Handel je in tweedehandsgoederen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten en/of voorwerpen voor verzamelingen? Dan bestaat er een goede kans dat je de winstmargeregeling kan toepassen.

Wat is het?

Met deze regeling wordt er geen btw berekend op de omzet, maar op de winstmarge. De winstmarge is het verschil tussen inkoopprijs (aankoopprijs) en verkoopprijs.

Wie kan hier gebruik van maken?

De wet is hier heel duidelijk in, het moet gaan om:

“de belastingplichtige die in het kader van zijn economische activiteit gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten koopt, voor bedrijfsdoeleinden bestemt of invoert met het oog op wederverkoop, ongeacht of die belastingplichtige optreedt voor eigen rekening dan wel, ingevolge een overeenkomst tot aan- of verkoop in commissie, voor rekening van een derde.”

In andere woorden, het moet gaan om een belastingplichtige wiens economische activiteit het kopen en doorverkopen is van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzameling of antiquiteiten. De wederverkoper! 

Deze regeling kan alleen toegepast worden indien de koper zijn/haar goederen koopt van een particulier of belastingplichtige die vrijgesteld is op basis van art. 56§2, 44, § 2, 13° of art. 58, § 4, 2 w btw).
 

Welke goederen?

 • Gebruikte goederen 

De lichamelijke roerende goederen die in de staat verkeren of na herstelling opnieuw kunnen worden gebruikt. Met andere woorden: tweedehandsgoederen.

 • Kunstvoorwerpen 

Het betreft de goederen die beschreven zijn in KB nr. 20 van 20 juli 1979 van tabel A. 

 • Voorwerpen van cultureel belang

Het gaat om bepaalde goederen, ter instandhouding en de verrijking van het culturele erfgoed van de EU.

Op leveringen van kunstvoorwerpen, voorwerpen of verzamelingen of antiquiteiten die hij zelf heeft ingevoerd, of op levering van kunstvoorwerpen die aan hem zijn geleverd door de maker of diens rechthebbende, of die aan hem zijn geleverd door een andere belastingsplichtigen dan een belastingsplichtige wederverkoper, wanneer de levering door deze belastingsplichtige onderworpen is aan een verlaagd tarief.

Pas op!

Wanneer men opteert voor deze regeling, is men gehouden om minstens twee kalenderjaren deze regeling toe te passen. Door deze keuze verzaakt men aan het recht op aftrek van de belastingen geheven van de invoer de aankoop van de bedoelde goederen. 

 

 • Voorwerpen voor verzameling
 • Antiquiteiten

Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is de winstmarge van de belastingplichtige wederverkoper, verminderd met het bedrag van de btw die in de winstmarge is inbegrepen. De winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs. 
 

Factuur

Er moet een factuur worden uitgereikt in de meeste gevallen* (zie wettelijke bronnen onderaan de pagina) door de wederverkoper voor de levering van de goederen. De btw op de levering van de goederen mag niet afzonderlijk vermeld worden. Op de factuur moet één van de volgende vermeldingen worden aangebracht:

 • ‘Bijzondere regeling – gebruikte goederen’
 • ‘Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’

Modaliteiten

De wederverkoper moet niet enkel aan de voorwaarden voldoen die we hierboven hebben besproken, hij/zij moet ook de volgende modaliteiten in orde brengen:

Opstellen van een aankoopborderel of ontvangst van een factuur

Met een aankoopborderel kan de wederverkoper bewijzen het goed te hebben aangeschaft. Een geldig aankoopborderel moet wel enkele bepaalde vermeldingen bevatten: 

 • Naam en BTW nummer van de wederverkoper
 • Identiteit van de verkoper (particulier, …)
 • Vermelding van de goederen (niet totaliseren maar per goed apart bekijken)
 • De datum van de uitreiking van het borderel
 • De prijs
 • Een volgnummer
 • Het nummer dat overeenstemt met het nummer bij de inschrijving van de goederen in het aankoopregister

Er moet voor alle partijen een exemplaar worden opgemaakt en ondertekend.

Houden van een aankoopregister

Register waar de goederen, die onderworpen zijn aan de regeling, worden ingeschreven.

Houden van een vergelijkingsregister

Een centralisatieregister uitgaande van het boek voor uitgaande facturen.

 

Aangifte

De aangifte kan per aangifte tijdsvlak gebeuren of per levering.

Voorbeeld

Verkoopfactuur kunstenaar aan galerie
600 + 36 (6%)  : 636 euro

Verkoopfactuur galerie aan koper
1.036 + 84 (21%)
21% op de marge :  (1.036-636)*21%
1.120 euro

Expliciete vermelding: toepassing winstmarge regeling
 

Wettelijke bronnen

*Art 53§2 w btw
Art. 58§4 w btw
KB nr. 53 van 23 december 1994
Circulaire nr. 95/001