Corona slaat hard toe in de cultuursector. Om de pijn te verzachten, nemen de federale en regionale overheden heel wat maatregelen. 

Info

Het KB van 9 juni 2021 bepaalt dat de referteperiodes waarin de arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen die bewezen moeten worden voor de aanvraag van een (her)opening van een gewone werkloosheidsuitkering worden verlengd met 12 maanden voor uitkeringsaanvragen vanaf 1 april 2021. Voor meer info kan je de website van Cultuurloket raadplegen.

De maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector zouden niet verlengd worden tot 31 december 2021. Concreet heeft dit het volgende tot gevolg:

 • Vanaf 1 oktober 2021 heb je geen tijdelijk recht meer op een uitkering. Eventueel kom je in aanmerking voor een normale werkloosheidsuitkering.
 • Vanaf 1 oktober 2021 is er geen toeslag meer voor personen met een kunstenaarsstatuut.
 • De refertetermijnen voor de eerste toekenning of de hernieuwing van de neutralisering worden niet meer opgeschort. Je zal de eerste toekenning of de hernieuwing van het voordeel kunnen aanvragen via je uitbetalingsinstelling of via de hulpkas. De dagen die je gepresteerd hebt in de opgeschorte referteperiode zullen wel meetellen als gewerkte dagen om het voordeel te verkrijgen.
 • Auteursrechten die je vanaf 1 oktober ontvangt zullen niet meer onbeperkt gecumuleerd kunnen worden met een werkloosheidsuitkering.
 • De refertetermijn van 18 maanden waarin kunstenaars hun gewerkte dagen moeten bewijzen om niet-passende dienstbetrekkingen te kunnen weigeren wordt niet meer opgeschort. 

Het Kernkabinet van 10 december 2021 heeft opnieuw enkele maatregelen ingevoerd. Zo zal je in het eerste kwartaal van 2022 opnieuw onbeperkt auteursrechten mogen cumuleren met een uitkering (5.5) en zal het tijdelijk recht op een uitkering (5.1) opnieuw van toepassing zijn. De RVA meldt dit ook in haar faq op pagina 97 en 98. 

Er zijn door corona enkele aanpassingen aan de werkloosheidsreglementering:

 • Als je tien artistieke (bv. optredens als muzikant) of technisch-artistieke (bv. lichttechnicus bij voorstellingen) activiteiten kunt aantonen in de periode van 13/03/19 tot 30/09/2021, waarvoor sociale bijdragen betaald werden als werknemer, of twintig artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen in dezelfde periode, heb je tijdelijk recht op een volledige werkloosheidsuitkering van 1 april 2020 tot 30 september 2021. Zie de info over het tijdelijk recht op een volledige werkloosheidsuitkering.
 • Om het “kunstenaarsstatuut” te krijgen, waarmee we het voordeel bedoelen van het behoud van het bedrag van de uitkering in de eerste periode gedurende 12 bijkomende maanden, moet je 156 arbeidsdagen bewijzen in een periode van 18 maanden. Van die 156 arbeidsdagen moeten er ten minste 104 artistiek of technisch-artistiek zijn.

  Als je kunstenaarsstatuut (= de toekenning of hernieuwing van het neutralisatievoordeel) zou aflopen tussen 13 maart 2020 en 30 september 2021, zal het verlengd worden tot en met 30 september 2021.

  De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2021. Idem voor de periode van 12 maanden, waarin je drie artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen moet kunnen bewijzen om je “kunstenaarsstatuut” te verlengen. Zie daarover infoblad T53 (artistieke activiteiten) en infoblad T146 (technisch-artistieke activiteiten).

De RVA geeft in haar technische infobrief de volgende voorbeelden:

 • Je eerste vergoedingsperiode moest op 1 mei 2020 aflopen. Door de coronamaatregelen wordt die einddatum uitgesteld naar 1 oktober 2021. Om het voordeel te genieten, moet je 156 werkdagen in loondienst bewijzen in een referteperiode die in principe loopt van 1 april 2020 tot 30 september 2021.

  Om die referteperiode te bepalen, zal er wel geen rekening worden gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot 30 september 2021.

  Je moet dus de 156 werkdagen in loondienst bewijzen in de periode van 14 oktober 2018 tot 30 september 2021.
   
 • Je ontvangt het voordeel dat aanvankelijk moest aflopen op 30 april 2020, maar dat wegens de eerder vermelde maatregelen wordt verlengd tot en met 30 september 2021.

  Om de hernieuwing van het voordeel te krijgen, moet je het bewijs voorleggen van 3 artistieke prestaties in een referteperiode.

  Aangezien het voordeel effectief afloopt op 30 september 2021, moet die referteperiode in principe tussen 1 juli oktober en 30 september 2021 liggen.

  Om die referteperiode te bepalen, zal er wel geen rekening worden gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot 30 september 2021.

  Je moet het bewijs van de 3 artistieke prestaties dus voorleggen voor de periode van 14 maart 2019 tot 30 september 2021. 

Om te vermijden dat de uitbetalingsinstellingen en de RVA op het einde van de coronamaatregelen overspoeld worden, vragen ze om de aanvragen in te dienen zodra je aan de voorwaarden voldoet om het voordeel te krijgen of te verlengen.  

 • Als je inkomsten uit artistieke activiteiten (behalve lonen), zoals inkomsten uit een zelfstandige activiteit of auteursrechten, hoger zijn dan 4.626,96 euro (netto-belastbaar) per jaar, verlaagt dat het bedrag van je uitkering. Er zal echter geen rekening gehouden worden met auteursrechten en naburige rechten ontvangen tussen 1 april 2020 en 30 september 2021 en van 1/01/22 tot 31/03/22. Die kunnen dus onbeperkt gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering. Zie blz. 96 in de FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona van de RVA. 
 • Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en inspanningen doen om werk te vinden. Je moet enkel artistiek werk zoeken als je in de loop van de laatste 18 maanden 156 arbeidsdagen gepresteerd hebt, waarvan minstens 104 voor artistieke prestaties. De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. 
   
 • Als schoolverlater kun je na een beroepsinschakelingstijd van ongeveer een jaar inschakelingsuitkeringen krijgen gedurende 36 maanden (of langer als je bijvoorbeeld een opleiding volgt of werkt). Bij het bepalen van deze periode van 36 maanden wordt geen rekening gehouden met de maanden april 2020 tot en met september 2021. Als je bijvoorbeeld recht had op inschakelingsuitkeringen tot 14 mei 2020, dan wordt het recht met 18 maanden verlengd en kun je die nu krijgen tot 14 november 2021. Er is beslist om deze maatregel niet te verlengen na 30/09/2021. 
  Zie hierover blz. 85 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.
 • Er is een politiek akkoord over een hogere werkloosheidsuitkering voor mensen met het ”kunstenaarsstatuut”. Hier meer info.
 • Werkloze kandidaat-ondernemers kunnen hun zaak gedurende 18 maanden uittesten via een erkende activiteitencoöperatie (Starterslabo in Vlaanderen, Jobyourself in Brussel), met behoud van hun werkloosheidsuitkering. Bij besluit van de Vlaamse regering van 29/05/20 is de termijn voor overeenkomsten die liepen op 12 maart 2020 verlengd met drie maanden. Deze verlenging is enkel van toepassing in Vlaanderen.
   
 • Daarnaast is de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen opgeschort. De fase waarin je je op 1 april 2020 bevond, wordt met 18 maanden verlengd. Ook de daaropvolgende fases schuiven met 18 maanden op. Stel dat je eerste of tweede vergoedingsperiode afloopt op 14 mei 2020, en dat je nadien dus een lagere uitkering zou krijgen, dan wordt die vergoedingsperiode verlengd tot 14 november 2021. Zie hierover blz. 84 in de FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona van de RVA. 

 

Meer informatie over artistieke en technisch-artistieke activiteiten en werkloosheid vind je hier

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.