Werknemer: werken via een interimkantoor of Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) 

Als je niet rechtstreeks in dienst genomen wordt door de opdrachtgever maar onrechtstreeks via een interim-kantoor spreken we van uitzendarbeid.

Uitzendarbeid is een vorm van wettelijk toegelaten tijdelijke arbeid. Er zijn drie partijen betrokken bij uitzendarbeid: het interimkantoor neemt een uitzendkracht (interim) in dienst en stelt deze ter beschikking van een gebruiker (de opdrachtgever). Sociale Bureaus voor Kunstenaars zijn interimkantoren met specifieke ervaring in de artistieke sector. Ze zoeken echter geen jobs voor jou.  

De aanwezigheid van 3 partijen is wat uitzendarbeid onderscheidt van een rechtstreekse arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid. In dat laatste geval is er ook sprake van de uitvoering van tijdelijke arbeid, maar deze vindt plaats binnen het kader van een rechtstreekse overeenkomst tussen werknemer en werkgever, zonder aanwezigheid van een tussenpersoon.  

Het is dus de gebruiker/opdrachtgever die aan de uitzendkracht instructies geeft over het uit te voeren werk. Ook is het de gebruiker die gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij hem werkt, instaat voor de toepassing van de regels met betrekking tot de arbeidsduur en de arbeidsveiligheid.  

Voor andere werkgevers dan interimkantoren is het in principe verboden om personeel ter beschikking te stellen en een gedeelte van het werkgeversgezag aan derden over te dragen (verboden terbeschikkingstelling). 

Bovendien zijn de gevallen waarin uitzendarbeid toegelaten wordt strikt omschreven

 • om een vaste werknemer te vervangen (bijvoorbeeld een actrice van een toneelgezelschap die vast in dienst is gaat in zwangerschapsverlof); 
 • als er tijdelijk meer werk is (bijvoorbeeld een cultureel centrum organiseert in het tussenseizoen een dagfestival). Het gaat hier om extra werk bovenop de normale activiteit van de opdrachtgever, bedoeld voor 'pieken van werk' op te vangen;
 • om uitzonderlijk werk uit te voeren (bijvoorbeeld een bedrijf organiseert een tentoonstelling om het tienjarig bestaan te vieren). Dit uitzonderlijk werk mag geen deel uitmaken van de normale activiteiten van de opdrachtgever;
 • tewerkstelling in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject voor langdurige werklozen en gerechtigden op financiële sociale bijstand. 

Voor de tewerkstelling van kunstenaars en podiumtechnici kunnen opdrachtgevers bovendien een SBK aanspreken als ze een ‘occasionele gebruiker’ zijn, waarbij: 

 • ofwel de opdrachtgever geen hoofdactiviteit in de artistieke sector heeft; 
 • ofwel de opdrachtgever geen ander personeel tewerkstelt (zoals productiemedewerkers). 

Voor andere redenen mag je wettelijk gezien geen beroep doen op een interimkantoor of SBK. Bekijk zeker opdracht per opdracht onder welke uitzondering je valt. Wie niet onder een uitzondering valt, wordt geacht met een rechtstreekse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met de opdrachtgever verbonden te zijn. 

Het interimkantoor staat in voor de werkgeversverplichtingen. De opdrachtgever stort de door de uitzendkracht te onderhandelen uitkoopsom aan het interimkantoor. Het interimkantoor wordt juridisch je werkgever en voert de werkgeversverplichtingen uit (Dimona-aangifte, betalen van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing, sluiten van arbeidsongevallenverzekering, …).  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van een geldig arbeidsreglement (zelfs indien hij geen andere werknemers in dienst heeft), voor het oprichten van een interne preventiedienst (conform de Welzijnswet) en voor het aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.

Het arbeidscontract tussen de uitzendkracht en het interimkantoor moet schriftelijk worden afgesloten, uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht voor de eerste maal in dienst treedt van het uitzendkantoor.

Vergoedingen en inkomsten

De reis van de prijs die je opdrachtgever betaalt tot wat jij op je bankrekening krijgt, valt uiteen in volgende delen: 

Btw 

6 of 21% 

Factuurbedrag 

 

Commissieloon 

Varieert van interimkantoor tot interimkantoor. 

Sociale werkgeversbijdragen 

Gemiddeld 25% van brutoloon (32% in private non-profit), eventueel verminderd met de doelgroepvermindering voor kunstenaars. 
Daarnaast betalen zij de arbeidsongevallenverzekering, het vakantiegeld en een bijdrage van 8,75 % voor het Sociaal Fonds in de uitzendsector.  

Brutoloon 

 

Sociale werknemersbijdragen 

13,07 % van brutoloon  

Bedrijfsvoorheffing 

Voorschot op belastingen, bepaal je zelf met het interimkantoor en hangt af van je specifieke situatie. Betaal je te weinig bedrijfsvoorheffing dan betaal je meer belastingen achteraf. Het omgekeerde is ook waar.  

Nettoloon 

 

Kostenvergoedingen 

Vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Komen dus opnieuw bovenop je nettoloon. Kosten kunnen forfaitair of reëel zijn.  

 

Basisvergoeding / -inkomst  

Als je met een interimkantoor werkt, werk je als werknemer. Je hebt dus in principe dezelfde sociale en arbeidsrechtelijke bescherming als een werknemer (minimumlonen en voordelen, overloon, werkloosheid, pensioen, …).  

Omdat uitzendarbeid wordt gekenmerkt door korte arbeidsovereenkomsten, zijn er wel enkele speciale regels: 

Jaarlijkse vakantie: op kunstenaars is de vakantieregeling voor arbeiders van toepassing. Het brutobedrag van het vakantiegeld bedraagt 15,38 % van het totaal verdiende loon berekend aan 108 % en wordt uitbetaald door de RJV (Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie) in de loop van de maand mei van het volgende jaar. Het vakantiegeld wordt gefinancierd door een sociale bijdrage die het interimkantoor inhoudt. Het interimkantoor betaalt een bijdrage. 

Eindejaarspremie: Artikel 4 van de CAO van de uitzendsector bepaalt dat je alleen recht hebt op een eindejaarspremie als je een anciënniteit hebt van minstens 65 dagen (in vijfdagenweek) of 78 dagen (in een zesdagenweek) tijdens de periode van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar. De eindejaarspremie bedraagt 8,33 % van het tijdens die periode verdiende brutoloon. Daar worden wel nog belastingen (23,22%) en sociale zekerheid (13,07%) op ingehouden. Het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten stuurt in de maand december volgend op het einde van de periode een document. Als je adres gewijzigd is, moet je dus het Sociaal Fonds verwittigen. Op dat document kun je aanduiden om de eindejaarspremie te laten uitbetalen door de vakbond of door het Sociaal Fonds. De premie wordt betaald vanaf de maand januari die volgt op de periode.  

Ziekte en arbeidsongevallen: het interimkantoor moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor jou. De verzekering dekt ook ongevallen op weg van en naar het werk. De verzekeringsmaatschappij betaalt dan bij een ongeval de wettelijk bepaalde vergoedingen.  

Het gewaarborgd loon is bij ziekte of ongeval niet zeker.

 1. Heb je minstens 1 maand anciënniteit, dan heb je recht op gewaarborgd loon tot het einde van de arbeidsovereenkomst.
 2. Duurt je ziekte voort, dan heb je recht op een aanvullende vergoeding tot maximum 30 dagen te rekenen vanaf de eerste dag gewaarborgd loon; hiervoor heb je een anciënniteit van 1 maand nodig bij hetzelfde uitzendbureau en bij dezelfde gebruiker.
 3. Word je ziek na het einde van de arbeidsovereenkomst, dan heb je soms recht op een aanvullende vergoeding: als je ziek wordt de eerste dag na het einde van je arbeidsovereenkomst en je minstens 65 dagen gewerkt hebt bij hetzelfde uitzendbureau en bij dezelfde gebruiker. Dit voor maximum 5 of 6 dagen. Als het uitzendbureau kan bewijzen dat de opdracht sowieso was afgelopen, hoeft zij niet te betalen.

Duurt je ziekte langer dan 1 maand, dan kan je tot het einde van de vierde ziektemaand nog een aanvullende vergoeding aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten vragen. Dit enkel als je 2 maanden anciënniteit hebt opgebouwd in de uitzendsector over een periode van 4 maanden.  

Feestdagen: De uitzendkracht heeft recht op het loon voor de feestdagen die tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid vallen.  Daarnaast heeft de uitzendkracht ook recht op het loon voor de feestdagen die vallen in een periode van onderbreking tussen twee uitzendopdrachten, op voorwaarde dat die opdrachten bij dezelfde gebruiker worden gepresteerd en dat die twee opdrachten alleen maar worden onderbroken door de feestdag zelf, eventueel in combinatie met de dagen waarop in de onderneming van de gebruiker gewoonlijk niet wordt gewerkt (bv. de dagen van het weekend). Indien de uitzendkracht bij het uitzendbureau een anciënniteit van 15 dagen heeft opgebouwd, heeft hij tevens recht op het loon voor één feestdag die valt in de periode van 14 dagen na het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Indien hij bij het uitzendbureau meer dan 1 maand anciënniteit heeft opgebouwd, heeft hij recht op het loon voor de feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen na het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Het recht op de betaling van het loon voor feestdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst houdt wel op van zodra de uitzendkracht bij een andere werkgever begint te werken. Voor feestdagen die samenvallen met een gewone inactiviteitsdag of met een zondag geldt voor de uitzendkracht dezelfde vervangingsregeling als deze die geldt voor het vast personeel in de onderneming van de gebruiker.   

Anciënniteit: Indien tussen twee uitzendopdrachten meer dan één week tijdsverschil ligt, verliest de uitzendkracht de anciënniteit die hij had opgebouwd.   

Andere vergoedingen?  

 • Kostenvergoedingen 
 • Inkomsten uit auteurs- en naburige rechten 
 • Extralegale voordelen 
 • Voordelen alle aard voor werknemers 
 • Taaklonen 

Administratieve verplichtingen

Uitzendkantoren en Sociale Bureaus voor Kunstenaars zijn in België verplicht een voorafgaande erkenning te verkrijgen. De erkenningsvoorwaarden en de te volgen procedure behoren tot de bevoegdheid van de verschillende gewesten. 

Wil je meer weten over uitzendwerk als werkgever, klik hier.

Als je professioneel aan de slag wil in de cultuursector zijn er verschillende manieren om je te laten vergoeden. In dit webinar overlopen we de pro's en contra's van al die opties: