Bij gebruik van een ruimte dien je rekening te houden met de functie van de ruimte die je gebruikt. Ook voor het plaatsen van reclame, opslaan van materiaal of het uitvoeren van werken kan je een vergunning nodig hebben. 

Vergunningen

Een gebouw kan één van de volgende functies hebben: 

 • Wonen 
 • Verblijfsrecreatie (bijv. camping) 
 • Dagcreatie (bijv. sporthal) 
 • Land-en tuinbouw 
 • Detailhandel 
 • Dancing, restaurant en café 
 • Kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen 
 • Industrie  
 • Gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 
 • Militaire functie 

In eerste instantie ga je na wat de huidige functie van het gebouw of de ruimte is. Als je de functie wil wijzigen controleer je of je dit kan laten vergunnen. In sommige gevallen is er een vrijstelling (bijv. wijziging van de functie van een gebouw voor minder dan 90 dagen per jaar). 

Meer informatie kan je vinden via het Omgevingsloket voor Vlaanderen of via Urban Brussels voor vergunningen in Brussel. We raden je ook aan om contact op te nemen met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waar het pand gelegen is. 

  Registratierechten

  De overeenkomst die je het recht toekent om het gebouw of de ruimte te huren, in erfpacht of opstal te nemen etc. registreer je binnen de 4 maanden in het kantoor Rechtszekerheid van het ambtsgebied waar het onroerend goed gelegen is.

  In principe dienen beide partijen uit het contract deze verplichting na te komen. In het contract kan je bepalen dat één van beiden dit doet. Bij woninghuur is de verhuurder verplicht om de registratie binnen de twee maanden uit te voeren. Een overeenkomst van bezetting ter bede of een bruikleenovereenkomst moeten niet verplicht geregistreerd worden.

  Door een registratie kan je bewijzen dat je bepaalde rechten op een gebouw of pand hebt in het geval een derde eveneens aanspraak wenst te maken op een gebouw. 

  Tarieven: 

  • Huurcontract: 0,2 % 
  • Erfpacht: 2 % (of 0,5 % voor een vzw of stichting) 
  • Opstalrecht: 2 % (of 0,5 % voor een vzw of stichting) 
  • Bezetting ter bede: algemeen vast tarief: 50 € 
  • Bruikleen: algemeen vast tarief: 50 € 
  • Vruchtgebruik: 10 % in Vlaanderen, 12,5 % in Brussel