In dit onderdeel gaan we na waar je als organisatie rekening mee moet houden wanneer een cultuurwerker naar het buitenland wordt gedetacheerd of als iemand naar België wordt gedetacheerd.

Voorbeeld

Een Duitse muzikant in dienst bij een Duits orkest gaat mee met voor een optreden in België. De Duitse werkgever zal voor de muzikant een E101/A1 aanvragen. Op zijn loon worden Duitse sociale bijdragen ingehouden.

Arbeidsrechtelijk

Onder detachering verstaat men de situatie van een werknemer die in België (of een ander EER + Zwitersland land werkt) tijdelijk arbeidsprestaties verricht en die: 

 • hetzij gewoonlijk werkt op het grondgebied van één of meer andere landen dan België 
 • hetzij is aangeworven in een ander land dan België 

Onder werknemer verstaat met de loontrekkende werknemer.  

De arbeidsverhouding tussen de buitenlandse onderneming die detacheert en de loontrekkende gedetacheerde werknemer moet voorafgaand aan de detachering naar België (of een andere lidstaat) reeds bestaan en moet behouden blijven gedurende de duur van de detachering. 

De formaliteiten die de werkgever moet opvolgen zijn hier terug te vinden.

Over het algemeen kan er gesteld worden dat: 

 • de persoon in kwestie toegang heeft tot België (of een ander EER-land + Zwitserland) en toegang tot de arbeidsmarkt heeft
 • de Limosa-melding heeft plaatsgevonden 
 • er een verbindingspersoon is toegekend 

Deze verbindingspersoon is de natuurlijke persoon die werd aangewezen door de werkgever en die kan gecontacteerd worden door de Belgische arbeidsinspectie om, voor rekening van deze werkgever, elk document of bericht  betreffende de detachering van in België gedetacheerde werknemers te bezorgen of te ontvangen. 

Beschikbare documenten

De volgende documenten moeten beschikbaar zijn voor de Belgische arbeidsinspectie 

 • een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer of een gelijkwaardig document betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn; 
 • de informatie met betrekking tot de vreemde valuta die dienst doet als betaling van het loon, de voordelen in geld of in natura verbonden aan de tewerkstelling in het buitenland, de voorwaarden van de repatriëring van de gedetacheerde werknemer; 
 • de arbeidstijdenoverzichten die begin, einde en duur van de dagelijkse arbeidstijd van de gedetacheerde werknemer aangeven; 
 • de betalingsbewijzen van de lonen van de gedetacheerde werknemer. 

Als deze documenten niet in de landstaal zijn, dan kan de sociale inspectie om een vertaling vragen. 
Voorafgaand aan de tewerkstelling moet de werkgever een verbindingspersoon aanstellen. 

Artiesten met internationale faam  zijn vrijgesteld op voorwaarde dat hun verblijf in België nodig voor deze activiteiten niet meer dan 21 dagen per kwartaal bedraagt.  Deze vrijstelling geldt ook voor hun begeleiders die nodig zijn voor het schouwspel en die als werknemer naar België komen. 

Arbeidsvoorwaarden

Wanneer een werknemer in een land van de Europese Unie wordt gedetacheerd, moet de werkgever de arbeidsvoorwaarden (arbeidsduur, verloven, welzijn …) en loonsvoorwaarden naleven van het land waarnaar hij de werknemer detacheert.

Wanneer de arbeidsvoorwaarden in het land van oorsprong echter gunstiger zijn, zijn deze ook van toepassing.

 

Limosa melding

Elke werknemer die tijdelijk of gedeeltelijk in België komt werken maar niet in dienst is bij een Belgische werkgever, moet aangemeld worden bij de overheid. Als werkgever/opdrachtgever moet je een verplichte voorafgaande melding doen van de gedetacheerde werknemer of zelfstandige. 

Op deze regel bestaan er een aantal uitzonderingen. Voor onze sector is het van belang om te weten dat er een vrijstelling bestaat voor artiesten met internationale faam en hun begeleiders waarvan de aanwezigheid vereist is voor het schouwspel, op voorwaarde dat hun verblijf niet langer is dan 21 dagen per kwartaal bedraagt.  

De melding dient te gebeuren voor de aanvang van de activiteit en kan per brief, fax of online (www.limosa.be). Wat moet men vermelden: 

 • De identificatiegegevens van de werknemer/zelfstandige 
 • Begin- en einddatum van detachering 
 • Soort diensten dat men zal verrichten 
 • De arbeidsplaats 
 • Identificatiegegevens van de Belgische klant/opdrachtgever 

Specifiek voor werknemers: 

 • Identificatiegegevens van de Belgische werkgever 
 • Wekelijkse arbeidsduur en uurrooster 

Specifiek voor de zelfstandige:

 • BTW-nummer in het land van oorsprong of het ondernemingsnummer 

Bronnen:

Te contacteren diensten in België:

 • Op het vlak van sociale zekerheid 
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Directie Internationale Betrekkingen  
  tel.: 0032/2/509/34/97 of ContactRSZMigr@rsz.fgov.be)
 • Op het vlak van fiscaliteit 
  Een eerste informatie is beschikbaar door volgende link te consulteren : "Inkomstenbelasting in het buitenland" en voor meer informatie omtrent dit onderwerp, gelieve de website van de fiscale administraties te contacteren — Contact center: 00/32/(0)257.257.57

Meer info

Laatst gewijzigd: 29/10/2021 - 14:50

Checklist internationaal werken

Herbekijk ons webinar over de basisregels bij internationaal werken: