Wanneer je werkgever je tijdelijk niet meer of slechts gedeeltelijk kan tewerkstellen als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld omdat de onderneming verplicht  moet sluiten) of om economische redenen (bijvoorbeeld in geval van een daling van bestellingen), kan je een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid, die reeds van toepassing was tot 31 augustus, is opnieuw ingevoerd, van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2022. 

In die periode wordt alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, ongeacht of het om overmacht of om economische redenen gaat, opnieuw beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het is daarbij van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Het Kernkabinet heeft op 10 december de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind goedgekeurd. Deze systemen van tijdelijke werkloosheid gelden tot en met 31 maart 2022.

Procedure

Als werknemer dien je het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA in bij je uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW). 

Als werkgever moet je voor elke maand waarin er tijdelijke werkloosheid is enkel een ASR scenario 5 indienen. Je moet geen controlekaart C3.2A afgeven aan de werknemer. 

Werkgevers moeten ook hun werknemers vooraf (per brief, e-mail, …) informeren over elke nieuwe tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (of verhoging van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid). 

Meer informatie over de procedure vind je op blz. 23 en volgende en op blz. 45 en volgende in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA, in het infoblad E1 voor werkgevers en in het infoblad T2 voor werknemers.

Evenementen

In principe is de eerste vereiste het bestaan van een arbeidscontract. Artiesten en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen kunnen onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen zonder dat ze een arbeidsovereenkomst getekend hadden

Zie blz. 54 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

Voorwaarden

 • Het gaat om bijeenkomsten in het kader van een artistiek gebeuren (concerten, tentoonstellingen, voorstellingen, …) of in een ruimer cultureel (beurzen, salons, opendeurdagen …) of zelfs privékader (huwelijken …). Daaronder vallen ook de activiteiten ter voorbereiding van het evenement zoals bijvoorbeeld de repetities;
 • Het evenement moet op basis van een beslissing van de bevoegde overheid zijn afgelast, omwille van het verbod of “de beperking van samenscholing van toeschouwers of deelnemers”.

 • Het evenement was gepland in de periode van 14 maart 2020 tot en met 31 maart 2022.

 • De werknemer heeft vóór de datum waarop het evenement had moeten plaatsvinden, en niet later dan 31/10/2020, een formele en schriftelijke belofte van een arbeidsovereenkomst gekregen. De formele schriftelijke belofte diende te gebeuren:
  • ten laatste op 20 maart 2021 voor een evenement dat moest plaatsvinden na 31 maart 2021;
  • ten laatste op 2 december 2021 voor een evenement dat moest plaatsvinden na 3 december 2021.
    
 • De belofte van een overeenkomst kan vervangen worden door het bewijs dat de werkgever voor de tewerkstelling een DIMONA-aangifte had verricht. 

Procedure
De werkgever moet voor elke tewerkstelling een DIMONA-aangifte verrichten en een ASR scenario 5 afleveren. In de vrije commentaarzone van de ASR-scenario 5 kan de werkgever vermelden “overmacht corona – geannuleerd evenement”. Bij het einde van deze “arbeidsovereenkomst” levert hij een formulier C4 af.

De werknemer dient per evenement een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENTEN in bij zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW). Hij of zij kan de aanvraag niet indienen vóór de periode waarvoor hij of zij de uitkeringen vraagt. Wanneer de werknemer voor dagen gelegen tussen de dagen waarvoor hij aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze, aanspraak maakt op uitkeringen als volledig werkloze, moet hij ook een formulier C4 betreffende het einde van de tewerkstelling indienen. Als je recht hebt op een volledige werkloosheidsuitkering, gebruik je het formulier C109-GEANNULEERDE EVENEMENTEN om uitkeringen volledige werkloosheid te kunnen blijven krijgen na een onderbreking ervan door tijdelijke werkloosheid wegens een geannuleerd evenement.

Bedrag

Tot 31/03/22 ontvangt de werknemer 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (het plafond ligt op € 2.840,84 per maand), verhoogd met een supplement van € 5,74 per dag. De uitkering bedraagt minimum 56,70 en maximum 76,48 euro per dag, plus het supplement. Zie blz. 66 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

Als je betaald zou worden met een taakloon (dat is een vergoeding voor een prestatie, ongeacht hoeveel tijd je eraan besteedt), krijg je 70% van het gemiddelde dagloon, dat bepaald wordt door het taakloon te delen door het aantal dagen vermeld in de Dimona (begrensd tot € 109,26).

Tot 31/03/22 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen. Naargelang je totale inkomsten in de loop van het jaar, zul je belastingen moeten bijbetalen of terugkrijgen. Op de site van de FOD Financiën vind je informatie over de belasting op (tijdelijke) werkloosheidsuitkeringen.

Deeltijdse en tijdelijke contracten

Ook deeltijdse werknemers met behoud van rechten, gelijkgesteld met een voltijdse werknemer, en vrijwillig deeltijdse werknemers, kunnen een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

Ook werknemers met een tijdelijk contract kunnen een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen, als ze in dienst zijn op het moment dat de werkgever overmacht inroept. Ze kunnen ook tijdelijke werkloosheid inroepen in het kader van de aansluitende arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, als ze kunnen bewijzen dat de intentie om te verlengen al aanwezig was op het moment dat de overheid de activiteit verbood (zie blz. 49 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA).

In geval van tewerkstelling in het kader van een evenement, kunnen ze ook een uitkering krijgen als ze nog niet in dienst zijn op het moment dat de werkgever overmacht inroept (zie 'Evenementen').

Overmacht vóór je bent beginnen werken

Je kunt geen tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen wanneer ten tijde van de ondertekening van de arbeidsovereenkomst reeds vaststond dat het werk niet uitgevoerd zou kunnen worden (bijvoorbeeld wegens een verbod door de overheid).

Zie blz. 13 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

Interimkantoor of SBK

Als je werkt via een interimkantoor of SBK (Sociaal bureau voor kunstenaars), kun je onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen.

Zie blz. 51 en volgende in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

Uitzendkrachten kunnen een bijkomende vergoeding krijgen van het Sociaal fonds voor de uitzendkrachten. 

Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Als je tijdelijk werkloos bent wegens overmacht, moet je na de eerste drie maanden werkloosheid:  

 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;  
 • je inschrijven als werkzoekende binnen de acht dagen volgend op deze periode van drie maanden.  

Als de overmacht verband houdt met corona, gaat de periode van drie maanden pas in op 1 oktober 2021 en moet je je dus tot 30 december 2021 niet inschrijven als werkzoekende. Zie blz. 75 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.  

Als je tijdelijk werkloos bent om economische redenen, moet je na zes maanden tijdelijke werkloosheid beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.  

Zie hierover infoblad T50 van de RVA. 

Ook goed om te weten

 

 • Tot 31/03/22 heb je recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor de opvang van een kind of van een persoon met een beperking, omdat het kind of de persoon in quarantaine moet, afstandsonderwijs moet volgen of omdat de school, het kinderdagverblijf of het opvangcentrum gesloten is. 
 • De vergoeding voor tijdelijke werkloosheid wordt niet beschouwd als dubbel gebruik met een algemene werkingssubsidie (ook wel enveloppesubsidie genoemd) van de Vlaamse overheid. Indien een organisatie beroep doet op tijdelijke werkloosheid voor haar personeel, wordt haar algemene werkingssubsidie niet verminderd met het bedrag van de lonen die normaal waren uitbetaald, als de organisatie voldoende andere kosten kan bewijzen. De situatie is anders voor specifieke subsidies voor loonkosten, zoals de subsidies in het kader van het derde arbeidscircuit (DAC).
 • Je moet openstaande vakantie- (en ADV- of arbeidsduurvermindering-)dagen opnemen voor het einde van het jaar. Zo niet zal de RVA de uitkeringen voor niet opgenomen dagen terugvorderen.
 • Als je al een bijberoep had (bijvoorbeeld als zelfstandige), mag je dat blijven uitoefenen tijdens de tijdelijke werkloosheid op voorwaarde dat je dat bijberoep reeds 3 maanden uitoefende. Je moet dat bijberoep niet aangeven bij de RVA. De voorwaarden betreffende het tijdstip waarop je het bijberoep uitoefent en het soort activiteit, zijn wél van toepassing (zie infoblad T46 van de RVA). De inkomsten uit het bijberoep hebben geen invloed op je uitkering. Dit geldt voor de periode van 1 februari tot 31 augustus 2020 van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2022. 
 • De werkgever kan een toeslag betalen bovenop de uitkering, zonder dat daarop sociale bijdragen verschuldigd zijn, op voorwaarde dat het totaal niet hoger is dan het nettoloon. En extralegale voordelen mogen doorlopen. Zie blz. 68 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.
 • Van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 mocht je ondersteunend vrijwilligerswerk doen bij organisaties in de zorgsector en in het onderwijs zonder winstgevend doel, zonder toelating te moeten vragen aan de RVA. Zie blz. 73 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.
 • Je mag tijdelijk gaan werken bij een andere werkgever. Je moet de gewerkte dagen aanduiden op je controlekaart C3.2A. Als je geen controlekaart hebt, moet je je uitbetalingsinstelling inlichten. Dat kan per telefoon of e-mail of met het formulier corona-tw-aangifte-werk (maar kijk eerst na in je arbeidsovereenkomst of dat mag en bespreek het met je vaste werkgever).
 • Om recht te hebben op een (gewone) werkloosheidsuitkering, moet je een bepaald aantal arbeidsdagen gepresteerd hebben in een bepaalde periode. Als je jonger bent dan 36 jaar bijvoorbeeld, zijn dat 312 arbeidsdagen in een periode van 21 maanden. De dagen waarvoor je een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgt tijdens de periode van 1/02/20 tot 31/03/22, tellen mee als arbeidsdagen om recht te hebben op een uitkering (zie pagina 65 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA).
 • Als je een gewone werkloosheidsuitkering krijgt, moet je op je controlekaart een A invullen voor de dagen tijdelijke werkloosheid.
 • Dagen waarvoor je in 2021 op tijdelijke werkloosheid wegens corona werd gesteld, worden gelijkgesteld als gewerkte dagen voor het berekenen van je vakantierechten (recht op jaarlijkse vakantie en vakantiegeld in 2022). Zie het KB van 7 december 2021 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie. Voor bedienden wordt er door de RSZ in een gedeeltelijke compensatie voorzien voor de kost die voortvloeit uit deze gelijkstelling. De compensatie wordt in mindering gebracht voor de bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal van 2022. Voor arbeiders verloopt de betaling van het vakantiegeld via de RJV.

Impact RVA-uitkering op subsidies DAC

Een RVA-uitkering is geen loonkost voor een werkgever.

Hieronder vind je een overzicht van de gevolgen voor jouw organisatie op het bedrag van de DACsubsidies, in geval van een afname van de loonkosten.

Ontvangt jouw organisatie DAC-subsidies voor een geregulariseerd DAC-project? 

DAC-subsidies voor een geregulariseerd DAC-project dienen om de verplichte loonkosten voor de werkgever te subsidiëren. In de mate dat een werkgever minder loonkosten voor DAC-arbeidsplaatsen heeft, zal het bedrag van de DAC-subsidies lager liggen.

Gelieve voor elke werknemer in een geregulariseerd DAC-project die in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst, een formulier personeelswijzigingen te mailen naar tewerkstelling.cjm@vlaanderen.be. Je doet dit nadat een maand met tijdelijke werkloosheid is afgelopen. Vermeld duidelijk de reden van de tijdelijke werkloosheid.

Ontvangt jouw erkende kunstenorganisatie DAC-subsidies die werden toegevoegd aan de werkingssubsidies van het Kunstendecreet?

Als de crisismaatregelen voor lange tijd worden aangehouden, dan kan het zijn dat de som van de loonkosten voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de DAC-subsidie. Mail in dat geval de reden waarom de loonkosten lager uitvielen naar kiosk@vlaanderen.be.

Ontvangt jouw erkende sociaal-cultureel volwassenenwerkorganisatie DAC-subsidies op basis van de DAC-normalisering?

Als de crisismaatregelen voor lange tijd worden aangehouden, dan kan het zijn dat de som van de loonkosten voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de DAC-subsidie. Mail in dat geval de reden waarom de loonkosten lager uitvielen naar kiosk@vlaanderen.be.

Stel ons je vraag

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat. Ook over de coronamaatregelen.

Heb je een vraag? Je kan een afspraak inplannen met een van onze consulenten via www.cultuurloket.be/contact. Selecteer daarbij 'coronamaatregelen' als thema.