In dit artikel overlopen we de verschillende btw-tarieven die van toepassingen kunnen zijn voor beeldende kunstenaars.

Verkoop van kunstwerken: 6 % of 21 % btw

De leveringen van kunstvoorwerpen is onderworpen aan 6 % op voorwaarde dat:

 • die door de maker of diens rechthebbende wordt verricht;

  Leveringen die door de kunstenaar (die het kunstwerk zelf tot stand heeft gebracht) worden volbracht, of door de erfgenaam/erfnamen van de kunstenaar.

  De hoedanigheid van de maker, wordt volgens de administratie ook toegekend aan rechtspersonen (en niet enkel de natuurlijke persoon) ten aanzien van kunstvoorwerpen die gemaakt worden door hun eigen kunstenaars (zijnde: werkende leden, werkende vennoten, beheerders of personeelsleden). Dit houdt in dat de maker zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan zijn. 

  Informatie en mededelingen, BTW-revue nr. 140, pagina 147
 • het gaat om een voorwerp dat omschreven is in KB nr. 20 rubriek XXI, §2,2°

  Kunstvoorwerpen zoals schilderijen, beeldhouwwerken, gravuren, etsen, litho’s, wandtapijten, unieke voorwerpen van keramiek, email op koper (geheel met de hand vervaardigd tot max. 8 oplages), foto’s die genomen zijn door de fotograaf, door hem of onder zijn toezicht zijn afgedrukt, gesigneerd en genummerd (max. 30 oplages), etc.

  De lijst van opgesomde kunstwerken is limitatief en strikt te interpreteren. Je kan ze terugvinden in Bijlage A van KB nr. 20.

De leveringen van kunstvoorwerpen is onderworpen aan 21 % indien:

De kunstwerken en kunstvormen die niet expliciet zijn opgenomen in rubriek XXI van bijlage A van KB nr. 20 zijn onderworpen aan het btw-tarief van 21 %.

Verhuur van kunstwerken: 21 % btw

Het verhuren van kunstwerken is een dienst. Op de verhuur van kunstwerken (schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s enzovoort) is in principe 21 % btw verschuldigd.

Restauratie van kunstwerken: 21 % btw

Het gaat om restauratie van materieel werk. Voorbeeld: een schilderij wordt hersteld door een belastingplichtige cultuurwerker.

Uitgavecontract: vrijstelling

Het eigenlijke voorwerp van een uitgavecontract is de overdracht van de auteursrechten aan de uitgever op een werk of een aantal werken. Indien men voldoet aan de voorwaarden van art. 44§ 3, 3° W. BTW kan men vrijgesteld worden van btw.

Om te kunnen genieten van de vrijstelling moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Het moet gaan om een contract voor uitgave.
   
 2. De overeenkomst moet gesloten worden met de auteur van het kunstwerk. Volgens de rechtspraak kunnen dit alleen natuurlijke personen zijn.

  Beslissing E.T. 13.653 van 1 december 1972, BTW-REVEU, nr. 11, blz 207, nr. 366)
   
 3. Het voorwerp van het contract moet betrekking hebben op een letterkundig werk of kunstwerk.

Een contract van uitgave in de zin van artikel 44 § 3, 3° W. BTW veronderstelt het bestaan van een auteursrecht ten aanzien van de auteur. Het contract heeft de bedoeling het auteursrecht te realiseren door materiële vermenigvuldiging ervan op een aantal duurzame exemplaren (bijvoorbeeld in boeken), zodat het ter beschikking kan gesteld worden van een groot publiek. De medecontractant moet de verplichting hebben het werk te publiceren.

Voorbeeld: een schilderij wordt gepubliceerd in een kunstboek. De schilder (als natuurlijke persoon) krijgt hier een vergoeding voor van de uitgever van het kunstboek. De dienst is vrijgesteld van btw.

Overdracht van auteursrechten: 6 % btw

Indien men niet voldoet aan de hierboven besproken voorwaarden (Contract van uitgave: vrijstelling), dan moet men kijken naar Tabel A, diensten, XXIV van het KB nr. 20.

KB nr. 20 bepaalt dat op de overdracht van auteursrechten en het verlenen van rechten op auteursrechten, met uitzondering van die die betrekking hebben op computerprogramma's, 6 % van toepassing is.

Voorbeeld: een schilderij wordt gepubliceerd in een kunstboek. De bv van de schilder (geen natuurlijke persoon) krijgt er een vergoeding voor van de uitgever van het kunstboek. Op die dienst is 6 % btw verschuldigd.

Soms is er geen sprake van een materiële vermenigvuldiging op duurzame exemplaren, maar wel van een overdracht van auteursrechten.

Voorbeeld: een beeldhouwer krijgt een vergoeding omdat hij toelating geeft om zijn beeldhouwwerk op internet (geen vermenigvuldiging op duurzame exemplaren, dus geen uitgavecontract) te vertonen. Op die dienst is 6 % btw van toepassing.