Als Unieburger mag je zonder formaliteiten België binnenkomen en er verblijven voor een periode van maximum drie maanden (= het kort verblijf). Wil je langer dan drie maanden blijven (= het lang verblijf) Dan kan je een verblijfsprocedure opstarten als EU-werkzoekende, -werknemer, -zelfstandige, -student of economisch niet-actieve Unieburger. 

Ter verduidelijking: Wanneer we spreken over 'Unieburger' gaat het over de burger die onderdaan is van de Europese Unie, wanneer we spreken over een 'derdelander' dan hebben we het over een persoon die geen nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie.

Kort verblijf

Voor een kort verblijf in België moet je je identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen. Je bent vrijgesteld van een visumplicht doordat je een onderdaan bent van één van de lidstaten en je je kan beroepen op het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. 

Na aankomst in België, moet je binnen de 10 werkdagen je aanwezigheid melden bij de gemeente van je verblijfplaats. Bij aanmelding overhandigt de gemeente je een bijlage 3ter af ('melding van aanwezigheid'). Als je deze aanmeldingsverplichting niet nakomt, dan kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je een administratieve geldboete opleggen. Hier vind je meer info

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland hebben geen arbeidskaart of arbeidsvergunning nodig om in België te werken. 

Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kan je terecht bij de provinciale Dienst Economische Migratie
 

Lang verblijf

Als je langer dan 3 maanden in België wil verblijven, dan moet je bij de gemeente ‘een verklaring van inschrijving’ indienen. Deze verplichting moet binnen de drie maanden voldaan zijn.

Je moet daarvoor een geldige identiteitskaart of geldig paspoort bij je hebben. Je moet kunnen aantonen dat als je: 

  • Een werknemer bent, dat je beschikt over een werkgeversverklaring of arbeidsovereenkomst
  • Een zelfstandige bent, dat je jouw zelfstandig ondernemerschap kan aantonen.
  • Voor studenten
    • een bewijs van inschrijving aan een erkende onderwijsinstelling;
    • een bewijs dat je tegen ziektekosten verzekerd bent;
    • een verklaring dat je over voldoende middelen van bestaan beschikt om zonder bijstand rond te komen (alle inkomstenbronnen tellen mee).