Wat mag en niet mag is voornamelijk bepaald in het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021. Dit KB is een uitvoeringsmaatregel in navolging van het afkondigen van een epidemische noodsituatie op basis van de Pandemiewet. Deze epidemische noodsituatie is afgekondigd tot en met 28 januari 2022 en kan verlengd worden indien nodig. 

Het Overlegcomité heeft op 17 november enkele verstrengde maatregelen aangekondigd. De maatregelen zijn verder uitgewerkt in het KB van 19 november 2021.

Het KB van 28 oktober voorziet dat regionaal nog specifieke maatregelen genomen kunnen worden. In Vlaanderen zijn die vervat in het Decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket.

Zie ook de “huidige maatregelen” op info-coronavirus.be.

Tot 28 januari 2022 gelden (behoudens wijzigingen) de volgende regels:

 1. Een veiligheidsafstand van 1,5 m moet in principe gerespecteerd worden. Wel zijn er nu verschillende uitzonderingen op die plicht (zie verder).
   
 2. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor personen vanaf 10 jaar in de volgende situaties:
  ▸ in de besloten ruimtes van het (collectief) openbaar vervoer, de stations en luchthavens; 
  ▸ in zorginstellingen; 
  ▸ bij (niet-)medische contactberoepen; 
  ▸ in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend voor het personeel en de klanten, behalve wanneer de klanten aan tafel of de toog zitten;
  ▸ bij indoor en outdoor publieke evenementen, ongeacht de grootte van het evenement;
  ▸ bij private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten;
  ▸ in winkels en winkelcentra;
  ▸ in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven en overheidsbesturen, publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
  ▸ in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  ▸ in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
  ▸ in fitnesscentra;

  De mondmaskerplicht is niet van toepassing bij private bijeenkomsten met minder dan 50 personen binnen of minder dan 100 personen buiten.

 3. Het samenscholingsverbod blijft opgeheven maar het Overlegcomité van 17 november roept op om het aantal sociale contacten te beperken. Samenscholingen zijn met uitzondering van de afwijkingen in het kader van activiteiten en evenementen toegelaten zonder maximum aantal aanwezigen.

 4. Sinds 1 september 2021 gelden bijzondere regels voor evenementen. Voor de toepasselijke regels wordt een onderscheid gemaakt tussen (i) private bijeenkomsten, (ii) evenementen, culturele en andere voorstellingen en (iii) massa-evenementen. Zie ‘Vragen met betrekking tot evenementen’ voor een meer gedetailleerd overzicht van de huidige maatregelen voor het organiseren van evenementen. 

 5. Georganiseerde activiteiten (zoals repetities, workshops en meetings) kunnen doorgaan volgens de regels opgenomen in het Basisprotocol Cultuur en de toepasselijke sectorgidsen. 

  Bij opnames en repetities in het kader van professionele activiteiten dient ook rekening gehouden te worden met de generieke gids voor werkgevers (indien arbeidsovereenkomst).

  Zie ook De Ambrassade en de Federatie voor meer info. 

 6. Inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementsector moeten de volgende maatregelen naleven:

  1. bezoekers, personeel en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen;

  2. de openbare ruimte (met inbegrip van terrassen) organiseren overeenkomstig de voorschriften van de lokale overheid;

  3. ontsmettende handgel ter beschikking stellen van alle bezoekers en personeelsleden;

  4. regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 

  5. mondmasker en social distancing in de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten voor iedereen die ouder is dan 10 jaar

  6. goede verluchting;

   In besloten gemeenschappelijke ruimten van inrichtingen die behoren tot de evenementensector (waaronder discotheken en dancings) en in de besloten ruimten van de infrastructuur waar een massa-evenement plaatsvindt met een publiek van meer dan 50 personen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. De CO2-meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. In elke afzonderlijke ruimte waar het evenement plaatsvindt en waar wachtrijen staan moet een meter aanwezig zijn. De meter mag niet geplaatst worden naast een deur, raam of ventilatiesysteem. De luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO2. Boven de 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater aanbevolen een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie te voorzien dat de luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Tot 1/11/2021 geldt een transitieperiode voor het toezicht en het gebruik van de CO2-meter. De meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.

   Voor de ventilatie van binnenruimtes kan gebruik worden gemaakt van de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van de binnenluchtkwaliteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

   Vanaf 1 oktober 2021 mogen discotheken en dancings weer opengaan op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Het gebruik van het Covid Safe Ticket en het dragen van een mondmasker (behalve bij het afleggen van een negatieve zelftest) is verplicht voor discotheken, dancings en nachtclubs sinds 20 november 2021. 

 7. Het Overlegcomité heeft beslist dat vanaf 20 november thuiswerken weer verplicht wordt, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De werkgever moet een attest voorzien voor de personen die niet kunnen telewerken om de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats te bewijzen. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk en vanaf 13 december zijn dit maximaal twee terugkeerdagen per personeelslid. Tot en met 12 december mag per dag 20% van de personen tegelijk aanwezig zijn op de arbeidsplaats, vanaf 13 december is dit maximum 40% van de personen.

  Elke onderneming moet een maandelijks elektronisch register bijhouden van de personeelsleden (medewerkers, uitzendkrachten, freelancers, etc.) die regelmatig op de werkvloer aanwezig zijn en hoeveel medewerkers niet kunnen telewerken. Dit register moet ter beschikking worden gesteld via het portaal van de FOD Sociale Zekerheid. Meer info over de aangifte is te vinden op deze website van de FOD Sociale Zekerheid.

  Het KB behoudt de verplichting om als onderneming, vereniging of dienst passende preventiemaatregelen te nemen om de naleving van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden aan werknemers, werkgevers en derden. De regels vervat in de generieke gids en sectorgidsen voor werkgevers moeten gerespecteerd worden. 

 8. Privélessen (muziek, tekenen, dans, niet-artistieke opleidingen, …) zijn toegelaten mits respect voor de regels voorzien onder het basisprotocol cultuur en (eventueel) met toepassing van de regels voor ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (zie hieronder).

  Op onderwijs.vlaanderen.be vind je informatie over het DKO.

  Onderwijs Vlaanderen meldt dat vanaf 1 september 2021 in het basis- en secundair onderwijs extra-murosactiviteiten (eendaagse uitstappen, meerdaagse uitstappen, …) toegelaten zijn conform de algemeen geldende regels in de samenleving. Het gaat dan hoofdzakelijk om de regels vervat in de verschillende specifieke sectorprotocollen zoals deze van cultuur, sport en jeugd (zie hieronder).

  In het Brussels Gewest gelden afwijkende regels. Zij volgen de maatregelen die golden voor het schooljaar 2020-2021. Zo zijn daguitstappen (binnen en buiten) slechts toegestaan op voorwaarde dat de uitstap en het eigen vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep (dus niet via het openbaar vervoer) en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden. Volgens een Ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het CST in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie kan vanaf 15 oktober 2021 de toegang van een schoolgroep tot evenementen niet onderworpen worden aan het gebruik van een CST, maar dienen de leden van deze schoolgroep een mondmasker te dragen tijdens het evenement. Meerdaagse buitenlandse schooluitstappen zijn nog niet toegelaten.

Download hier invuldocumenten voor het attest van noodzakelijke aanwezigheid op de werkplaats en voor de verklaring op eer (NL, ENG & FR):

Laatst gewijzigd: 06/11/2020 - 12:02

Attest van noodzakelijke aanwezigheid op de werkplaats

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 25/03/2021 - 16:38

Verklaring op eer en attest noodzakelijke aanwezigheid op werkplaats

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 30/03/2021 - 11:42

Solemn Declaration: professional behind the scenes work

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Laatst gewijzigd: 25/03/2021 - 16:39

Déclaration sur l'honneur travail professionnel

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Proef- en pilootprojecten

De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde minister(s), de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het koninklijk besluit voor de proef- en pilootprojecten. 

De modaliteiten voor de aanvraag en organisatie van proef- en pilootprojecten worden net zoals bij massa-evenementen vastgelegd in een uitvoerend samenwerkingsakkoord. Toegang verloopt via het COVID Safe Ticket. 

Klik hier voor meer informatie over de lopende proef- en pilootprojecten.

Nuttige websites rond testevenementen:

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (daarin begrepen organisatoren van evenementen), kunnen dat mits toepassing van onderstaande minimumregels (bovenop de algemene regels hierboven en de (eventueel) toepasselijke protocols): 

 1. klanten en werknemers informeren over de preventiemaatregelen; 
 2. aan de ingang is ontsmettende handgel ter beschikking en alle bezoekers ontsmetten hun handen;
 3. regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 
 4. goede verluchting; 
 5. in de regel enkel bestellen en afhalen of op afspraak;
 6. terrassen en openbare ruimten organiseren volgens voorschriften door lokale overheden en met respect van dezelfde regels die binnen gelden. 

Lokaal

Lokaal kunnen specifieke regels gelden. Je vindt een overzicht van de impact van de lokale maatregelen op de cultuursector in de Sectorgids professionele kunsten.

Verschillen tussen de sectoren

In verschillende sectoren zijn gidsen of protocollen opgesteld, die een leidraad zijn voor het opstellen van preventieplannen: 

De sectorgids professionele kunsten is altijd de te volgen gids van zodra een activiteit op het podium plaatsvindt (zowel amateur, professioneel, openbaar als privé).

 

De protocollen van toepassing in de Franse Gemeenschap vind je op de site van de FWB. De protocollen van toepassing in de Duitse Gemeenschap staan op de site van Ostbelgien

Over hoe de sectorspecifieke protocollen zich verhouden tot de algemene maatregelen, vermeldt de FOD Volksgezondheid het volgende:

“Bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het koninklijk besluit worden buiten toepassing gelaten.

Desalniettemin, de minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit gedurende proef- en pilootprojecten. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.”
 

 

 

☎️ Coronalijn

Heb je korte, punctuele vragen over de corona (steun)maatregelen? Bel onze coronalijn: 02 534 18 24. Elke weekdag tussen 9u en 13u bereikbaar.