De “flexi-job” is in essentie een systeem om de loonkost voor bepaalde sectoren te drukken.

Dit door de normale sociale zekerheidsbijdragen (en de daarbij horende kortingen) voor flexi-werknemers te vervangen door een eenduidige “bijzondere” patronale bijdrage van 25%.

De werkgever (of diens uitzendkantoor) moet actief zijn in een bepaalde sector. De belangrijkste voor de cultuursector zijn:

 • de exploitatie van bioscopen (PC 303.03),
 • het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), met uitzondering van functies die door kunstwerkers kunnen worden verricht,
 • de sport (PC 223),
 • de horeca (PC 302,   
 • de zelfstandige kleinhandel (PC 201).

Een overzicht van alle sectoren vind je hier. Daarnaast hangt de mogelijkheid om flexi-werknemer te zijn ook af van een aantal eigenschappen van de werknemer zelf.

Wordt iemand onterecht als flexi-jobber aangegeven, dan vindt een herkwalificatie naar een gewone tewerkstelling plaats met de gewone minimumlonen, sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Bovendien wordt het flexiloon met 125% verhoogd.

Opgelet: uitbreiding naar de cultuursector

Sinds 1 januari 2023 kan je als flexi-jobber ook aan de slag in de volgende culturele sectoren:

 • bioscoopzalen
 • podiumkunsten (maar geen artistieke, technisch-artistieke of ondersteunend-artistieke functie)

Opdrachten die door kunstwerkers kunnen worden gedaan zijn uitgesloten om in de podiumkunsten als flexi-jobber aan de slag te gaan.

Voor de evenementensector moet nog een paritair comité worden opgericht. Van zodra dit in orde is, zal flexi-jobben ook in deze sector mogelijk zijn.

Basisvergoeding / -inkomst

Als flexi-jobber ben je een werknemer met een flexi-loon. Dit loon mag niet minder bedragen dan 10,97 EUR per uur. Je hebt ook recht op alle extra’s die het arbeidsrecht, de cao’s of de overeenkomst zou voorzien (denk aan eindejaarspremies, nachtwerk, overuren…). Deze extra’s worden dan ook beschouwd als een flexi-loon. Daarbovenop is er nog flexi-vakantiegeld van 7,67% (0,84 EUR per uur in het geval van het minimumloon van 10,97 EUR) verschuldigd.  

Op dit alles wordt de bijzondere patronale bijdrage van 25% geheven.  

Er is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het flexi-loon. Het brutoloon is gelijk aan het nettoloon. Je flexi-loon komt ook niet bij je beroepsinkomen terecht. Je valt dus niet in een hogere belastingschijf. Wel wordt een fiscale fiche 281.10 afgeleverd.  

Op de uitbetaalde voordelen die ook bij een gewone tewerkstelling niet aan de “normale” sociale zekerheidsbijdragen onderworpen zijn – zoals maaltijdcheques en bedrijfswagens – zijn wel de normale regels inzake sociale zekerheidsbijdragen en fiscaliteit van toepassing.  

De indexering van het minimumloon volgt deze van de sociale uitkeringen.  

Deze activiteit en het daaruit voortvloeiende loon worden gelijkgesteld voor de sociale zekerheidsopbouw. Je zal er dus bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering en pensioen mee opbouwen. Ook vakantiedagen krijg je mee. Je hebt geen recht op loon of dubbel vakantiegeld op het moment dat deze worden opgenomen.  

Voorbeeld

Joe Pamone werkt 4/5e als werknemer op het klantenonthaal van een regionaal ziekenhuis. In zijn vrije tijd wenst hij bij te verdienen als communicatieverantwoordelijke voor een theaterhuis De Achterruit.

Dit theaterhuis valt onder het paritair comité van het vermakelijkheidsbedrijf en kan dus gebruik maken van het systeem van de flexi-jobs. De Achterruit sluit met Joe een raamovereenkomst en vraagt hem af en toe om enkele flyers te ontwerpen.  

Wie kan een flexi-job uitoefenen?

De potentiële flexi-jobber moet 3 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin hij actief is als flexi-jobber minstens 80% van wat theoretisch mogelijk is in een voltijdse betrekking bij andere werkgever(s) prestaties leveren. Dit kan samengevat worden als “4/5e” werken als werknemer.

Dit mag niet gebeuren in andere gunststelsels zoals studentenjobs, gelegenheidswerknemers in de horeca en flexi-werk zelf. Moederschapsrust, adoptieverlof en tijdelijke werkloosheid wordt wel meegerekend. De uitgestelde bezoldiging of werkloosheidsuitkering met vrijstelling voor het zoeken naar werk van tijdelijke leerkrachten wordt ook meegerekend als activiteit.  

Buitenlandse prestaties gedekt door de sociale zekerheid daar tellen mee, maar zullen zelf bewezen moeten worden bij de RSZ.  

De wettelijk gepensioneerden zonder tewerkstellingsvoorwaarden kunnen ook van dit systeem genieten. De gepensioneerden moeten geen ‘activiteitsgraad’ bewijzen, wel gepensioneerd zijn 2 kwartalen voorafgaand aan de activiteit. Zij die een overgangsuitkering genieten worden van het systeem uitgesloten (d.i. de tijdelijke uitkering aan de overlevende huwelijkspartner die niet de leeftijd heeft bereikt voor een overlevingspensioen). Alle andere voorwaarden gelden wél voor de wettelijk gepensioneerden.  

Wat moet je doen als werkgever?

De werkgever sluit met de potentiële flexi-jobber een raamovereenkomst af. Daarin staat: 

 • De identiteit van beide partijen;  
 • Een beknopte beschrijving van de functie(s);  
 • Het flexiloon;  
 • De wijze waarop de flexi-arbeidsovereenkomst door de werkgever aan de flexi-jobber moet worden voorgesteld (mondeling of schriftelijk) alsook de termijn waarbinnen dit moet gebeuren;  
 • Een omschrijving van de voorwaarden waaraan de flexi-jobber moet voldoen om een flexi-job te kunnen uitoefenen (de 4/5e tewerkstelling).  

Binnen die raamovereenkomst kunnen flexi-arbeidsovereenkomsten van één dag (kan mondeling) of een langere periode worden aangeboden. De flexi-jobarbeidsovereenkomst zal steeds gesloten worden voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. Deze moeten op de werkplek ter beschikking worden gehouden.  

Hiervoor moet de werkgever zich registreren als werkgever bij de RSZ en dient er een DIMONA-FLX & DmfA-aangifte te gebeuren. De DIMONA-FLX controleert meteen of de potentiële flexi-jobber aan de activiteitsvoorwaarde voldoet.  

Wanneer het gaat om een flexi-arbeidsovereenkomst voor een langere periode, moet er een systeem zijn dat de prestaties van de flexi-jobber registreert en bijhoudt. Bij de dagcontracten kan de DIMONA-FLX dit in principe opvangen. Een overtreding op deze registratie wordt bestraft door het Sociaal Strafrechtboek en activeert het vermoeden dat de werknemer voltijds in dienst was gedurende het betreffende kwartaal aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen en andere verplichtingen.  

De flexi-jobbers die via een uitzendkantoor worden tewerkgesteld sluiten geen raamovereenkomst af. Dezelfde inhoud wordt wel behandeld in de overeenkomst met het uitzendkantoor.  

De regel dat personen in een variabel uurrooster op voorhand schriftelijk in kennis moeten worden gesteld van hun uurrooster, geldt niet voor de flexi-jobbers.  

Een overzicht van de stappen die je moet nemen om een flexi-jobber in te schakelen kan je hier vinden.

Combinatiemogelijkheden

 • De flexi-jobber mag tijdens de flexi-job bij dezelfde werkgever niet tewerkgesteld zijn met een andere arbeidsovereenkomst waarvoor hij tijdens het kwartaal 80% of meer prestaties levert in vergelijking met wat theoretisch mogelijk is in een voltijdse betrekking (lees: “4/5e werken”).
 • Hij mag zich ook niet in een periode van opzeg of verbrekingsvergoeding bevinden bij die werkgever.
 • De flexi-jobber mag ook niet via een uitzendkantoor ingezet worden bij dezelfde opdrachtgever waar hij al via een arbeidsovereenkomst is verbonden.
 • De flexi-jobber kan geen zelfstandige in hoofdberoep zijn.