Wanneer je werkgever je tijdelijk niet meer of slechts gedeeltelijk kan tewerkstellen als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld omdat de onderneming verplicht  moet sluiten) of om economische redenen (bijvoorbeeld in geval van een daling van bestellingen), kan je een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid, die reeds van toepassing was tot 31 augustus, is opnieuw ingevoerd, van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021. Zie deze pagina op de site van de RVA.

In die periode wordt alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, ongeacht of het om overmacht of om economische redenen gaat, opnieuw beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het is van geen belang meer of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Procedure

Als werknemer dien je het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA in bij je uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW). 

Als werkgever moet je voor elke maand waarin er tijdelijke werkloosheid is enkel een ASR scenario 5 indienen. Je moet geen controlekaart C3.2A afgeven aan de werknemer.

Bijzondere Machtenbesluit nr. 37 verplicht werkgevers hun werknemers vooraf (per brief, e-mail, …) te informeren over elke nieuwe tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (of verhoging van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid). De werkgever moet minstens volgende informatie geven: 

 • De periode van tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum);
 • De dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld;
 • De dagen of het aantal dagen waarop de werknemer arbeidsprestaties verricht;
 • Informatie over de formaliteiten om zijn rechten te laten gelden ten aanzien van de RVA.
 • Bij gebrek aan kennisgeving aan de werknemer heeft deze recht op zijn normaal loon.

Meer informatie over de procedure vind je op deze pagina op de site van de RVA, in het infoblad E1 voor werkgevers en in het infoblad T2 voor werknemers 

Bij wet van 23 oktober 2020 werd de regeling tijdelijke werkloosheid werknemers die niet kunnen gaan werken als gevolg van de sluiting van een school, kinderdagverblijf of opvangcentrum voor personen met een handicap. Hier vind je de specifieke regels en procedure die in dat geval van toepassing zijn.

Evenementen

In principe is de eerste vereiste het bestaan van een arbeidscontract. Artiesten en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen, die zouden plaatsvinden tussen 1 mei 2020 en 31 maart 2021, maar die door de overheid verboden zijn omwille van corona, kunnen onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen zonder dat ze een arbeidsovereenkomst getekend hadden. Hierover is (op 10 november) nog geen informatie beschikbaar op de site van de RVA. De informatie hierna is gebaseerd  op een mededeling van Oko.

Voorwaarden

 • Het gaat om bijeenkomsten in het kader van een artistiek gebeuren (concerten, tentoonstellingen, spektakels, …) of in een ruimer cultureel (commerciële beurzen, kermissen, opendeurdagen …) of zelfs privékader (huwelijken …). Daaronder vallen ook de activiteiten ter voorbereiding van het evenement zoals bijvoorbeeld de repetities;
 • de werknemer heeft vóór de datum waarop het evenement had moeten plaatsvinden, en niet later dan 31/10/2020, een formele en schriftelijke belofte van een arbeidsovereenkomst gekregen. De belofte van een overeenkomst kan vervangen worden door het bewijs dat de werkgever voor de tewerkstelling een DIMONA-aangifte had verricht.

Procedure
De werkgever moet voor elke tewerkstelling een DIMONA-aangifte verrichten en een ASR scenario 5 afleveren. In de vrije commentaarzone van de ASR-scenario 5 kan de werkgever vermelden “overmacht corona – geannuleerd evenement”. Bij het einde van deze “arbeidsovereenkomst” levert hij een formulier C4 af.

De werknemer dient een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENTEN bij zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW). Wanneer de werknemer voor dagen gelegen tussen de dagen waarvoor hij aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze, aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze, moet hij ook een formulier C4 betreffende het einde van de tewerkstelling indienen.

Bedrag

Tot 31/03/21 ontvangt de werknemer 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (het plafond ligt op € 2.754,76 per maand), verhoogd met een supplement van € 5,63 per dag.

Als je betaald zou worden met een taakloon (dat is een vergoeding voor een prestatie, ongeacht hoeveel tijd je eraan besteedt), krijg je 70% van het gemiddelde dagloon, dat bepaald wordt door het taakloon te delen door het aantal dagen vermeld in de Dimona (begrensd tot € 105,95).

Tot 31 maart 2021 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen. Op de site van de FOD Financiën vind je informatie over de belasting op (tijdelijke) werkloosheidsuitkeringen.

Deeltijdse en tijdelijke contracten

Ook deeltijdse werknemers met behoud van rechten, gelijkgesteld met een voltijdse werknemer, en vrijwillig deeltijdse werknemers, kunnen een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

Ook werknemers met een tijdelijk contract kunnen een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen, als ze in dienst zijn op het moment dat de werkgever overmacht inroept. In geval van tewerkstelling in het kader van een evenement, kunnen ze ook een uitkering krijgen als ze nog niet in dienst zijn op het moment dat de werkgever overmacht inroept (zie 'Evenementen').

Overmacht vóór je bent beginnen werken

Behalve in het geval van de annulering van evenementen (zie 'Evenementen'), heb je geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid wanneer je nog niet bent beginnen te werken.

Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt, “wanneer partijen te goeder trouw zijn”. De RVA geeft het voorbeeld van een arbeidsovereenkomst die gesloten werd vóór de coronacrisis. Zie blz. 11 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

Interimkantoor of SBK

Als je werkt via een interimkantoor of SBK (Sociaal bureau voor kunstenaars), kun je onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen.

Zie blz. 43 en volgende in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

Uitzendkrachten kunnen een bijkomende vergoeding krijgen van het Sociaal fonds voor de uitzendkrachten. 

Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Als je tijdelijk werkloos bent wegens overmacht, moet je na de eerste drie maanden werkloosheid:  

 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;  
 • je inschrijven als werkzoekende binnen de acht dagen volgend op deze periode van drie maanden.  

Als de overmacht verband houdt met corona, gaat de periode van drie maanden pas in op 1 oktober 2020 en moet je je in 2020 dus niet meer inschrijven als werkzoekende. Zie blz. 64 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.  

Als je tijdelijk werkloos bent om economische redenen, moet je na zes maanden tijdelijke werkloosheid beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.  

Zie hierover infoblad T50 van de RVA. 

Ook goed om te weten

 • De vergoeding voor tijdelijke werkloosheid wordt niet beschouwd als dubbel gebruik met een algemene werkingssubsidie (ook wel enveloppesubsidie genoemd) van de Vlaamse overheid. Indien een organisatie beroep doet op tijdelijke werkloosheid voor haar personeel, wordt haar algemene werkingssubsidie niet verminderd met het bedrag van de lonen die normaal waren uitbetaald, als de organisatie voldoende andere kosten kan bewijzen. De situatie is anders voor specifieke subsidies voor loonkosten, zoals de subsidies in het kader van het derde arbeidscircuit (DAC).
 • Je moet openstaande vakantie- (en ADV- of arbeidsduurvermindering-)dagen opnemen voor het einde van het jaar. Zo niet zal de RVA de uitkeringen voor niet opgenomen dagen terugvorderen.
 • Elke werknemer die, al is het maar één dag, tijdelijk werkloos is geweest in de periode 20 maart tot 17 juli, krijgt van de Vlaamse regering een bedrag van 202,68 euro op zijn rekening, als tegemoetkoming in zijn water- en energiefactuur. Als je in Vlaanderen woont en werkt, krijg je het bedrag half mei automatisch op je rekening. In het andere geval moet je ze aanvragen. Meer info vind je op deze website.
 • Als je al een bijberoep had (bijvoorbeeld als zelfstandige), mag je dat blijven uitoefenen tijdens de tijdelijke werkloosheid op voorwaarde dat je dat bijberoep reeds 3 maanden uitoefende. Je moet dat bijberoep niet aangeven bij de RVA. De inkomsten uit het bijberoep hebben geen invloed op je uitkering. Dit geldt voor de periode van 1 februari tot 31 augustus 2020 en tot 31 december voor werknemers in “ondernemingen die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis” (zie punt 1 hierboven).
 • Je mocht tot 31 augustus 2020 vrijwilligerswerk doen zonder toelating te moeten vragen aan de RVA, zolang je vergoeding binnen de grenzen van de vrijwilligersvergoeding blijft (maximum 34,71 euro per dag en 1388,40 euro per jaar). Zie blz. 58 van de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.
 • Je mag tijdelijk gaan werken bij een andere werkgever. Je moet de gewerkte dagen aanduiden op je controlekaart C3.2A. Als je geen controlekaart hebt, moet je je uitbetalingsinstelling inlichten. Dat kan per telefoon of e-mail of met het formulier corona-tw-aangifte-werk (maar kijk eerst na in je arbeidsovereenkomst of dat mag en bespreek het met je vaste werkgever).
 • Om recht te hebben op een (gewone) werkloosheidsuitkering, moet je een bepaald aantal arbeidsdagen gepresteerd hebben in een bepaalde periode. Als je jonger bent dan 36 jaar bijvoorbeeld, zijn dat 312 arbeidsdagen in een periode van 21 maanden. De dagen waarvoor je een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgt tellen mee als arbeidsdagen om recht te hebben op een uitkering.
 • Op de site van de FOD Financiën vind je informatie over de belasting op (tijdelijke) werkloosheidsuitkeringen.
 • Als je een gewone werkloosheidsuitkering krijgt, moet je op je controlekaart een A invullen voor de dagen tijdelijke werkloosheid.
 • De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 1 februari tot 31 augustus 2020, worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld. Zie blz. 73 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA. Er zou intussen een akkoord zijn over een gelijkstelling tot 31/12/2020.

Impact RVA-uitkering op subsidies DAC

Een RVA-uitkering is geen loonkost voor een werkgever.

Hieronder vind je een overzicht van de gevolgen voor jouw organisatie op het bedrag van de DACsubsidies, in geval van een afname van de loonkosten.

Ontvangt jouw organisatie DAC-subsidies voor een geregulariseerd DAC-project? 

DAC-subsidies voor een geregulariseerd DAC-project dienen om de verplichte loonkosten voor de werkgever te subsidiëren. In de mate dat een werkgever minder loonkosten voor DAC-arbeidsplaatsen heeft, zal het bedrag van de DAC-subsidies lager liggen.

Gelieve voor elke werknemer in een geregulariseerd DAC-project die in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst, een formulier personeelswijzigingen te mailen naar tewerkstelling.cjm@vlaanderen.be. Je doet dit nadat een maand met tijdelijke werkloosheid is afgelopen. Vermeld duidelijk de reden van de tijdelijke werkloosheid.

Ontvangt jouw erkende kunstenorganisatie DAC-subsidies die werden toegevoegd aan de werkingssubsidies van het Kunstendecreet?

Als de crisismaatregelen voor lange tijd worden aangehouden, dan kan het zijn dat de som van de loonkosten voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de DAC-subsidie. Mail in dat geval de reden waarom de loonkosten lager uitvielen naar kiosk@vlaanderen.be.

Ontvangt jouw erkende sociaal-cultureel volwassenenwerkorganisatie DAC-subsidies op basis van de DAC-normalisering?

Als de crisismaatregelen voor lange tijd worden aangehouden, dan kan het zijn dat de som van de loonkosten voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de DAC-subsidie. Mail in dat geval de reden waarom de loonkosten lager uitvielen naar kiosk@vlaanderen.be.

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .