Vanaf 2 februari 2020 hebben we te maken met enkele nieuwe regels voor visumaanvragen kort verblijf. Een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 wijzigt de visumcode die van toepassing is in het Schengengebied. 

De visumcode regelt de voorwaarden om als derdelander (inwoner van een land dat niet behoort tot de Europese Unie) toegang te hebben tot de Schengenzone.

In onze kennisbank kan je uitgebreide info vinden over de toepassingsvoorwaarden van een visum kort verblijf.

 

De nieuwe regels

De aanvraagprocedure wordt op een aantal punten gewijzigd. Het is vanaf 2 februari mogelijk om een visumaanvraag in te dienen 6 maanden voor het bezoek, vroeger was dit maar 3 maanden. De minimumtermijn van 15 kalenderdagen blijft behouden. In gemotiveerde spoedeisende gevallen kan je wel nog onder deze termijn een visum aanvragen.

Een visumaanvraag kan nu ook, naast de individuele aanvrager of een erkende commerciële bemiddelaar, ingediend worden door een onderneming op cultuurgebied voor haar groepsleden. Een manager kan bijvoorbeeld één globale visumaanvraag indienen voor alle muzikanten van de groep. Je moet er wel rekening mee houden dat bij een eerste aanvraag voor een kunstenaar of cultuurwerker de biometrische kenmerken (zoals gezichtsherkenning en vingerafdrukken) wel persoonlijk in orde moeten worden gebracht.

Als de lidstaten dit voorzien, kan er in de toekomst via een elektronische procedure een visum aangevraagd worden (bijv. via een id-kaartlezer). 

De visumkosten stijgen van 60 euro naar 80 euro. Voor kinderen wordt dit 40 euro in plaats van 35 euro. De Commissie kan een derdeland straffen indien zij onvoldoende onderneemt om een visumaanvraag mogelijk te maken door dit bedrag op te trekken tot maximaal 120 euro. De vrijstelling van visumkosten voor deelnemers aan een culturele manifestatie jonger dan 25 jaar of in het geval van culturele belangen blijft behouden. Ook kinderen tussen de 6 tot en met 17 jaar kunnen een vrijstelling voor de kosten vragen.

De termijn waarbinnen een visumaanvraag bij nader onderzoek behandeld kan worden schuift op van 30 kalenderdagen naar 45. Vroeger kon dit nog tot 60 dagen maar dit is niet meer het geval.

Als je meerdere keren de Schengenzone wilt betreden en verlaten kan je een ‘multi entry visum’ aanvragen. De ‘double entry visum’ wordt afgeschaft. Op basis van zo’n meervoudig visum kan je gedurende de geldigheidsduur van dat visum telkens naar het Schengenbied komen. Je moet wel de 90-dagenregel binnen 180 dagen respecteren. Er wordt gewerkt met een getrapt systeem waarbij vorige aanvragen aanleiding kunnen geven tot een langere geldigheidsduur van het meervoudig visum:

  • Geldig voor 1 jaar indien 3 visumaanvragen in voorbije 2 jaar gerespecteerd
  • Geldig voor 2 jaar indien 1 visumaanvraag van 1 jaar in voorbije 2 jaar gerespecteerd
  • Geldig voor 5 jaar indien 1 visumaanvraag van 2 jaar  in voorbije 3 jaar gerespecteerd

Tenslotte zal de Commissie de mogelijkheid hebben om een voorstel in te dienen bij de Raad om derdelanden die niet meewerken strengere voorwaarden op te leggen (zoals bijv. verlies van vrijstellingen) en derdelanden die wel meewerken voordelen te geven (zoals lagere visumkosten of een kortere termijn voor beslissingen).