Een zelfstandige betaalt elk kwartaal sociale bijdragen in ruil voor een reeks sociale rechten. Om deze financiële last voor startende zelfstandigen in hoofdberoep draaglijker te maken kunnen zij lagere sociale bijdragen betalen gedurende de eerste vier kwartalen.

Zelfstandigen in hoofdberoep die vanaf 1 april 2022 starten als primostarter, krijgen een korting van € 100 op de sociale bijdragen van hun eerste kwartaal als zelfstandige. In dat kwartaal betalen ze een sociale bijdrage van € 287 in plaats van € 387. Deze maatregel geeft uitvoering aan het luik "zelfstandigen" van de eenmalige taxshift om de koopkracht te verhogen. De korting van € 100 zal uiterlijk op 30 september 2022 worden toegekend.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot primostarters. Dit zijn:

  • zelfstandigen in hoofdberoep (met inbegrip van de meewerkende echtgenoten in maxistatuut);
  • die tijdens de twintig kwartalen voor aanvang of herneming van de zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik een zelfstandige in hoofdberoep was of een zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep (art. 37).

Het gaat dus om beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die voordien nooit een activiteit als zelfstandige hebben uitgeoefend of die meer dan twintig kwartalen geleden een zelfstandige activiteit hebben stopgezet. Ook zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die de overstap maken naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep komen in aanmerking. Een zelfstandige in bijberoep kan geen primostarter zijn.

Omvang steun

Voor een zelfstandige in hoofdberoep bedragen de voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van de activiteit tot het einde van het derde volledige kalenderjaar € 751,25 (refertejaar 2019 berekend op een inkomen van € 14.658,44). De werkelijke bijdragen kan je sociaal verzekeringsfonds echter pas berekenen als de fiscus de inkomsten van het betrokken bijdragejaar heeft vastgesteld. Dit is meestal een of twee jaar later.

Door deze maatregel kunnen primostarters reeds voor de eerste vier kwartalen lagere sociale bijdragen betalen. Hierbij gelden volgende drempels: 

  • geraamde beroepsinkomsten van het bijdragejaar overschrijden € 7.569,70 niet: € 387,95 per kwartaal; 
  • 20,5 % op het gedeelte van de geraamde beroepsinkomsten van het bijdragejaar hoger dan € 7.569,70. 

Zie ook Bijdragen 2021 op de website van RSVZ. Deze lagere sociale bijdragen worden voor het eerst toegepast bij de berekening van de bijdragen van het tweede kwartaal van 2018, voor primostarters die ten vroegste op 1 juli 2017 gestart zijn.

Aanvraagprocedure

Deze korting moet je aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds. Op basis van objectieve elementen moet je hierbij aantonen dat het geschatte inkomen lager zal zijn dan de gekozen drempels.

Wordt de korting niet aangevraagd en je inkomen ligt toch onder een van deze drempels? Op het moment dat de fiscus het definitief inkomen doorgeeft aan je sociale verzekeringsfonds, worden de te veel betaalde bijdragen geregulariseerd. Je geniet dus automatisch van deze korting als je inkomen laag genoeg is, maar dan wel een hele tijd later.

Meer weten?

Je vindt alle nodige informatie op de website van Vlaio.