Het nieuwe WVV bevat regels over de structuur en werking van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Het wetboek is in werking getreden op 1 mei 2019.  

Gevolgen nieuwe vennootschappen en verenigingen

Zodra het WVV van toepassing is, moeten nieuwe vennootschappen, verenigingen en stichtingen aan zijn bepalingen voldoen. Het geldt dus voor alle nieuwe vennootschappen en verenigingen die worden opgericht vanaf 1 mei 2019. Het oude Wetboek van Vennootschappen en de oude vzw-wet zullen niet meer van toepassing zijn. 

Gevolgen bestaande vennootschappen en verenigingen

Bestaande vennootschappen en verenigingen kunnen bij de inwerkingtreding meteen hun statuten aanpassen aan de nieuwe bepalingen (= de zogenaamde opt-in). Ze moeten die nieuwe regels dan ook onmiddellijk navolgen. 

Past de vennootschap of vereniging haar statuten niet meteen aan, dan gelden de volgende deadlines: 

Dwingende bepalingen gelden vanaf 1 januari 2020 

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle dwingende bepalingen van het WVV van automatisch toepassing. Dwingende bepalingen zijn bepalingen waarvan je niet kan afwijken, bijvoorbeeld bepalingen over winstuitkering en bestuur. Omdat de dwingende bepalingen uit het WVV voorrang zullen hebben op je oude statuten, doe je er dus best aan om je statuten aan de nieuwe wetgeving aan te passen. Zo is het duidelijker welke regels binnen je organisatie van toepassing zijn. Om je hierbij te helpen kan je beroep doen op onze modelstatuten en checklist.

 

Nieuwe regels voor vzw's vanaf 1 januari 2020

In dit artikel vind je alle nieuwe regels waar ook bestaande vzw's moeten aan voldoen vanaf 1 januari 2020. 

Een BVBA lees je vanaf nu als een BV

In dit artikel lees je de dwingende regels waar vennootschappen vanaf 1 januari 2020 moeten aan voldoen. 

Overige bepalingen 

Vennootschappen moeten ten laatste tegen 1 januari 2024 hun statuten volledig hebben aangepast én gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Let wel op: bij een statutenwijziging vanaf 1 januari 2020 zal je je statuten moeten aanpassen aan de nieuwe wet. 

Laatst gewijzigd: 15/11/2019 - 11:00

Checklist statuten bestaande vzw

Organisatievormen

Tools

Vennootschappen

Zes basisvormen 

De oude regeling telde meer dan vijftien vennootschapsvormen. De nieuwe wet beperkt zich tot zes basisvormen, namelijk:  

  • Maatschap  
  • Vennootschap onder firma (VOF)  
  • Commanditaire vennootschap (CommV)  
  • Besloten vennootschap (BV) 
  • Naamloze vennootschap (NV)  
  • Coöperatieve vennootschap (CV) 

Voor de Coöperatieve vennootschap is er een erkenning (als sociale onderneming) mogelijk. 

Bestaande vennootschappen worden omgezet: 

OUD 

NIEUW 

Tijdelijke handelsvennootschap 

Maatschap 

Stille handelsvennootschap 

Maatschap 

CommV onder aandelen 

NV 

CVOA 

VOF 

CVBA 

BV of CV 

BVBA 

BV 

S-BVBA, E-BVBA 

BV 

Landbouwvennootschap 

VOF, CommV, BV of CV 

Bosgroeperingsvennootschap 

VOF, CommV, BV, CV of NV 

Vennootschap met sociaal oogmerk 

CV, erkende CV, CV erkend als SO of erkende CVSO 

Gewone CommV 

CommV 

Economisch Samenwerkingsverband 

Maatschap, VOF of CV 

Verenigingen en stichtingen

Het nieuwe WVV is ook van toepassing op verenigingen en stichtingen. De oude vzw-wet verdwijnt.

Enkele nieuwigheden:

Statutaire zetelleer 

Volgens het nieuwe WVV zullen de statuten van een onderneming bepalen welk vennootschapsrecht van toepassing is. Dit kan het Belgisch vennootschapsrecht zijn, maar evengoed het recht van een andere EU-lidstaat. De wetgever laat die keuzevrijheid toe om België aantrekkelijker te maken voor investeerders. 

Zo kan een buitenlandse onderneming onderworpen blijven aan haar buitenlandse vennootschapsrecht indien dit in haar statuten werd opgenomen en kan een Belgische onderneming in de Europese Unie werken onder haar Belgische vorm. 

Fiscaal recht 

De onderneming blijft onderworpen aan het fiscale recht van het land waar ze effectief haar activiteiten uitoefent. Van fiscale keuzevrijheid is geen sprake. 

Vlotte communicatieregels 

Het nieuwe WVV bepaalt dat de statuten een mailadres en een website kunnen toekennen aan de rechtspersoon. 

Dit betekent dat de rechtspersoon met zijn aandeelhouders of leden geldig kan communiceren via website of mail. Zo kunnen bijvoorbeeld uitnodigingen voor de algemene vergadering nu ook gemaild worden.