Wat mag en niet mag is onder meer bepaald in opeenvolgende ministeriële besluiten, die je op deze website terugvindt. De info hierna is gebaseerd op het Ministerieel besluit van 28 oktober, gewijzigd bij het Ministerieel besluit van 1 november en bij Ministerieel besluit van 28 november

Zie ook de “huidige maatregelen” op info-coronacvirus.be.

Tot 15 januari gelden onder meer de volgende regels, in heel het land: 

 • Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, daarin begrepen concertzalen, theaters en bioscopen worden gesloten voor het publiek. Er is een uitzondering voor onder meer: 

  • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;

  • musea (zie verder bij 'Musea')

  • culturele plaatsen, maar enkel voor: 

   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs; 

   • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;

 • Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer thuis ontvangen. Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis ontvangen op een ander moment. Op 24 en 25 december mogen alleenstaanden beide contacten tegelijkertijd ontvangen.
 • Samenscholingen zijn enkel toegelaten tot maximaal vier personen met de nodige afstandsregels, uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar en leden van hetzelfde huishouden.
 • Activiteiten moeten indien mogelijk buiten plaatsvinden. 
 • Een veiligheidsafstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden. 
 • Er geldt een verbod om zich in de openbare ruimte te begeven tussen 24u en 5u, behalve voor essentiële en niet-uitstelbare verplaatsingen zoals dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.
 • Mondmaskers zijn vanaf twaalf jaar verplicht in binnenruimtes. Je mag het afdoen om iets te eten of drinken. Buiten zijn mondmaskers enkel verplicht op drukbezochte plaatsen (bepaald door de lokale overheden). In het Brussels gewest zijn ze overal verplicht. 
 • Galerieën kunnen openen onder de voorwaarden die gelden voor ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (zie verder bij 'Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten').
 • Door clubs of verenigingen georganiseerde activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:

  • maximum 50 deelnemers (inclusief begeleiding) 

  • in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider

  • de begeleider respecteert in de mate van het mogelijke de afstand van 1,5 m en draagt een mondmasker

  • geen overnachtingen

   Zie De Ambrassade voor meer info.
    

 • Repetities, opleidingen, residenties, stages, opnames enz. zijn toegelaten, voor zover:

 • Telewerk is verplicht. Als dat niet mogelijk is, moeten de veiligheidsafstand van 1,5 m en de regels vervat in de generieke gids en sectorgidsen voor werkgevers gerespecteerd worden. Personeelsleden die niet thuis kunnen werken moeten een attest of elk ander bewijsstuk krijgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Zie hieronder een voorbeeld:

Laatst gewijzigd: 06/11/2020 - 12:02

Attest van noodzakelijke aanwezigheid op de werkplaats

Coronamaatregelen

Voorbeelddocumenten

Musea

Musea mogen terug open voor publiek. Dit gaat over:

 • structuren erkend als museum of kunsthal door de federale overheid of een deelstaat;
 • “permanente instellingen ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerven, bewaren, bestuderen, overbrengen en tentoonstellen voor doeleinden van studie, vorming en vermaak, door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.”

Deze inrichtingen moeten de protocollen en de volgende minimale regels naleven:

 • bezoekers en werknemers informeren over de preventiemaatregelen; 
 • afstand van 1,5 m (zowel binnen als voor mensen die buiten aanschuiven);
 • mond-neusmaskers zijn verplicht;
 • geen samenscholingen van meer dan vier personen;
 • aan de ingang is ontsmettende handgel ter beschikking en alle bezoekers ontsmetten hun handen;
 • regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 
 • goede verluchting.

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (daarin begrepen organisatoren van evenementen, wanneer die weer zullen kunnen plaatsvinden), moeten de nodige preventiemaatregelen treffen, in overleg met de werknemers of hun vertegenwoordigers, en met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. 

Er zijn minimumregels (bovenop de algemene regels hierboven en de (eventueel) toepasselijke protocols): 

 • klanten en werknemers informeren over de preventiemaatregelen; 
 • afstand van 1,5 m;
 • toezicht op het respect van de afstandsregels door mensen die buiten aanschuiven;
 • klanten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten of langer indien bezoek enkel op afspraak;
 • maximum een klant per 10 vierkante meter (maximum twee indien oppervlakte kleiner dan 20 vierkante  meter én afstand van 1,5 m);
 • indien de oppervlakte meer dan 400 vierkante meter is, moet er een toereikende ingangscontrole zijn;
 • geen samenscholingen van meer dan vier personen;
 • mond-neusmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht als de afstandsregel niet kan worden gerespecteerd;
 • aan de ingang is ontsmettende handgel ter beschikking en alle bezoekers ontsmetten hun handen;
 • regelmatige desinfectie van de inrichting en het gebruikte materiaal; 
 • goede verluchting; 
 • individueel bezoek (uitgezonderd minderjarigen van het eigen huishouden en personen die begeleiding nodig hebben);
 • contactpersoon aan wie klanten en werknemers besmettingen kunnen melden (met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing). 

Lokaal

Lokaal kunnen specifieke regels gelden. Je vindt een overzicht van de impact van de lokale maatregelen op de cultuursector in de Sectorgids professionele kunsten.

Verschillen tussen de sectoren

In verschillende sectoren zijn gidsen of protocollen opgesteld, die een leidraad zijn voor het opstellen van preventieplannen: 

De sectorgids professionele kunsten is altijd de te volgen gids van zodra een activiteit op het podium plaatsvindt (zowel amateur, professioneel, openbaar als privé).

 

De protocollen van toepassing in de Franse Gemeenschap vind je op de site van de FWB. De protocollen van toepassing in de Duitse Gemeenschap staan op de site van Ostbelgien

 

 

☎️ Coronalijn

Heb je korte, punctuele vragen over de corona (steun)maatregelen? Bel onze coronalijn: 02 534 18 24. Elke weekdag tussen 10u en 18u bereikbaar.