De coronacrisis heeft heel wat gevolgen voor de relatie tussen werkgevers en werknemers: mag je thuiswerken? Moet je thuiswerken? Welke preventiemaatregelen moet de werkgever nemen? Wat als een werknemer terugkeert uit het buitenland?

Antwoorden op deze en meer vragen vind je op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Daar vind je ook de generieke gids en de sectorgidsen voor werkgevers. Zie ook de gidsen in de culturele sectoren, met onder meer maatregelen inzake arbeidspreventie, hierboven in het antwoord op de vraag “Wat mag en wat niet en wat zijn de regels”.

Sneltest

Werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden sneltests invoeren. Je vindt daarover info op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Thuiswerken

Verplicht?

Thuiswerken is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telewerk niet kan worden toegepast

  • nemen de ondernemingen maatregelen om de maximale naleving van de afstandsregel van 1,5 m te respecteren
  • en bezorgen ze de personeelsleden die niet kunnen thuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Let op: vanaf april 2021 moeten de werkgevers, ten laatste op de zesde kalenderdag van elke maand, het totaal aantal werknemers en het aantal werknemers dat niet kan thuiswerken, aangeven bij de RSZ.

Cao 149: thuiswerk om gezondheidsredenen

De Nationale Arbeidsraad heeft op 27/01/21 cao 149 gesloten, betreffende thuiswerk om gezondheidsredenen. De cao is van toepassing op bedrijven waar vóór 1/01/21 nog geen afspraken over thuiswerk gemaakt waren (bij cao, afsprakenkader of individuele afspraken. De cao geldt tot 31/12/21.

Preventie-adviseur

Overleg met de preventie-adviseur over de te nemen voorzorgsmaatregelen en het toezicht daarop is aangewezen. 

Tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk 

De fiscus heeft circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk gepubliceerd. De maximale vergoeding wordt voor het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 129,48 naar 144,31 euro. Daar bovenop kan de werkgever een aantal kosten vergoeden (bureaumeubilair, tweede computerscherm enz.).

Quarantaine

Uitleg over de gevolgen wanneer een werknemer in quarantaine moet, bijvoorbeeld na terugkeer uit een land in de rode zone, vind je op deze webpagina van de FOD Werk. 

Aansprakelijkheid

Indien zou blijken dat de nodige voorzorgsmaatregelen niet genomen zijn, kan de werkgever daarvoor aansprakelijk gesteld worden. De bestuurders en/of zaakvoerders zouden ook persoonlijk verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Kijk best na of je organisatie en de bestuurders/zaakvoerders goed verzekerd zijn.

Vrijwillige overuren

Een Bijzondere-Machtenbesluit nr. 14 voorziet in de mogelijkheid om in enkele kritieke sectoren tijdens de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 tot 220 vrijwillige overuren te presteren. Op de website van de FOD WASO kan je hierover meer info terugvinden. 

Voor de culturele sector behoren volgende paritaire comités tot de kritieke sectoren waarvoor vrijwillige overuren mogelijk zijn:

  • PC 227: beperkt tot radio en televisie
  • PC 304: beperkt tot radio en televisie
  • PC 329: beperkt tot zorg, welzijn, voedselbedeling, monumentenwacht, niet-commerciële radio en televisie

Opzeggingstermijn

Een wet van 15 juni 2020 schorst de opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 22 juni, in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Indien de opzegging dateert van voor 1 maart 2020 blijft de opzegtermijn gewoon doorlopen.

Tijdelijke arbeidsduurvermindering

Het koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 laat toe voor ondernemingen, die erkend zijn als een onderneming in moeilijkheden of in een herstructurering, om een tijdelijke arbeidsduurvermindering voor haar werknemers in te voeren voor maximaal 1 jaar. De periode van erkenning moet ingegaan zijn tussen 1 maart en 31 december 2020. Daarbij is er sprake van een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen. De wekelijkse voltijdse arbeidsduur kan verminderd worden met één vijfde of één vierde of er kan een vierdagenweek worden ingevoerd. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2020. Meer info kan je terugvinden op de website van de FOD WASO.

Consumptiecheque

In toepassing van een koninklijk besluit van 15 juli 2020 kunnen werkgevers hun personeel een consumptiecheque geven van 300 euro, die besteed kan worden in de horeca-, cultuur- en sportsector. Onder bepaalde voorwaarden zijn de consumptiecheques, net als maaltijd- en ecocheques, vrijgesteld van sociale bijdragen.