Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie definitief op 1 januari 2021. De impact van de gevolgen kan je hier terugvinden.

We zouden het bijna vergeten door de coronacrisis van het afgelopen jaar maar de brexit staat voor de deur. Momenteel worden er nog volop gesprekken gevoerd tussen het VK en de Europese Unie over de manier waarop dit vertrekt tot stand komt. Huidige twistpunten zijn onder meer de visserij, eerlijke concurrentie en de regeling van geschillen. Zolang er geen nieuwe afspraken gemaakt worden, hebben we vanaf 1 januari 2021 te maken met een harde brexit. Ongeacht het resultaat van de onderhandelingen, staat het vast dat ook onze economie en dus ook de culturele sector hinder zal ondervinden en schade zal lijden. Ons voorbereiden op wat er komt en uitgaan van het ergste scenario is dus de boodschap. 

In dit artikel bespreken we de gevolgen van de harde brexit. We hebben te maken met een aantal nieuwe regels en procedures die van toepassing worden tav het VK. We overlopen de impact hiervan op de mobiliteit van personen en goederen.

Vooraleer we dieper ingaan op de gevolgen van deze harde brexit, even een korte briefing van de geschiedenis: wat verdwijnt er voor de Britten als ze niet meer tot de Europese Unie behoren? Waarvoor staat Europa?
 

Europa: zoektocht naar vrijheden

Na de Tweede Wereldoorlog ontstaan er samenwerkingen tussen lidstaten. Met het Verdrag van Rome in 1957 wordt de Europese Economische Gemeenschap opgericht (tussen België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, West-Duitsland en Italië). Dit Verdrag laat werknemers en dienstverleners toe om zich vrij te bewegen op het grondgebied van één van deze lidstaten om daar te werken. 

In 1973 wordt de EEG omgevormd tot de Europese Gemeenschap (EG) en treedt het Verenigd Koninkrijk toe (samen met Denemarken en Ierland). In de loop van de tijd wordt de EG omgevormd naar de EU en treden tal van lidstaten toe. Op dit moment bestaat de EU uit 28 lidstaten.

Deze lidstaten maken onder andere gezamenlijke afspraken over hoe werknemers en dienstverleners in andere lidstaten kunnen werken en verblijven. Bestaande belemmeringen worden zoveel mogelijk ingeperkt om aan EU-burgers zoveel mogelijk vrijheid te laten waar ze willen wonen of werken. Binnen de Europese Unie gelden de volgende vrijheden :

Vrij verkeer en verblijf van personen (artikel 45 en 49 VWEU)

Werknemers van lidstaten binnen de EU hebben toegang tot de arbeidsmarkt van andere lidstaten van de EU en moeten tegen dezelfde voorwaarden kunnen werken als de inwoners van die lidstaat. EU-burgers (en hun familieleden) mogen ook vrij reizen binnen het grondgebied van de EU.

EU-burgers hebben het recht om 3 maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven met enkel een paspoort of ID. Indien zij meer dan 3 maanden op het grondgebied van een andere lidstaat verblijven moeten zij zich meestal registreren in het gastland en over voldoende bestaansmiddelen beschikken zodat zij niet afhankelijk worden van het gastland.

Vrij verkeer van diensten (artikel 56 VWEU)

Een werkgever of een zelfstandige moet op gelijke voet kunnen deelnemen aan het economisch verkeer van een lidstaat. In 2006 werd de Dienstenrichtlijn ingevoerd die een rechtskader biedt om dit recht uit te oefenen.

Vrij verkeer van goederen (artikel 34 VWEU)

Er gelden geen douaneverplichtingen binnen de lidstaten van de Europese Unie. Zij hanteren een gemeenschappelijk buitentarief aan de buitengrenzen voor goederen die binnen de interne markt van de Europese Unie worden ingevoerd.

Vrij verkeer van kapitaal (artikel 63 VWEU)

Beperkingen op het verkeer van kapitaal tussen lidstaten moeten worden vermeden.
 

Schengenakkoorden

In 1985 komen 5 lidstaten (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk) tot het Schengenakkoord. Dit akkoord werd ten uitvoer gelegd in 1995 en omvat vandaag de dag volgende principes:

 • Ontstaan van een EU-burgerschap. Een EU-burger moet enkel een ID of een paspoort tonen om toelating te krijgen tot het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie.
 • Afschaffing van controle van personen aan de grenzen. Inwoners van de Schengenlanden moeten zich vrij kunnen bewegen binnen het territorium van deze landen. Landen binnen de Schengencode mogen tijdelijk opnieuw controles invoeren aan de binnengrenzen in geval van ernstige bedreiging van de openbare orde of nationale veiligheid van een land. 
 • Een gemeenschappelijk visumbeleid wordt ingevoerd in het Schengengebied voor personen van buiten Schengen die zich tijdelijk (kort verblijf) op het Schengengebied willen begeven. Eén visum voor het hele Schengengebied: visum type C.
 • Oprichting van een Schengen-Informatiesysteem waarin gegevens van criminelen of personen die een gevaar vormen voor de openbare orde worden opgenomen. Politiekorpsen ondersteunen elkaar bij het opsporen en voorkomen van misdrijven.

In de loop van de tijd werd het Schengengebied uitgebreid tot de volgende landen:
•    België
•    Duitsland 
•    Frankrijk 
•    Luxemburg 
•    Nederland 
•    Portugal 
•    Spanje
•    Italië
•    Oostenrijk 
•    Griekenland  
•    Denemarken 
•    Finland
•    Zweden 
•    Noorwegen 
•    IJsland
•    Estland 
•    Letland 
•    Litouwen 
•    Slowakije 
•    Hongarije 
•    Polen 
•    Tsjechië 
•    Slovenië 
•    Malta 
•    Zwitserland 
•    Liechtenstein

Een aantal landen van de Europese Unie behoren niet tot de Schengen: Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië. De onderdanen van deze landen kunnen zich wel beroepen op de vrijheden van de Europese Unie (zie boven).

Een aantal landen van buiten de EU behoren wel tot Schengen: Zwitserland, Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein. Hoewel de onderdanen van deze landen geen Unieburgers zijn kunnen zij zich vrij verplaatsen op het grondgebied van de Schengenlanden. 
 

Speciale status: het VK

Een speciale status wordt toegewezen aan 2 EU-lidstaten: het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Zij hebben binnen de EU de keuze om bepaalde zaken die binnen de EU beslist worden al dan van toepassing te verklaren (opt-in of opt-out).

In verband met het Schengenakkoord werken zij enkel samen in het kader van justitiële en politiële samenwerking in strafzaken (gebruik makende van hun opt-in recht). Het VK neemt dus niet deel aan het in achterwege laten van controles aan de grenzen of het visumbeleid. Concreet heeft dit als gevolg dat als je naar het VK wil reizen, je een paspoortcontrole moet doorstaan. De controles zijn in de praktijk echter zeer laks waardoor je dit niet aanvoelt. Het VK maakt ook geen gebruik van het Schengenvisum. Zij heeft hiervoor een eigen visumbeleid.  Derde landers (landen die geen deel uitmaken van de EU) moeten een eigen visumprocedure in het VK doorlopen. 

Aangezien het VK wel tot de EU behoort maar niet tot het Schengengebied, kunnen Britten zich vandaag de dag beroepen op de vrijheden van de Europese Unie en hebben EU-burgers ook gemakkelijk toegang tot het grondgebied van het VK omwille van het vrij verkeer van personen.

Dit leidt in de praktijk tot spanningen. Onder andere omwille van de instroom van vluchtelingen en migranten en de terroristische aanslagen van de voorbije jaren, wenst het VK meer controle uit te kunnen oefenen op wie tot haar grondgebied toegang heeft. 
 

To deal or not to deal

In een referendum van juni 2016 hebben de kiezers van het Verenigd Koninkrijk beslist om de EU te verlaten. De Brexit wordt een feit. In een eerder artikel hebben we reeds gecommuniceerd over de stavaza over de Brexit en de gevolgen met of zonder deal.

Worstcasescenario: no deal

Om de gevolgen van een harde brexit te bespreken maken we een onderscheid tussen de situatie van een Belgische cultuurwerker die naar het Verenigd Koninkrijk trekt om daar te werken en de omgekeerde situatie van een Brit die naar België komt na een harde brexit. We bespreken achtereenvolgens de gevolgen op het vlak van het verblijfsrecht, de mogelijkheid om te werken, sociale zekerheid en de belastingen.


 

Brit (cultuurwerker) komt naar België

A.    Verblijfsrecht

Bij een harde brexit zal het VK niet meer tot de EU behoren. Hierdoor kunnen Britten zich niet meer beroepen op het vrij personenverkeer (vrijheid binnen de EU). In principe wordt het VK vanaf die datum gezien als een ‘derde land’. We spreken van een derde land als het land niet tot de EU behoort. Derdelanders kunnen tijdelijk toegang krijgen tot het grondgebied van de Schengen (waartoe België behoort) op basis van een visum kort verblijf.

De Europese Unie heeft reeds een wetgevend initiatief genomen om in het geval van een harde brexit het Verenigd Koninkrijk op de lijst te zetten met landen die vrijgesteld zijn van een visum kort verblijf. Hierdoor zouden Britten na de Brexit zich voor maximaal 90 dagen zonder visum of ‘visumvrij’ kunnen bewegen in de Schengenzone. 

Deze vrijstelling wordt enkel toegestaan indien ook het VK een vrije toegang verleent aan EU-burgers (= wederkerigheid). Indien het VK toch een visumplicht oplegt aan EU-burgers, zullen ook Britten onderworpen worden aan de regels voor derde landen waardoor zij een visum moeten aanvragen. 

De procedure en gevolgen van een aanvraag visum kort verblijf voor derdelanders worden uitvoerig besproken in dit artikel.

Een brexit heeft in ieder geval wel tot gevolg dat de 90-dagen regeling van toepassing wordt op Britse burgers (visumvrij of visumplichtig). Zij mogen zich tijdens hun verblijf maximaal 90 dagen in een referteperiode van 180 op het grondgebied van de Schengen begeven. Dit is nieuw aangezien Britten zich voordien konden beroepen op het vrij verkeer van personen en diensten.

De referteperiode van 180 dagen situeert zich in de periode die aan elke dag van verblijf voorafgaat. Dit betekent dat je tijdens elke dag van je verblijf moet nagaan of je in een referteperiode van 180 dagen terug in de tijd maximaal 90 dagen op het grondgebied van de Schengen verbleven hebt. 

Indien een Brit zich na een harde brexit voor een periode langer dan 90 dagen op het Belgisch grondgebied wil begeven, dan zal hij onderworpen worden aan de algemene regels die van toepassing zijn op derdelanders

Op de website van DVZ kan je een overzicht vinden van de impact van zowel een harde brexit als een zachte brexit op het verblijfsrecht van Britse onderdanen. 


B.    Werken

Zowel Vlaanderen  als Brussel  hebben een wetgevend initiatief genomen om de gevolgen van een harde brexit voor de tewerkstelling van Britten op te vangen. Er wordt in een overgangsperiode voorzien tot 31 december 2020 waarbij Britten die voor minder dan 90 dagen naar België willen komen, vrijgesteld zijn van een arbeids- of beroepskaart. Britten kunnen dus zonder formaliteiten in België komen werken voor minder dan 90 dagen.

Indien een Brit voor meer 90 dagen naar België komt om hier te werken, zullen de algemene regels van derdelanders van toepassing zijn. Als je als werknemer (derdelander) voor meer dan 90 dagen in België wil werken, zal je een gecombineerde vergunning moeten aanvragen. Normaal zal er eerst een arbeidsmarktonderzoek moeten gebeuren. Als je brutojaarloon hoger ligt dan 34.819 euro dan ben je als (Britse) artiest vrijgesteld van dit arbeidsmarktonderzoek. 

Meer info over de gecombineerde vergunning. 

Als zelfstandige zal je voor een periode van meer dan 90 dagen een beroepskaart moeten aanvragen. 

Meer info over de beroepskaart.

Voor Britten zou er bij een harde brexit sprake zijn van een versnelde procedure om deze arbeids- en beroepskaarten aan te vragen. De algemene regels van derdelanders zullen dan bij een harde brexit van toepassing zijn op de Britten. 

Op de website van de FOD Economie kan je info vinden over de impact van de brexit op tewerkstelling.

C.    Sociale Zekerheid

Bij een tewerkstelling als werknemer of zelfstandige is het van cruciaal belang om te weten welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing zal zijn. Om het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel te kennen bij een grensoverschrijdende tewerkstelling, geldt binnen de EU de Verordening 883/2004 . Aangezien het VK niet meer tot de EU behoort vanaf 1 november 2019, zouden Britse onderdanen niet meer onder het toepassingsgebied van deze Verordening vallen.

Om deze situatie het hoofd te bieden heeft België met een wet van 3 april 2019 in een oplossing voorzien . Deze wet treedt in werking bij een harde brexit.

De regels van de bestaande Verordening 883/2004 zouden van toepassing blijven op Britten die zich naar België begeven om hier te werken tot 31 december 2020. Uiteraard op voorwaarde dat de rechten van Belgische burgers in het VK ook na de brexit bestendigd blijven (= wederkerigheid) .

De Britten zullen geen beroep meer kunnen doen op het A1-certificaat. Zij zullen een nieuw Brits certificaat gebruiken waarmee zij aantonen dat zij onderworpen zijn aan het sociale zekerheidsstelsel van het VK. 

Voor de periode na 31 december 2020 is het op dit moment nog niet duidelijk hoe de sociale zekerheid van Britse burgers in België (en bij uitbreiding in de EU) geregeld wordt. Een bilateraal verdrag tussen het VK en België (of de EU) zou in een oplossing kunnen voorzien. 


D.    Belastingen

Het dubbelbelastingverdrag tussen het VK en België blijft van toepassing. Een Britse cultuurwerker die na de brexit naar België komt, blijft onderworpen aan dezelfde regels voor zijn/haar belastingen als voor de brexit.  

E.    Extra formaliteiten

De European Health Insurance Card zou niet meer van toepassing zijn. Britten zullen een eigen, nieuwe verzekering moeten afsluiten om hun gezondheidsrisico’s te dekken bij een verblijf in de EU. 

Britse artiesten die touren en hun eigen vervoer willen meenemen, zullen een aantal nieuwe formaliteiten moeten volgen. Als je met een Britse wagen in de EU wil rijden, houd dan rekening met volgende zaken:

 • Een green card via je verzekeringsmaatschappij (duurt 1 maand)
 • Een GB-sticker
 • Sommige EU-landen vereisen een Internationaal Rijbewijs

Het VK heeft onlangs enkele richtlijnen gepubliceerd voor tourende bands en gezelschappen na een harde brexit.
 

Belg (cultuurwerker) gaat naar het VK

De Britse overheid heeft onlangs info gedeeld - in het Nederlands - rond het bezoeken van het VK vanaf 1 januari 2021.

A.    Verblijfsrecht 

Bij een harde brexit behoort het VK vanaf die datum niet meer tot het grondgebied van de EU (met haar vrij verkeer voor personen). Het VK zou echter geen visumplicht opleggen aan EU-burgers voor een verblijf in het VK voor minder dan 3 maanden tot 31 december 2020. Aan de grens zal je een geldig paspoort moeten tonen. Voor elektronische ID’s bestaat een versnelde toegang via ePassport gates op sommige luchthavens. De Britse overheid geeft ook een aantal tips om sneller de grens te kunnen passeren.

De Britse regering heeft beslist om geen visumverplichtingen op te leggen aan EU-burgers voor een verblijf van minder dan 6 maanden vanaf 1 januari 2021. Voor een periode langer dan 6 maanden zijn er verschillende procedures mogelijk (zie ook verder onder B. Werken). Bij een bezoek aan het VK moet je ID nog minstens 6 maanden geldig zijn.

Vanaf 1 oktober 2021 zal een Europese ID-kaart niet meer geldig zijn. Het is momenteel nog afwachten wat er in de plaats komt.

Belgische burgers die reeds voor de brexit een verblijfsrecht in het VK hebben, kunnen beroep doen op de procedure van EU Settlement Scheme . Deze procedure kan toegepast worden tot 31 december 2020 en verleent aan een EU-burger die reeds 5 jaar wettelijk in het VK woont de mogelijkheid om een onbeperkt verblijfsrecht te verwerven in het VK = settled status).

EU-burgers die in het VK wonen voor 31 december 2020 maar minder dan 5 jaar, kunnen een pre-settled status aanvragen. Zij moeten wel voor 31 december 2020 in het VK wonen. Na 5 jaar ononderbroken in het VK kunnen zij ook in aanmerking komen voor de settled status waardoor zij onbeperkt in het VK kunnen verblijven.

Vanaf 1 januari 2021 zal een nieuw immigratiesysteem van toepassing zijn in het VK: het Skills-based immigration system


B.    Werken

EU-burgers die voor minder dan 6 maanden in het VK willen verblijven zullen vanaf 1 januari 2021 niet over een specifieke vergunning moeten beschikken .

Tot 31 december 2020 kunnen Belgen die voor langer dan 3 maanden in het VK willen werken zich beroepen op de EU Settlement Scheme (zie hierboven). Vanaf 1 januari 2021 zullen de bepalingen van het Skills-based immigration system van toepassing zijn.

Indien je voor langer dan 6 maanden in het VK wenst te verblijven dien je vanaf 1 januari 2021 een visum aan te vragen.Ten aanzien van het VK zullen Europeanen vanaf 1 januari 2021 als derdelanders worden gezien. Voor cultuurwerkers (derdelanders) bestaan er op dit moment in het VK verschillende visa voor een tewerkstelling in het VK:

Daarnaast is er ook een algemeen visum om in het VK te werken als derdelander: General Work visa (Tier 2).


C.    Sociale zekerheid

Zoals bij de regeling van een Brit die naar België komt aangehaald, zullen de bepalingen uit Verordening 883/2004 van toepassing blijven op Belgen die naar het VK gaan om daar te werken na een brexit. Belgen die naar het buitenland gaan om te werken kunnen het A1-certificaat gebruiken . Het VK heeft aangegeven het A1-certificaat te blijven erkennen.

Voor de periode na 31 december 2020 is het op dit moment nog niet duidelijk hoe de sociale zekerheid van Belgische burgers in het VK geregeld wordt. Een bilateraal verdrag tussen het VK en België (of de EU) zou in een oplossing kunnen voorzien. 

Belgische onderdanen kunnen steeds vrijwillig aansluiten bij de Belgische overzeese sociale zekerheid. Hierdoor blijven Belgen onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid bij het werken buiten de Europese Unie. 


D.    Belastingen

Het dubbelbelastingverdrag tussen het VK en België blijft van toepassing. Een Belgische cultuurwerker die na de brexit naar het VK gaat, blijft onderworpen aan dezelfde regels voor zijn/haar belastingen als voor de brexit. 
 

Andere EU-landen

Ook andere Europese landen treffen maatregelen om een harde brexit op te vangen.

Op de website van OTM vind je een overzicht van informatie rond de brexit voor culturele actoren in verschillende EU-landen. Via de website van Dutch Culture kan je terecht voor meer informatie rond de brexit in Nederland. Touring artists biedt informatie voor de culturele sector vanuit Duitsland. Op de website van France Culture meer info vanuit Frankrijk.

Het kanaal oversteken met goederen: douane

Bij een harde brexit vanaf 1 januari 2021 behoort het VK van de ene dag op de andere niet meer tot de interne markt van de douane-unie. Hierdoor zijn de akkoorden die door de EU werden afgesloten met derde landen niet meer van toepassing op het VK. De markt kan verstoord worden door de heffing van import- en exporttarieven. Daarnaast krijgen we ook te maken met douaneverplichtingen rond de in- en uitvoer van goederen van of naar het VK. 

Om je te helpen bij je douaneverplichtingen kan je beroep doen op een erkende douanevertegenwoordiger


1.    Douaneverplichtingen invoer

Bij een invoer van goederen uit het VK (bijvoorbeeld aankoop van cd's of materiaal voor een voorstelling) moet een aangifte gedaan worden via het online-systeem Entry Summary Declaration. Deze aangifte gebeurt door de Britse vervoerder.

Bij aankomst van de goederen worden zij eerst door de douane onder een tijdelijke opslag geplaatst en onderworpen aan een risicoanalyse. De goederen worden gecontroleerd of zij gevaarlijk zijn voor de mens, milieu, dier of samenleving.

Na de controle neemt de douane een beslissing om de goederen in het verkeer te laten, onder een bijzondere regeling te plaatsen of uit te voeren buiten de EU.

Bij de invoer van Britse goederen is er in principe btw verschuldigd door de Belgische invoerder. Deze btw kan niet meer gerecupereerd worden via de online toepassing VAT REFUND maar zal bij de Britse belastingdienst aangevraagd moeten worden. Voor de recuperatie van btw voor handelingen die plaats vonden tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 had je nog tijd tot 30 september 2020 om dit aan te vragen. Voor handelingen van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 heb je de tijd tot 31 maart 2021.

Indien een Britse leverancier zich in België identificeert voor btw-doeleinden dan kan de Britse leverancier  de btw op zich nemen. Dit is trouwens een verplichting bij levering van goederen met installatie of montage.

De  Europese Commissie heeft een handige leidraad gepubliceerd rond btw en de brexit

Daarnaast zullen er bij een invoer invoertarieven geheven worden. Indien er geen vrijhandelsakkoord tot stand komt tussen de EU en het VK zijn de tarieven van de Wereldhandelsorganisatie van toepassing. De invoerrechten ten aanzien van het VK bedragen gemiddeld 5,2 %. Via een calculator van de EU kan je nagaan welke invoertarieven van toepassing zijn per product.


Bij het vervoeren van exotische fauna en flora kan het zijn dat je een invoervergunning-CITES moet aanvragen via de FOD Volksgezondheid. De Britse vervoerder zal eveneens een Export permit (of notification) moeten bekomen via de Animal and Plant Health Agency


2.    Douaneverplichtingen uitvoer

Voor de uitvoer van goederen buiten de EU (bijvoorbeeld verkoop van Belgische muziekinstrumenten in het VK), zijn er douaneverplichtingen die je moet volgen. Volgens het Agentschap voor Buitenlandse Handel werd er in 2017 voor 16,2 miljoen euro aan (elektronische) muziekinstrumenten geëxporteerd vanuit België naar het VK. 

Als je goederen uit de EU wilt exporteren, zal je een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) moeten aanvragen. Dit is een identificatienummer bij de douane. Dit nummer kan je online aanvragen via de website van de FOD Financiën.

Voor de goederen die je wenst te exporteren moet je een aangifte doen via het online aangiftesysteem van de douane: Paperless Douane en Accijnzen (PLDA)

De goederen worden aangegeven bij het douanekantoor ten uitvoer (aan een laad-of losplaats). Zij zullen net zoals bij een invoer onderworpen worden aan een risicoanalyse. Na deze controle worden de goederen naar het kantoor van uitgang gebracht. Dit kantoor zal de goederen van het grondgebied van de EU verwijderen en zal de exporteur hiervan op de hoogte brengen.

Voor goederen die worden uitgevoerd moet er geen btw aangerekend worden. Je zal wel het bewijs moeten leveren dat de goederen het grondgebied van de Unie verlaten hebben. Dit kan je doen via een Exemplaar 3. Het Exemplaar 3 is een onderdeel van het Enig document (= officiële model van de douane dat gebruikt wordt bij een uitvoer). Dit document wordt automatisch aangemaakt door de douane en gebeurt elektronisch.

Meer info over de uitvoer van goederen na de brexit via de website van Flanders Investment and Trade. Zij stelden eveneens een handige brochure op.

Ondernemingen die zeer regelmatig goederen exporteren buiten de Unie, kunnen een registratie aanvragen als Authorised Economic Operator. Op basis van deze registratie zullen de goederen aan een minder strenge controle onderworpen worden. Deze registratie erkent dat het bedrijf een betrouwbare partner is ten aanzien van de douane.

De invoerverplichtingen in het VK vallen in principe ten laste van de Britse koper. Indien je als verkoper de goederen ook in het VK zelf op de markt wil brengen, zal je een Brits btw-nummer en een Brits EORI-nummer moeten aanvragen. Daarnaast moet je Britse invoeraangiftes indienen en de zending registreren via Import Control System (ICS).

Tenslotte zullen ook hier invoertarieven toegepast worden (ook info op de website van FIT). 

Voor bepaalde cultuurgoederen moet je bovendien over een uitvoervergunning beschikken om ze van het EU-grondgebied uit te voeren naar een derde land (het VK vanaf 2021). De uitvoervergunning heeft onder meer betrekking op schilderijen die minstens 150.000 euro waard zijn, meubelen van meer dan 50 jaar oud, boeken die meer dan 100 jaar oud zijn en meer dan 50.000 euro waard zijn, gedrukte geografische kaarten die meer dan 200 jaar oud zijn en meer dan 15.000 euro waar zijn, fotoafdrukken die meer dan 15.000 euro waard zijn... Voor een overzicht van deze cultuurgoederen kan je de bijlage raadplegen van Verordening (EG) nr. 116/2009.


3.    Diensten

Als je diensten levert in het VK (bijvoorbeeld het verhuren van kunstwerken aan een Brits museum) dan zal je btw verschuldigd zijn in het VK. In een B2B-context is btw verschuldigd volgens de plaats waar de dienst wordt verstrekt. In een B2C-context is btw verschuldigd waar de consument is gevestigd (beide gevallen het VK).

4.    Intracommunautaire handelingen

Bij het verrichten van diensten in het buitenland (binnen de Europese Unie) moet je voor btw-doeleinden bijhouden aan welke btw-plichtige klanten je deze diensten levert. Dit noemen we een opgave van intracommunautaire handelingen. 

Om de gegevens van je klanten te controleren kan je beroep doen op het Europese VIES-systeem. In dit systeem kan je de gegevens van je klant nagaan en deze in het geval van een controle door de belastinginspectie aanleveren.

Na de brexit zullen de gegevens van btw-plichtigen uit het VK niet meer te raadplegen zijn via dit Europees systeem. De FOD Financiën raad je dan ook aan om nog voor het einde van het jaar (2020) de gegevens van je btw-plichtige klanten uit het VK op te zoeken en deze via screenshots bij te houden voor een periode van 7 jaar (dit is de periode waarin een belastingcontrole kan plaatsvinden).

5.    Douanevergunning: ATA Carnet

Naast moeilijke invoer- en uitvoerverplichtingen bestaat er ook een mogelijkheid om gebruik te maken van een specifieke vergunning die je toelaat om je goederen over de grens mee te nemen zonder import-/exportregels. 

Als je tijdelijk goederen wilt meenemen van of naar de EU, kan je via een ATA Carnet werken. Dit internationaal document wordt erkend in 78 landen, waaronder het VK en België, en laat toe dat goederen tijdelijk uitgevoerd worden. 

De goederen die je tijdelijk met zo’n Carnet kan uitvoeren zijn wel beperkt.

Voor culturele manifestaties kan het Carnet gebruikt worden voor:

 • Beroepsuitrusting (bijvoorbeeld: instrumenten, filmmateriaal)
 • Goederen om in een tentoonstelling, beurs, bijeenkomst of dergelijk evenement te worden vertoond of gebruikt
 • Kunstvoorwerpen die voor een tentoonstelling, met het oog op de verkoop, worden ingevoerd
 • Films, magneetbanden en gemagnetiseerde films die van een geluidsspoor worden voorzien, mits zij niet bestemd zijn om tegen betaling aan het publiek te worden getoond
 • Positieve cinematografische films, afgedrukt en ontwikkeld, voor vertoning voorafgaand aan commercieel gebruik

Het ATA Carnet is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum en kan ook gebruikt worden voor manifestaties in andere landen buiten de EU. Je kan het Carnet meerdere malen gebruiken. De aanvraag gebeurt online via e-ata.eu (2 à 3 werkdagen) en heeft een vaste prijs van € 200 (+ € 50 waarborg) +  toeslag in functie van de goederenwaarde:

Variabele prijs in functie van waarde van het Carnet :

 • Waarde materiaal lager dan 25.000,00 EUR                    suppl. 0,839%
 • Waarde materiaal van 25.000,00 tot 74.999,99 EUR       suppl. 0,655%
 • Waarde materiaal van 75.000,00 tot 249.999,99 EUR     suppl. 0,419%
 • Waarde materiaal gelijk of hoger dan 250.000,00 EUR    suppl. 0,276%

Naast het ATA Carnet zijn er nog andere vergunningen die gebruikt kunnen worden indien regelmatig goederen worden geïmporteerd/geëxporteerd. 

De procedure via ATA Carnet wordt wel pas van toepassing op het moment dat het VK niet meer tot de EU behoort, dus vanaf 1 januari 2021. Als je nog voor de brexit goederen naar het VK wenst te brengen om ze daarna terug naar België te halen (na de brexit), doe je er goed aan om aan de douane een bewijs van herkomst (T2L document) aan te vragen. Op die manier kan je later aantonen dat de goederen behoren tot de Europese Unie en zal je bij een latere ‘invoer’ geen importtarieven moeten betalen.


6.    Terugkerende goederen

De EU heeft bevestigd in een handleiding bij douaneformaliteiten dat bij EU-goederen die tijdelijk voor de brexitdatum naar het VK werden vervoerd om dan later terug naar de EU te komen (bijvoorbeeld in het geval dat een Belgisch museum een bruikleenovereenkomst heeft afgesloten met een Brits museum om enkele kunstwerken tijdelijk in het VK te exposeren), de procedure van terugkerende goederen van toepassing zal zijn. 

Voor zover de termijn van 3 jaar niet is overschreden kunnen de goederen terug toegelaten worden op het grondgebied van de unie zonder invoerrechten te betalen. Je zal wel informatie moeten aanreiken waaruit blijkt dat de goederen tijdelijk werden getransporteerd naar het VK (bijvoorbeeld bruikleencontract, bewijs van vervoer). 

Aan de douane kan je ook een specifiek document (T2L document) aanvragen waarmee je het bewijs levert dat de goederen Europese eigendom zijn. Je vraagt dit aan op het moment dat de goederen het grondgebied van de EU verlaten. Op die manier vermijd je aan de grens invoerrechten te betalen als je die Belgische goederen terug naar België brengt. Het bewijs van eigendom lever je dan met een T2L-attest (= herkomstdocument).


7.    Of kan het allemaal zonder: freeports?

Op voorstel van Johnson zouden er naar het model van de USA en Singapore vrijhandelszones komen waar kunstwerken en luxegoederen zonder douaneverplichtingen en belastingvrij verhandeld zouden kunnen worden. Deze plannen stuiten ook op kritiek omdat zij witwaspraktijken of belastingontduiking tot gevolg kunnen hebben.

De brexit zal in ieder geval stevige gevolgen hebben op culturele organisaties en artiesten, zowel uit België als het VK.