Een derdelander heeft een nationaliteit van een land buiten de Europese Economische Ruimte + Zwitserland.

Kort verblijf

Verblijfsrecht

Voor een kort verblijf in het Schengengebied kan je beroep doen op een visum kort verblijf. 

Als derdelander moet je in principe beschikken over een visum om in België te verblijven. Maar er zijn uitzonderingen op dit principe. Je hebt geen visum nodig als je:

Je paspoort of identiteitskaart volstaat in deze gevallen.

België legt nog wel een aantal binnenkomstvoorwaarden op. Zo moet je kunnen bewijzen dat:

 • je effectief een reisdoel hebt;
 • de verblijfsomstandigheden naar behoren zijn;
 • dat je beschikt over voldoende bestaansmiddelen voor je verblijfskosten en de terugreis (een verbintenis tot tenlasteneming of eigen bestaansmiddelen).

Als je een visum krijgt, dan kan je binnen het Schengengebied reizen, maar als je ook van plan bent om te gaan werken, heb je mogelijks naast het visum ook een arbeidskaart, gecombineerde vergunning of beroepskaart nodig, dit is afhankelijk van het land waar je gaat werken.

Als je een aanvraag indient, is het belangrijk om de volgende stappen na te gaan:

 1. Hoe ziet je tour/trip eruit? 
 2. Welk(e) land(en) ga je bezoeken? 
 3. Hoe lang ga je in elk van die landen verblijven? 

Als je eerst naar België komt vraag je een visum kort verblijf aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland. Info over de aanvraag van een visum kort verblijf binnen de culturele sector kan je hier terugvinden.

Werkvergunning

Derdelanders die maximaal 90 dagen als werknemer in België aan de slag willen hebben daarvoor een arbeidskaart nodig. De aanvraag van een arbeidskaart is een bevoegdheid van de gewesten.

Voor schouwspelartiesten geldt er een vrijstelling van de arbeidskaart in een bepaald geval. Artiesten die internationale faam hebben, als werknemer werken en niet meer dan 21 dagen per kwartaal in Vlaanderen willen werken (maximaal 90 dagen in Brussel), zijn vrijgesteld van de aanvraag van een arbeidskaart. Je vindt meer informatie op de site van het Agentschap integratie en inburgering.

Wij raden aan dat je bij de verschillende gewestelijke instanties nagaat wat de volgende stappen zijn:

Als zelfstandige heb je nood aan een beroepskaart. De aanvraag van een beroepskaart is een gewestelijke materie. Zelfstandigen zijn vrijgesteld voor het aanvragen van een beroepskaart indien zij voor minder dan 3 maanden in België willen komen werken. Deze vrijstelling geldt ook voor de begeleiders van de zelfstandige artiest. 

Lang verblijf met tewerkstelling van bepaalde duur

In België maken we een onderscheid tussen:

 • een lang verblijf met een tewerkstelling van bepaalde duur die meer dan 90 dagen bedraagt. 
 • een lang verblijf met een tewerkstelling van onbepaalde duur. 

Voor beide types verblijf moet je een gecombineerde vergunning (Single Permit) indienen. 

Hieronder tref je algemene richtlijnen op basis van de informatie Dienst Vreemdelingenzaken. We hebben de belangrijkste info hier verzameld.

De werkvergunning is een gewestelijke materie. Ga bij de verschillende gewesten na wat de te volgen stappen zijn.

Vanaf 3 mei kan je een aanvraag voor een gecombineerde vergunning indienen via één centraal loket: Working in Belgium. Hierdoor zal je niet meer bij de afzonderlijke regio's een single permit moeten aanvragen maar kan je de aanvraag en procedure opvolgen op één centraal punt.

Richtlijnen DVZ Type aanvraag: ‘de toelating tot arbeid bepaalde duur’

De aanvraag om te mogen werken geldt als aanvraag voor een verblijfsvergunning. De onderdaan van een derde land dient zijn aanvraag in via zijn werkgever bij het bevoegde Gewest.

Documenten

Welke documenten moeten worden voorgelegd?

Voor het onderzoek van een aanvraag voor een verblijfsvergunning moet de onderdaan van een derde land de volgende inlichtingen en documenten overleggen: 

 • een kopie van zijn geldig paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel;
 • het bewijs dat hij beschikt over toereikende bestaansmiddelen, de duur van zijn tewerkstelling als werknemer en, zo nodig, het BTW-nummer van zijn werkgever;
 • het bewijs van de betaling van de retributie (358 €);
 • een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, indien de onderdaan van een derde land ouder is dan 18 jaar;
 • een medisch attest;
 • het bewijs dat de onderdaan van een derde land beschikt over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België voor hemzelf en zijn gezinsleden dekt.

Schouwspelartiesten

De voorwaarden voor een gecombineerde vergunning zijn de volgende:

 • Hij/zij ontvangt een loon voor zijn artistieke prestaties of werken
 • Hij/zij creëert, voert uit of interpreteert artistieke oeuvres in de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, muziek, literatuur, spektakel, theater, choreografie...);
 • De uitvoering van deze prestaties worden in opdracht gedaan in hoofde van een rechtspersoon of natuurlijk persoon;
 • Hij/zij verdient jaarlijks minstens 35.104 euro – berekend en aangepast conform BVR 
 • Voor een periode van meer dan 90 dagen in België.

Voor schouwspelartiesten bestaat er een vrijstelling van het arbeidsmarktonderzoek indien het jaarlijks brutoloon een bepaalde grens bereikt. Voor meer info kan je terecht op de website van het Agentschap Integratie & Inburgering.

Aanvraag door de werkgever

Info over de aanvraagprocedure  kan je hier vinden.

De Vlaamse overheid heeft een simulator uitgewerkt om na te gaan of uw toekomstige werknemer behoort tot een categorie van buitenlanders die een toelatingen tot arbeid tot arbeid moeten aanvragen.

Lang verblijf met tewerkstelling van onbepaalde duur

Algemene bepalingen

Een toelating tot arbeid van onbepaalde duur kan worden uitgereikt aan twee groepen van buitenlandse werknemers:

Categorie 1

Je verblijft wettelijk in België, je hebt tenminste vier jaar gewerkt in België voorafgaande het vijfde jaar dat je de aanvraag indient en tijdens deze periode werkte je op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen. 

Categorie 2

Voor de tweede categorie moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je kreeg het statuut van langdurig ingezeten onderdaan in een andere staat van de Europese Unie.
 • Je verblijft wettelijk in België.
 • Je was minstens 12 maanden in België aan het werk in de 18 maanden voor de aanvraag.
 • Je werkte op basis van arbeidskaarten en/of gecombineerde vergunningen.

Info over de procedure die je als werkgever dient te volgen bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning kan je hier terugvinden.


 
 

Zelfstandige

Als zelfstandige heb je nood aan een beroepskaart. De aanvraag van een beroepskaart is een gewestelijke materie. Zelfstandigen zijn vrijgesteld tot het aanvragen van een beroepskaart indien zij voor minder dan 3 maanden in België willen komen werken. Deze vrijstelling geldt ook voor de begeleiders van de zelfstandige. Als je langer dan 3  maanden in België wil verblijven heb je een beroepskaart nodig.

Wij raden aan dat je bij de verschillende gewesten nagaat wat de te volgen stappen zijn.

Wil je als cultuurwerker in België als zelfstandige beginnen in een éénmanszaak, een vennootschap of vereniging? En : 

 • Je hebt niet de Belgische nationaliteit, noch de nationaliteit van een EU-lidstaat, of van Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
 • Je kan niet om andere redenen een vrijstelling krijgen voor de beroepskaart. 

Dan moet je de volgende stappen ondernemen:

Stap 1: Wat houdt een zelfstandige activiteit in en heeft het betrekking op jou? 

Het omvat alle verrichtingen die niet onder de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten vallen (alles wat je in loondienst kan doen). 
Om een beroepskaart te kunnen krijgen, moet je: 

 • een geldige verblijfsvergunning voor België hebben,
 • bij een eerste aanvraag: een zelfstandige activiteit uitoefenen die sociale, culturele, artistieke of sportieve meerwaarde heeft of die economisch nut heeft voor Vlaanderen;
 • bij een hernieuwing van uw beroepskaart: de voorwaarden gekoppeld aan de beroepskaart nageleefd hebben (i.c. het economisch nut, de sportieve, culturele… meerwaarde), belastingen en sociale bijdragen betaald hebben.

Wat houdt dat economisch nut precies in? 

Je activiteit heeft een economisch nut als ze: 

 • beantwoordt aan een economische behoefte voor Vlaanderen, 
 • vernieuwend of gespecialiseerd is, 
 • banen creëert, 
 • investeringen met zich meebrengt, 
 • een positief economisch effect heeft op ondernemingen in Vlaanderen, 
 • of de export bevordert. 

Stap 2: Stel een aanvraagdossier samen dat bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier. Welk aanvraagformulier je moet gebruiken, hangt af van je situatie. Je kan het stappenplan volgen dat de Vlaamse overheid heeft opgesteld.

2. De algemene bewijsstukken 

 • een voorblad met een overzicht van alle bewijsstukken in je dossier. Tip: begin met dit voorblad en beschouw het als een checklist. 
 • een getuigschrift van goed gedrag en zeden, afgeleverd door de overheid van het land waar je op dit moment verblijft. Of een uittreksel uit het strafregister op jouw naam, van maximaal 6 maanden oud. 
 • een bewijs dat je de dossierkost van 140 euro hebt betaald. Opgelet: je krijgt dit bewijs pas als je het aanvraagdossier indient. Voeg het document op het laatste moment toe aan je dossier. 
 • een kopie van je verblijfsvergunning in het land waar je de aanvraag indient. 

3. De specifieke bewijsstukken 

Voeg de volgende specifieke bewijsstukken toe aan je aanvraagdossier, afhankelijk van jouw situatie.

 • Moet de beroepskaart je recht geven op verblijf in België? 
  • Ben je geen langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat? Bekijk dan in dit overzichtsdocument welke bewijsstukken je moet toevoegen. 
  • Ben je wel een langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat? Bekijk dan in dit overzichtsdocument (welke bewijsstukken je moet toevoegen. 
 • Wil je als buitenlandse student een zelfstandige activiteit uitoefenen? Voeg aan je dossier dan het inschrijvingsbewijs van je opleidingsinstelling toe. 

Stap 3: Dien je aanvraag in en betaal de kosten. 

Dien je aanvraag in en betaal de dossierkost van 140 euro. Waar je de aanvraag indient, hangt af van je situatie: 

 • Verblijf je in het buitenland? Of heb je geen geldige verblijfsvergunning voor België? Dien je aanvraagdossier dan in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar je verblijft. 
 • Heb je een geldige verblijfsvergunning voor België? Dat betekent: een ‘attest van immatriculatie model A’ of een ‘bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= elektronische verblijfskaart type A)? Dien je aanvraag in in België, bij een erkend ondernemingsloket naar keuze. 
 • Kan je jouw aanvraag om veiligheidsredenen niet indienen in het land waar je verblijft? Vraag dan: 
  • een toelating aan bij de bevoegde minister in het gewest waar je je wilt vestigen en bij de federale minister van Binnenlandse Zaken. Doe dat door uw onveilige situatie te motiveren en bewijsstukken op te sturen die aantonen dat u de beroepskaart niet kunt aanvragen in het land waar u verblijft. 
  • de beroepskaart zelf aan: 
   • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land; 
   • of bij een ondernemingsloket in België. 

Vervolg van je aanvraag

De ambassade, het consulaat of het ondernemingsloket stuurt jouw dossier binnen 5 dagen op naar de dienst Economische Migratie van het gewest waar je je wil vestigen als zelfstandige. 

Behandeling van je aanvraag 

De gewestelijke dienst Economische Migratie behandelt jouw aanvraag in 2 stappen:

1.    De dienst controleert of de aanvraag juist is ingediend.

 • Wordt de aanvraag als niet ontvankelijk bestempeld? De diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt je daarvan op de hoogte.
 • De aanvraag is wel ontvankelijk? De bevoegde dienst zal de aanvraag dan verder onderzoeken.

2.    De dienst onderzoekt of uw dossier voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. 

Beslissing 

De gewestelijke dienst Economische Migratie beslist over je aanvraagdossier. Er zijn 2 mogelijkheden: 

1.    Het dossier wordt goedgekeurd.

 • de diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt je daarvan op de hoogte
 • je haalt de beroepskaart af bij het door jouw gekozen ondernemingsloket. 

2.    Het dossier wordt geweigerd. Ook dan wordt je door de diplomatieke post of het ondernemingsloket op de hoogte gebracht.

 • je hebt dan 30 dagen om in beroep te gaan tegen de weigering
 • je kan ten vroegste 2 jaar volgend op de ontvangen weigering een nieuwe aanvraag indienen voor dezelfde activiteit. 

Belangrijke links