefenen? Voeg aan je dossier dan het inschrijvingsbewijs van je opleidingsinstelling toe. 

Stap 3: Dien je aanvraag in en betaal de kosten. 

Dien je aanvraag in en betaal de dossierkost van 140 euro. Waar je de aanvraag indient, hangt af van je situatie: 

 • Verblijf je in het buitenland? Of heb je geen geldige verblijfsvergunning voor België? Dien je aanvraagdossier dan in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar je verblijft. 
 • Heb je een geldige verblijfsvergunning voor België? Dat betekent: een ‘attest van immatriculatie model A’ of een ‘bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= elektronische verblijfskaart type A)? Dien je aanvraag in in België, bij een erkend ondernemingsloket naar keuze. 
 • Kan je jouw aanvraag om veiligheidsredenen niet indienen in het land waar je verblijft? Vraag dan: 
  • een toelating aan bij de bevoegde minister in het gewest waar je je wilt vestigen en bij de federale minister van Binnenlandse Zaken. Doe dat door uw onveilige situatie te motiveren en bewijsstukken op te sturen die aantonen dat u de beroepskaart niet kunt aanvragen in het land waar u verblijft. 
  • de beroepskaart zelf aan: 
   • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land; 
   • of bij een ondernemingsloket in België. 

Vervolg van je aanvraag

De ambassade, het consulaat of het ondernemingsloket stuurt jouw dossier binnen 5 dagen op naar de dienst Economische Migratie van het gewest waar je je wil vestigen als zelfstandige. 

Behandeling van je aanvraag 

De gewestelijke dienst Economische Migratie behandelt jouw aanvraag in 2 stappen:

1.    De dienst controleert of de aanvraag juist is ingediend.

 • Wordt de aanvraag als niet ontvankelijk bestempeld? De diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt je daarvan op de hoogte.
 • De aanvraag is wel ontvankelijk? De bevoegde dienst zal de aanvraag dan verder onderzoeken.

2.    De dienst onderzoekt of uw dossier voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. 

Beslissing 

De gewestelijke dienst Economische Migratie beslist over je aanvraagdossier. Er zijn 2 mogelijkheden: 

1.    Het dossier wordt goedgekeurd.

 • de diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt je daarvan op de hoogte
 • je haalt de beroepskaart af bij het door jouw gekozen ondernemingsloket. 

2.    Het dossier wordt geweigerd. Ook dan wordt je door de diplomatieke post of het ondernemingsloket op de hoogte gebracht.

 • je hebt dan 30 dagen om in beroep te gaan tegen de weigering
 • je kan ten vroegste 2 jaar volgend op de ontvangen weigering een nieuwe aanvraag indienen voor dezelfde activiteit.