Zie ook de “huidige maatregelen” op info-coronavirus.be.

Opgelet: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist in een Politiebesluit van 30 augustus 2021 om, in het licht van de lage vaccinatiegraad, nog verschillende striktere maatregelen aan te houden. Activiteiten en evenementen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn dus voorlopig onderworpen aan strengere regels. Houd hiermee rekening bij het raadplegen van deze FAQ.

Tot 31/10/21 gelden (behoudens wijzigingen) de volgende regels:

 1. Een veiligheidsafstand van 1,5 m moet in principe gerespecteerd worden. Wel zijn er nu verschillende uitzonderingen op die plicht (zie verder).
   
 2. Mondmaskers zijn vanaf twaalf jaar verplicht in winkels, bibliotheken, publiek toegankelijke ruimtes van inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve of eventsector en overal waar de afstand van 1,5 m niet nageleefd kan worden. Ook voor deze verplichting bestaan uitzonderingen (zie verder). 
 3. Het samenscholingsverbod is opgeheven. Samenscholingen zijn met uitzondering van de afwijkingen in het kader van activiteiten en evenementen opnieuw toegelaten zonder maximum aantal aanwezigen.

 4. Het Overlegcomité heeft op 11 mei 2021 een breed Zomerplan aangekondigd met vier stappen van versoepelingen. Vanaf 1 september 2021 is stap 4 van toepassing: er gelden versoepelde regels voor evenementen. Voor de toepasselijke regels wordt een onderscheid gemaakt tussen (i) private bijeenkomsten, (ii) evenementen, culturele en andere voorstellingen en (iii) massa-evenementen. Zie ‘Vragen met betrekking tot evenementen’ voor een meer gedetailleerd overzicht van de huidige maatregelen voor het organiseren van evenementen. 

  Daarnaast blijven de verschillende protocollen van toepassing. 

  Het Brussels Gewest heeft beslist om nog niet alle versoepelingen toe te passen, aangezien de vaccinatiegraad daar nog te laag ligt.

 5. Georganiseerde activiteiten (zoals repetities, workshops en meetings) kunnen doorgaan volgens de regels opgenomen in het Basisprotocol Cultuur en de toepasselijke sectorgidsen. 

  Bij opnames en repetities in het kader van professionele activiteiten dient ook rekening gehouden te worden met de generieke gids voor werkgevers (indien arbeidsovereenkomst).

  Zie ook De Ambrassade en de Federatie voor meer info. 

 6. Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementsector moeten de volgende maatregelen naleven:

  1. bezoekers, personeel en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen;

  2. mond-neusmaskers zijn verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de afstandsregels niet kunnen worden nageleefd;

  3. de openbare ruimte (met inbegrip van terrassen) organiseren overeenkomstig de voorschriften van de lokale overheid;

  4. ontsmettende handgel ter beschikking stellen van alle bezoekers en personeelsleden;

  5. regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 

  6. goede verluchting;

   In besloten ruimten van inrichtingen die behoren tot de evenementensector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO2. Boven de 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.

   Voor de ventilatie van binnenruimtes kan gebruik worden gemaakt van de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van de binnenluchtkwaliteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

   In besloten ruimten van inrichtingen die behoren tot de evenementensector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO2. Boven de 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Tot 1/11/2021 geldt een transitieperiode voor het toezicht en het gebruik van de CO2-meter. De meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.

   Discotheken en dancings zijn gesloten voor het publiek, behalve voor de organisatie van activiteiten die toegelaten zijn.

 7. De aanbeveling van thuiswerken is niet meer van toepassing. Het MB behoudt wel de verplichting om als onderneming, vereniging of dienst passende preventiemaatregelen te nemen om de naleving van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden aan werknemers, werkgevers en derden. De regels vervat in de generieke gids en sectorgidsen voor werkgevers moeten gerespecteerd worden. Zie ook hier over de relatie tussen werkgevers en werknemers. 

  Het Overlegcomité van 20 augustus 2021 nodigt bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren in de organisatie.

 8. Privélessen (muziek, tekenen, dans, niet-artistieke opleidingen, …) zijn toegelaten mits respect voor de regels voorzien onder georganiseerde culturele activiteiten, met toepassing van het basisprotocol cultuur en (eventueel) met toepassing van de regels voor ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (zie hieronder).

  Op onderwijs.vlaanderen.be vind je informatie over het DKO.

  Onderwijs Vlaanderen meldt dat vanaf 1 september 2021 in het basis- en secundair onderwijs extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen, …) toegelaten zijn conform de algemeen geldende regels in de samenleving. Het gaat dan hoofdzakelijk om de regels vervat in de verschillende specifieke sectorprotocollen zoals deze van cultuur, sport en jeugd (zie hieronder).

  In het Brussels Gewest gelden t.e.m. minstens eind september afwijkende regels. Zo zijn daguitstappen (binnen en buiten) slechts toegestaan op voorwaarde dat de uitstap en het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep (dus niet via het openbaar vervoer) en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Meerdaagse buitenlandse schooluitstappen zijn nog niet toegelaten.

Download hier invuldocumenten voor het attest van noodzakelijke aanwezigheid op de werkplaats en voor de verklaring op eer (NL, ENG & FR):

Laatst gewijzigd: 06/11/2020 - 12:02

Attest van noodzakelijke aanwezigheid op de werkplaats

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 25/03/2021 - 16:38

Verklaring op eer en attest noodzakelijke aanwezigheid op werkplaats

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 30/03/2021 - 11:42

Solemn Declaration: professional behind the scenes work

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 25/03/2021 - 16:39

Déclaration sur l'honneur travail professionnel

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Proef- en pilootprojecten

De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde minister(s), de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit voor de proef- en pilootprojecten. 

De modaliteiten voor de aanvraag en organisatie van proef- en pilootprojecten worden net zoals bij massa-evenementen vastgelegd in een uitvoerend samenwerkingsakkoord. Toegang verloopt via het COVID Safe Ticket. 

Klik hier voor meer informatie over de lopende proef- en pilootprojecten.

Nuttige websites rond testevenementen:

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (daarin begrepen organisatoren van evenementen), kunnen dat mits toepassing van onderstaande minimumregels (bovenop de algemene regels hierboven en de (eventueel) toepasselijke protocols): 

 1. klanten en werknemers informeren over de preventiemaatregelen; 
 2. in winkels, winkelcentra en winkelstraten en op markten, kermissen en private of publieke druk bezochte plaatsen zoals bepaald door de lokale overheid geldt een mondmaskerplicht;
 3. aan de ingang is ontsmettende handgel ter beschikking en alle bezoekers ontsmetten hun handen;
 4. regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 
 5. goede verluchting; 
 6. in de regel enkel bestellen en afhalen of op afspraak;
 7. contactpersoon aanduiden aan wie klanten en werknemers besmettingen kunnen melden (met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing). 
 8. terrassen en openbare ruimten organiseren volgens voorschriften door lokale overheden en met respect van dezelfde regels die binnen gelden. 

Lokaal

Lokaal kunnen specifieke regels gelden. Je vindt een overzicht van de impact van de lokale maatregelen op de cultuursector in de Sectorgids professionele kunsten.

Verschillen tussen de sectoren

In verschillende sectoren zijn gidsen of protocollen opgesteld, die een leidraad zijn voor het opstellen van preventieplannen: 

De sectorgids professionele kunsten is altijd de te volgen gids van zodra een activiteit op het podium plaatsvindt (zowel amateur, professioneel, openbaar als privé).

 

De protocollen van toepassing in de Franse Gemeenschap vind je op de site van de FWB. De protocollen van toepassing in de Duitse Gemeenschap staan op de site van Ostbelgien

Over hoe de sectorspecifieke protocollen zich verhouden tot de algemene maatregelen, vermeldt de FOD Volksgezondheid het volgende:

“Bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het ministerieel besluit worden buiten toepassing gelaten.

Desalniettemin, de minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit gedurende proef- en pilootprojecten. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.”
 

 

 

☎️ Coronalijn

Heb je korte, punctuele vragen over de corona (steun)maatregelen? Bel onze coronalijn: 02 534 18 24. Elke weekdag tussen 9u en 13u bereikbaar.