Zie ook de “huidige maatregelen” op info-coronavirus.be en een lijst van toegelaten activiteiten op de site van de FOD Economie.

Tot 30/06/21 gelden (behoudens wijzigingen) de volgende regels:

 • Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, daarin begrepen concertzalen, theaters en bioscopen worden gesloten voor het publiek. Er is een uitzondering voor onder meer: 

  • bibliotheken, spelotheken en mediatheken

  • eendaagse buitenschoolse activiteiten in openlucht voor leerlingen van het basis- en secundair onderwijs (zie hieronder, bij onderwijs)

  • musea (zie hieronder, bij musea)
    

 • Sinds 8 mei kunnen culturele voorstellingen en evenementen in openlucht plaatsvinden met een zittend publiek van maximaal 50 personen. Deze evenementen moeten door professionelen georganiseerd worden én de toestemming verkrijgen van de bevoegde gemeentelijke overheid. De gemeentelijke overheid gebruikt de CERM, en waar van toepassing, de CIRM bij het nemen van een beslissing over de organisatie van een evenement.

  Bij de organisatie van evenementen en culturele voorstellingen moeten de toepasselijke protocols worden nageleefd (zie verder) en minstens voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • de organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding

  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd

  • samenscholingen moeten worden vermeden

  • de organisator stelt middelen van noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van personeel en bezoekers

  • de organsiator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren

  • de organisator zorgt voor een goede verluchting

  • éénieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, moet de mond en de neus bedekken met een mondmasker tijdens de evenementen, culturele en andere voorstellingen (zie artikel 15 van het MB van 07/05/2021)
    

 • Bij het organiseren van evenementen en voorstellingen waarbij het publiek plaatsneemt op open terrassen moeten de volgende regels nageleefd worden:

  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd

  • een maxim van 4 personen per tafel is toegestaan, tenzij door een huishouden ongeacht de grootte ervan

  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegelaten

  • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten

  • er is geen bediening aan de bar toegelaten

  • minstens één volledige zijde van het terras is steeds geopend en dient een voldoende ventilatie te verzekeren

  • dranken en maaltijden dienen verplicht buiten te worden geconsumeerd

  • de klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of om de rekening te betalen

  • de klanten en het personeel dragen een mondmasker

  • de openingsuren zijn beperkt van 08u tot 22u

  • het geluidsniveau mag 80 decibels niet overschrijden
    

 • Iedere persoon mag maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken ontmoeten. Ieder huishouden mag maximum twee personen tegelijkertijd in huis ontvangen op voorwaarde dat deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Daarenboven mag één persoon per keer het huis occasioneel en kortstondig betreden (bijvoorbeeld om naar de tuin te gaan). 
   
 • Vanaf 26 april zijn samenscholingen toegelaten tot tien personen (uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar en leden van hetzelfde huishouden). 

  Dit geldt ook voor “georganiseerde” activiteiten (rondleidingen met gids, wandelingen, …) die buiten plaatsvinden, mits respect van de algemene regels (afstand bewaren, mondmaskers aanbevolen en verplicht indien afstand niet bewaard kan worden, middelen voor handhygiëne) en van de eventueel toepasselijke protocollen (zie hieronder).

  Vanaf 8 mei kunnen georganiseerde activiteiten plaatsvinden met maximaal 25 personen buiten (zonder publiek of overnachting). Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen.
   
 • Een veiligheidsafstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden. 
   
 • Sinds 8 mei 2021 is de avondklok afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod van meer dan 3 personen tussen middernacht en 5.00 uur. Leden van hetzelfde huishouden mogen zich wel nog in de openbare ruimte begeven, ongeacht de grootte van dat huishouden. 
   
 • Mondmaskers zijn vanaf twaalf jaar verplicht in binnenruimtes, zoals bibliotheken en musea. Je mag het afdoen om iets te eten of drinken. Buiten zijn mondmaskers enkel verplicht op drukbezochte plaatsen (bepaald door de lokale overheden). In het Brussels gewest zijn ze overal verplicht. 
   
 • Fotografen mogen in hun lokalen meer dan een persoon tegelijkertijd ontvangen, ongeacht de oppervlakte, wanneer die personen tot hetzelfde huishouden behoren, een duurzaam contact onderhouden, of maximum twaalf jaar oud zijn. Die personen moeten in dat geval de afstandsregel van 1,5 m niet naleven. Voor het overige moeten de regels voor ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten gerespecteerd worden (zie hieronder), evenals het toepasselijke protocol.
   
 • Galerieën kunnen openen onder de voorwaarden die gelden voor ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (zie verder bij 'Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten').
 • Voorstellingen met publiek binnen zijn op dit moment nog niet toegelaten.

  Professionelen, zoals programmatoren, zijn geen “publiek”, en kunnen dus voorstellingen binnen bijwonen, op voorwaarde dat:

  • dat niet mogelijk is van op afstand 

  • dat de afstandsregels gerespecteerd worden en dat de organisator passende preventiemaatregelen neemt, zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan" en in de toepasselijke protocols (zie verder).

 • Door clubs of verenigingen georganiseerde activiteiten zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:
  • maximum 25 deelnemers per groep (begeleiding niet meegerekend)

  • de deelnemers moeten in hun groep blijven en mogen niet samen gezet worden met deelnemers van een andere groep

  • voor een maximum van 10 kinderen tot en met 12 jaar kunnen die activiteiten binnen plaatsvinden

  • vanaf de leeftijd van 13 jaar verplicht buiten, uitgezonderd zwembaden

  • geen overnachtingen

  • de begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren in de mate van het mogelijke de afstand van 1,5 m 

  • de begeleiders dragen een mondmasker

  • geen publiek (behalve voor niet-professionele sporttrainingen, waar elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden)

  • aanbeveling om het aantal hobby’s in groep te beperken tot één hobby per kind of jongere

   Zie De Ambrassade voor meer info. 

 • Opnames en repetities:

  • amateurs mogen enkel buiten opnemen en repeteren, mits respect voor  het basisprotocol cultuur en voor de algemene regels:

   • maximum 25 personen (begeleider inbegrepen)

   • afstand bewaren

   • mondmaskers aanbevolen en verplicht indien afstand niet bewaard kan worden

   • middelen voor handhygiëne

  • repetities in het kader van georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren, zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk (zie hierboven)

  • opnames en repetities zijn toegelaten in het kader van professionele activiteiten 

   • in een apart lokaal (niet bij iemand thuis) 

   • mits respect van het basisprotocol cultuur, van de Sectorgids professionele kunsten en eventueel van de generieke gids voor werkgevers (indien arbeidsovereenkomst) en van de gids voor de specifieke sector (indien bv. audiovisueel)

   • met een attest van de werkgever of opdrachtgever, dat bevestigt dat je niet kunt thuiswerken (hier is daarvan een model)

   • je kunt een verklaring op eer (zie hieronder) tekenen, die bevestigt dat het om een professionele activiteit gaat en dat alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn

 • Onderwijs en privélessen
  Privélessen (muziek, tekenen, dans, niet-artistieke opleidingen, …) zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:
  • niet aan huis, enkel in een daartoe bestemde ruimte (of buiten)
  • maximum drie leerlingen (indien oppervlakte minstens 40 vierkante meter en ongeacht de leeftijd)
  • voor kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn er soepelere regels (zie hierboven)
  • respecteren van de regels voor ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (zie hieronder)
  • respecteren van de eventueel toepasselijke protocols (zie hieronder)

   Op onderwijs.vlaanderen.be vind je informatie over het DKO.

   Eendaagse buitenschoolse activiteiten zijn toegelaten voor de leerlingen van het basis- en secundair onderwijs. De activiteit mag enkel plaatsvinden in openlucht. De klasbubbel moet maximaal gerespecteerd worden, contact met andere mensen moet vermeden worden en verplaatsingen mogen niet gebeuren met het openbaar vervoer. De school moet een risicoanalyse maken en de protocollen voor het onderwijs naleven tijdens de activiteit. De locatie en de school moeten samen een risicoanalyse maken en de te volgen protocollen bepalen. Meerdaagse uitstappen zijn momenteel niet toegestaan.

   Cult meldt dat Cultuurwerkers aanwezig kunnen zijn in scholen, voor culturele activiteiten en workshops, die passen in de leerdoelen, wanneer de school oordeelt dat het niet mogelijk is de activiteit digitaal te organiseren.
    
 • Thuiswerk is verplicht. Als dat niet mogelijk is, moeten de veiligheidsafstand van 1,5 m en de regels vervat in de generieke gids en sectorgidsen voor werkgevers gerespecteerd worden. Personeelsleden die niet thuis kunnen werken moeten een attest of elk ander bewijsstuk krijgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Zie hieronder een voorbeeld. 

  De Nationale Arbeidsraad heeft op 27/01/21 cao 149 gesloten, betreffende thuiswerk om gezondheidsredenen. De cao is van toepassing op bedrijven waar vóór 1/01/21 nog geen afspraken over thuiswerk gemaakt waren. De cao geldt tot 31/12/21.

Laatst gewijzigd: 25/03/2021 - 16:38

Verklaring op eer en attest noodzakelijke aanwezigheid op werkplaats

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 30/03/2021 - 11:42

Solemn Declaration: professional behind the scenes work

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 25/03/2021 - 16:39

Déclaration sur l'honneur travail professionnel

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 06/11/2020 - 12:02

Attest van noodzakelijke aanwezigheid op de werkplaats

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Musea

Musea mogen terug open voor publiek. Dit gaat over:

 • structuren erkend als museum of kunsthal door de federale overheid of een deelstaat;
 • “permanente instellingen ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerven, bewaren, bestuderen, overbrengen en tentoonstellen voor doeleinden van studie, vorming en vermaak, door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.”

Ook tentoonstellingen in culturele centra kunnen onder deze definitie vallen.

De musea mogen enkel bezoekers ontvangen op afspraak.

Zie ook het protocol voor musea en de Sectorgids professionele kunsten voor meer info over museale en tentoonstellingswerking.

Deze inrichtingen moeten de protocollen en de volgende minimale regels naleven:

 • bezoekers en werknemers informeren over de preventiemaatregelen; 
 • afstand van 1,5 m (zowel binnen als voor mensen die buiten aanschuiven);
 • mond-neusmaskers zijn verplicht;
 • vermijden van samenscholingen
 • aan de ingang is ontsmettende handgel ter beschikking en alle bezoekers ontsmetten hun handen;
 • regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 
 • goede verluchting.

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (daarin begrepen organisatoren van evenementen, wanneer die weer zullen kunnen plaatsvinden), moeten de nodige preventiemaatregelen treffen, in overleg met de werknemers of hun vertegenwoordigers, en met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. 

Er zijn minimumregels (bovenop de algemene regels hierboven en de (eventueel) toepasselijke protocols): 

 • klanten en werknemers informeren over de preventiemaatregelen; 
 • afstand van 1,5 m;
 • toezicht op het respect van de afstandsregels door mensen die buiten aanschuiven;
 • klanten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of langer indien bezoek enkel op afspraak;
 • maximum een klant per 10 vierkante meter (maximum twee indien oppervlakte kleiner dan 20 vierkante  meter én afstand van 1,5 m);
 • indien de oppervlakte meer dan 400 vierkante meter is, moet er een toereikende ingangscontrole zijn;
 • samenscholingen van meer dan tien personen vermijden;
 • mond-neusmaskers zijn verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de afstandsregels niet kunnen worden nageleefd;
 • aan de ingang is ontsmettende handgel ter beschikking en alle bezoekers ontsmetten hun handen;
 • regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 
 • goede verluchting; 
 • een klant mag vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden contact (minderjarigen van het eigen huishouden en personen die begeleiding nodig hebben); 
 • in de regel enkel bestellen en afhalen of op afspraak;
 • contactpersoon aan wie klanten en werknemers besmettingen kunnen melden (met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing). 

Lokaal

Lokaal kunnen specifieke regels gelden. Je vindt een overzicht van de impact van de lokale maatregelen op de cultuursector in de Sectorgids professionele kunsten.

Moet je als organisator tickets terugbetalen?

De organisator mag tegoedbonnen geven in plaats van de tickets terug te betalen, als het evenement (of een evenement met dezelfde essentiële kenmerken) maximum twee jaar uitgesteld wordt en zal plaatsvinden op dezelfde of een nabijgelegen locatie. De organisator kan toelaten dat de klant de tegoedbon gebruikt voor andere evenementen of producten. Wanneer de klant het evenement op de nieuwe datum niet kan bijwonen (bv. door ziekte of om beroepsredenen), kan hij alsnog zijn geld terugkrijgen. 

In geval van annulering krijgt de organisator tot 30 september 2021 de tijd om de terugbetaling te doen.

Het besluit is van toepassing op evenementen georganiseerd tot 30 juni 2021. 

Verschillen tussen de sectoren

In verschillende sectoren zijn gidsen of protocollen opgesteld, die een leidraad zijn voor het opstellen van preventieplannen: 

De sectorgids professionele kunsten is altijd de te volgen gids van zodra een activiteit op het podium plaatsvindt (zowel amateur, professioneel, openbaar als privé).

 

De protocollen van toepassing in de Franse Gemeenschap vind je op de site van de FWB. De protocollen van toepassing in de Duitse Gemeenschap staan op de site van Ostbelgien

 

 

☎️ Coronalijn

Heb je korte, punctuele vragen over de corona (steun)maatregelen? Bel onze coronalijn: 02 534 18 24. Elke weekdag tussen 9u en 13u bereikbaar.