Stel, een gitarist die voor een optreden vergoed wordt via de Kleine Vergoedingsregeling (KVR) tuimelt van het podium, beschadigt zijn gitaar en breekt zijn arm. Is hij verzekerd? 

Een opdrachtgever die iemand voor een artistieke prestatie uitbetaalt via KVR, sluit hiervoor geen arbeidsovereenkomst af. Een kunstenaar die vergoed wordt via KVR valt dus buiten de verplichte arbeidsongevallenverzekering. Het algemene aansprakelijkheidsrecht zal moeten uitwijzen wie aan wie vergoeding verschuldigd is, maar in dergelijke situatie zal geen enkele schade snel vergoed worden.  

Om dat laatste te vermijden is het belangrijk, zowel voor opdrachtnemer als opdrachtgever, te weten hoe hun verzekeringen zowel voor zichzelf als tegenover derden kunnen tussenkomen als er gewerkt wordt met KVR én hoe zij potentiële aansprakelijkheid contractueel onder elkaar verdelen. Het is belangrijk elkaar daarover te informeren en goede afspraken te maken.  

De opdrachtgever kan de opdrachtnemer facultatief verzekeren tegen persoonlijke ongevallen, maar is daar wettelijk niet toe verplicht. De verzekeraar kan op vraag van de opdrachtgever de dekking uitbreiden naar personen die onder KVR werken.  Dit staat dan expliciet in de polis. Dit is geen recht van de verzekerde of plicht van de verzekeraar. Dit gebeurt louter op basis van onderhandeling 

Een aantal polissen die kunnen uitgebreid worden met  bescherming voor mensen die betaald worden via KVR: 

  • Vrijwilligersverzekering, eventueel afgesloten via een koepelorganisatie. Afhankelijk van de manier waarop het toepassingsgebied omschreven is, zal deze niet automatisch de KVR-kunstenaars dekken. 
  • Burgerlijke Aansprakelijkheid uitbating 
  • Beroepsaansprakelijkheid 
  • Burgerlijke Aansprakelijkheid Evenementen 
  • Ongevallenverzekering 
  • Familiale verzekering 
  • Verzekering rechtsbijstand 

De eventuele uitbreiding van deze polissen verloopt via de verzekeringsmakelaar. 

Je kan natuurlijk als individuele cultuurwerker of freelancer zélf het initiatief nemen om je goed te verzekeren.  

Wil je meer weten over het verzekeren van risico’s als individuele cultuurwerker of freelancer?

Schrijf je in op het webinar van 26 januari.