Aangezien een rechtspersoon niet zelf kan handelen (zie rechtspersoonlijkheid), zullen haar bestuurders en aangestelden haar vertegenwoordigen naar de buitenwereld toe.

Rechtspersoon besturen

We zeggen dat de rechtspersoon handelt door haar organen (bestuursorgaan, algemene vergadering, vertegenwoordiger). De wet, de statuten of een overeenkomst bepalen welke organen de rechtspersoon besturen en vertegenwoordigen en welke bevoegdheden die organen hebben. 

Een vzw heeft altijd een algemene vergadering en een bestuursorgaan. De algemene vergadering controleert het bestuursorgaan die op haar beurt de vzw vertegenwoordigt in contacten met derden. De algemene vergadering wordt vertegenwoordigd door werkende leden die stemrecht hebben over zaken in de wet of de statuten (bijvoorbeeld verloning van bestuurders). De eerste werkende leden van de vzw zijn de stichters. Bij oprichting van een vzw benoemen de werkende leden de bestuurders.

Ook een vennootschap kan een algemene vergadering van aandeelhouders hebben, eventueel toevertrouwt aan één aandeelhouder. De algemene vergadering beslist over zaken vastgelegd in de wet of de statuten: bijvoorbeeld bestuurders benoemen en ontslaan, of er winsten uitgekeerd worden. De aandeelhouders hebben immers stemrecht. Een vennootschap of stichting wordt ook bestuurd door één of meer bestuurders

Bestuurders zijn gehouden hun taak naar behoren uit te oefenen. Indien ze vaststellen dat de continuïteit van de onderneming in het gedrang komt, dan moeten ze samenkomen en hierover vergaderen. Om aan te tonen dat ze dit gedaan hebben, maken ze best een verslag op waarin de nodige maatregelen worden verantwoord.

Tijden de coronamaatregelen kan je verhinderd zijn om samen te komen. Wat de opties zijn om toch geldig te vergaderen kan je hier terugvinden.

Rechtspersoon vertegenwoordigen

De bestuurders vertegenwoordigen de rechtspersoon met derden. Zij kunnen daarnaast ook dagelijks bestuurders of vertegenwoordigers benoemen die de rechtspersoon afzonderlijk kunnen verbinden. Als je een rechtspersoon vertegenwoordigt dan vermeldt je best ook in welke hoedanigheid je dit doet (bijv. als (dagelijks) bestuurder of als vertegenwoordiger).

Dagelijks bestuurders nemen de dagelijkse taken en zaken waarvoor het niet nodig is om het bestuursorgaan samen te roepen, op. 

Vertegenwoordigers kunnen de rechtspersoon met andere instanties verbinden, zoals het contact met een btw-kantoor of in bankzaken. Als het bestuursorgaan niet op tijd bijeengeroepen kan worden, zijn de dagelijks bestuurders ook bevoegd voor spoedeisende zaken.  

Zowel dagelijks bestuurders als vertegenwoordigers worden uitdrukkelijk benoemd voor hun mandaat. De beslissing hiertoe wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Belangenconflict

Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang aan dat van de rechtspersoon heeft (bv. verhuur van een gebouw door de bestuurder aan de rechtspersoon: de bestuurder wil een zo hoog mogelijke huur krijgen t.o.v. rechtspersoon wil zo weinig mogelijk aan huur betalen, het sluiten van een koop- of aannemingsovereenkomst), dan moet de procedure van het belangenconflict doorlopen worden.

De bestuurder met een tegenstrijdig belang moet dit meedelen aan de andere bestuurders voordat het bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn/haar verklaring wordt opgenomen in de notulen. De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging over deze beslissing, noch aan de stemming hierover. Indien een meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft legt men deze kwestie voor aan de algemene vergadering. Indien de bestuurder de enige bestuurder is (bijv. bij de BV), dan neemt hij/zij de beslissing zelf en neemt hij/zij dit op in het jaarverslag. 

Het statuut van een bestuurder in een vennootschap verschilt van het statuut van een bestuurder in een vereniging. We overlopen beide statuten wat verder op deze pagina. 

De procedure van het belangenconflict moet niet doorlopen worden wanneer de beslissing betrekking heeft op verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen (= marktconformiteit).

Vermeldingen op documenten

De verplichting om de gegevens van de rechtspersoon te vermelden is sinds de nieuwe wetgeving uitgebreid.  

Een rechtspersoon moet op alle facturen, akten, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken (al dan niet in elektronische vorm) de volgende gegevens vermelden: 

 • De naam van de rechtspersoon,
 • De rechtsvorm (VZW, BV, CV, NV, CommV, VOF),
 • Het adres van de zetel van de rechtspersoon (straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente of stad, België), 
 • Het ondernemingsnummer, 
 • Het woord ‘rechtspersonenregister’ of ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank waar de zetel is gelegen. Bijv. ‘RPR Brussel of RPR Antwerpen’, 
 • Eventueel het e-mailadres en de website van de rechtspersoon, 
 • Eventueel het feit dat de rechtspersoon in vereffening is 

Bijv. algemene voorwaarden van een rechtspersoon moeten de hierboven opgesomde gegevens vermelden.  

Bestuurders in een vennootschap

Bezoldigd bestuurder

Een bestuurder van een vennootschap wordt vermoed een zelfstandige te zijn. Elke zelfstandige: 

 • is ingeschreven bij een ondernemingsloket; 
 • is aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds waar hij sociale bijdragen betaalt; 
 • brengt zijn ziekenfonds op de hoogte van zijn zelfstandigenstatuut; 
 • is in eerste instantie btw-plichtig. 

Onbezoldigd bestuurder

Beslist de algemene vergadering dat de bestuurder zijn/haar mandaat toch kosteloos uitoefent, dan moeten de statuten dit uitdrukkelijk vermelden. De bestuurder mag dan geen bezoldiging ontvangen zoals winstuitkeringen, loon, betalingen voor zijn aanvullende pensioenbijdragen of andere voordelen. Verder hoeft hij/zij zich niet in te schrijven als zelfstandige, tenzij hij/zij tegelijk als werkend vennoot technische, boekhoudkundige of administratieve taken uitvoert. In dit laatste geval ben je steeds verzekeringsplichtig als zelfstandige.

Bestuurder-werknemer

Een bestuurder kan naast een mandaat als bestuurder ook werknemer zijn binnen de vennootschap op voorwaarde dat: 

 • de taken als bestuurder strikt gescheiden zijn van de taken als werknemer; 
 • er een band van ondergeschiktheid is met de vennootschap, bijvoorbeeld via een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een werkgever. Ondergeschiktheid kan uiteraard niet als de bestuurder de enige aandeelhouder van de vennootschap is. 

 

Laatst gewijzigd: 27/07/2021 - 09:37

Bestuurdersmatrix

Tools

Bestuurders in een vzw

Opgelet: er geldt een (weerlegbaar) vermoeden dat een bestuurder een bezoldiging ontvangt voor zijn mandaat. Je neemt dus best in de statuten op dat een bestuurder zijn of haar mandaat onbezoldigd uitoefent als dit in de praktijk het geval is.

Onbezoldigd bestuurder

In principe vermelden de vzw-statuten dat het mandaat van een bestuurder binnen de vzw onbezoldigd is. Voor het uitoefenen van een onbezoldigde activiteit als bestuurder zal je als vrijwilliger worden beschouwd. Onbezoldigd houdt in dat je voor jouw mandaat als bestuurder geen zitpenningen of vergoedingen ontvangt. Als onbezoldigd bestuurder kan je eventueel wel een kostenvergoeding ontvangen. Dit staat best opgenomen in de statuten en behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering.

Opgelet: je kan niet zomaar kostenvergoedingen ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen aan het bestuursorgaan. Als je stelselmatig een vergoeding toekent aan bestuurders voor het bijwonen van vergaderingen, dan zullen die vergoedingen gekwalificeerd worden als presentiegelden (zie verder onder Bezoldigd bestuurder). Kostenvergoedingen dienen de terugbetaling te vertegenwoordigen van kosten.

Als je recht hebt op een werkloosheidsuitkering (bijvoorbeeld in functie van een “kunstenaarsstatuut”) moet je melding maken van een activiteit als vrijwilliger bij de RVA door middel van het formulier C45B. Als je toelating krijgt van de RVA kan je op die manier een uitkering combineren met vrijwilligerswerk met behoud van de uitkering. Ook op het formulier C1-artiest dat je indient bij een (eerste) uitkeringsaanvraag of bij een wijziging van de artistieke activiteiten, kan je vermelden dat de activiteiten als bestuurder als vrijwilliger worden uitgeoefend en onbezoldigd zijn.

Bezoldigd bestuurder

Als de bestuurder zitpenningen of vergoedingen krijgt voor zijn of haar mandaat, dan wordt hiervoor een fiscale fiche 281.30 opgemaakt. Op de fiche worden de presentiegelden en onkosten (reëel of forfaitair) ingevuld. Bovendien moet de organisatie hierop bedrijfsvoorheffing inhouden, tenzij de vergoeding enkel bestaat uit werkelijke kosten. Indien bestuurders regelmatig presentiegelden ontvangen kan dit een zelfstandige activiteit uitmaken waarvoor de bestuurder zich moet inschrijven als zelfstandige, net als de bestuurder van een vennootschap. 

Het feit bezoldigd bestuurder te zijn binnen een vereniging kan een weerslag hebben op het ontvangen van werkloosheidsuitkeringen (bijvoorbeeld in functie van een “kunstenaarsstatuut”). Voor zover de activiteit als bestuurder van weinig belang is en zich beperkt tot het administratieve beheer van de eigen artistieke activiteiten, kan je het recht op werkloosheidsuitkeringen blijven behouden. Je moet van deze activiteit als bezoldigd bestuurder wel een aangifte doen bij de RVA via een formulier C1-artiest. De uitkeringen kunnen verminderd worden indien voor deze geringe prestaties geringe vergoedingen worden betaald. Indien de activiteit als bestuurder een wezenlijk belang vertegenwoordigt, dan loop je het risico dat je het recht op werkloosheidsuitkeringen verliest. In dat geval zal het werkloosheidsbureau je eerst uitnodigen zodat je de kans krijgt om je situatie toe te lichten.

Dagelijks bestuurder 

Ook binnen een vzw kan een dagelijks bestuurder aangesteld worden, bevoegd voor de dagelijkse werking of dringende zaken. De reglementering op de sociale zekerheid voor werknemers heeft een bijzondere bepaling. De personen die in de hoedanigheid van lasthebbers hun voornaamste bezigheid wijden aan het dagelijks beheer of aan de dagelijkse leiding van verenigingen die geen industriële of handelsverrichtingen uitvoeren en daarvoor een vergoeding ontvangen die meer is dan kost en inwoning, zijn toch onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers (in plaats van inschrijvingsplichtig te zijn als zelfstandige voor dit bezoldigd mandaat). Je kan het mandaat van dagelijks bestuurder dus uitoefenen als werknemer. 

Bestuurder-werknemer

De wet sluit niet uit dat een werknemer van een vzw tevens een bestuurder is. Volgende aandachtspunten moeten in acht genomen worden. 

Een bestuurder kan tegelijk werknemer bij een vzw zijn als: 

 • de taken als bestuurder strikt gescheiden zijn van de taken als werknemer; 
 • er een band van ondergeschiktheid is met de vzw.  

Vermits het bestuursorgaan de bevoegdheden van werkgever uitoefent, kan het bewijs van de band van ondergeschiktheid moeilijk te leveren zijn. In het kader hiervan is het daarom ook aan te raden om als werknemer tewerkgesteld in een vzw geen bestuursmandaat op te nemen in dezelfde vereniging. Kan dit niet (bijvoorbeeld omwille van subsidiëring) dan doet men er goed aan om de bestuurder-werknemer niet te laten meestemmen indien de stemming personeelsaangelegenheden betreft en dit zo in de statuten en het verslag van bestuursvergaderingen op te nemen.

Daarnaast is een werknemer onderworpen aan het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht bepaalt onder meer dat een werknemer enkel aansprakelijk is voor zware fout. De aansprakelijkheid in het arbeidsrecht is dus minder zwaar dan de aansprakelijkheid vanuit het bestuurdersmandaat. Indien dezelfde persoon werknemer en bestuurder van een vzw is, zal die persoon eventueel ook op basis van zijn/haar bestuurdersmandaat aangesproken kunnen worden zonder dat hij/zij zich kan beroepen op de verminderde aansprakelijkheid onder het arbeidsrecht. 

Verder is het belangrijk om weten dat de RSZ gevoelig is voor het verkeerd gebruik van het werknemersstatuut versus zelfstandig statuut. 

Tot slot is een cumul tussen werknemersstatuut en bestuurder ook vanuit beleidsorganisatorisch oogpunt niet aan te raden. Als bestuurder kan het immers dat je beslissingen moet nemen die indruisen tegen jouw statuut als werknemer. Denken we bij wijze van voorbeeld aan een investering. Als bestuurder dien je negatief te adviseren omdat deze financieel niet haalbaar is voor de vzw. Als de voorzitter erg pro deze investering is, is het wel riskant zich openlijk te verzetten, wil je jouw job als werknemer behouden. Er kunnen dus heel wat belangenconflicten optreden. 

Laatst gewijzigd: 27/07/2021 - 09:37

Bestuurdersmatrix

Tools

Laatst gewijzigd: 29/03/2022 - 09:04

Voorbeeld intern reglement vzw

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 26/10/2021 - 14:37

Delegatiematrix

Goed bestuur