We geven je hier een aantal checklisten die je ter hand kan nemen wanneer je afspraken maakt met iemand.

Algemene checklist

Algemeen

 • Wie zijn de partijen?
  • Naam, adres
  • Rechtsvorm
  • KBO
  • Vertegenwoordiger
 • Definities:

          Zijn er specifieke termen waar je gebruik van maakt, dan kan je die in dit onderdeel definiëren.

 • Context  (preambule)

          Korte en duidelijke omschrijving prestatie of te leveren werk 

Voorwerp van de overeenkomst

 • Wat is er afgesproken?
 • Rechten en plichten van de partijen
 •  

Duur en einde van de overeenkomst

 • Welke duur is afgesproken: bepaalde of onbepaalde duur
 • Zijn er bepaalde termijnen afgesproken?
 • Kan er bijgestuurd worden? 

Beeïndiging

 • Is opzegging mogelijk
 • Wat in geval van wanprestatie
 • Bemiddeling

Betalingsmodaliteiten

 • Hoe wordt het werk vergoed?  
  • Bedragen (inclusief of exclusief btw) 
  • Betalingstermijn(en) 
  • Aard vergoeding (loon, zelfstandige, SBK,…) 
  • Onkosten 
  • Welke valuta
  • Op welke wijze
  • Wat bij laattijdige betaling

Varia

 • Wie zorgt er voor de vergunningen?  
 • Verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid, ongeval, beschadiging kunstwerk, bedrag van het verzekerde voorwerp…) 

Checklist auteursrechten

Wanneer auteursrechten mee in de onderhandelingen spelen moet je nadenken over de volgende punten:  

 • Over welke rechten gaat het? 
 • Wat voor een type overeenkomst: licentie of een overdracht? 
 • Welke exploitaties?
 •  Periode  
 • Territorium 
 • Exclusiviteit
 • Vergoeding (forfaitair bedrag, per exemplaar, % op inkomsten (bruto, netto, aftrek van welke kosten), voorschot, collectief beheer,…)  

Checklist algemene voorwaarden

 • Kennisname- en aanvaardingsclausule 
 • Interpretatieproblemen 
 • Aanvaarding bestelling
 • Leveringsrisico 
 • Eigendomsvoorbehoud 
 • Retentierecht 
 • Ontbinding 
 • Aansprakelijkheid 
 • Intellectueel eigendom 
 • Bevoegdheidsclausule 
 • Overmacht 

Checklist geschillen

Algemeen moet je nadenken over de volgende punten: 

 • Sancties bij niet-nakoming (verbreking, schadevergoeding) 
 • Ontbinding in geval van faillissement of vereffening 
 • Toepasselijk recht, arbitrage, bevoegde rechtbank 
 • Overmacht 

Kom je in aanraking met een inbreuk op de wetgeving inzake contracteren

De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be.

Wens je om een geschil minnelijk te beslechten? 

De consumentenombudsdienst kan je hiermee helpen. Je moet vooraf zelf wel getracht hebben om tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper. 

Consumentenombudsdienst 
NG II 
Koning Albert II-laan 8 bus 1 
1000 Brussel 

Tel.: 02 702 52 00 
Fax: 02 808 71 20 
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be 
Website: www.consumentenombudsdienst.be 
Formulier voor consumenten. 

Wat moet je doen bij grensoverschrijdende klachten en geschillen? 

Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bij een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland. 

Europees Centrum voor de Consument 
Hollandstraat 13 
1060 Brussel 

Tel.: 02 542 33 46 
Fax: 02 542 32 43 
E-mail: info@eccbelgie.be 
Website: www.eccbelgie.be 

Voorbeelden van contracten

Voorbeelden van overeenkomsten die in onze kennisbank zitten, zijn onder andere:

Klik hier voor een volledig overzicht van de voorbeeldcontracten in onze kennisbank.

 

Wil je meer weten, bekijk zeker ook het webinar over contracteren: