Reizen in coronatijden. 

Verplaatsingen van België naar het buitenland

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden afgeraden, maar zijn vanaf 19 april opnieuw toegelaten. 

Andere landen kunnen de toegang tot hun grondgebied weigeren, of beperkende maatregelen nemen, zoals een verplichting om in quarantaine te gaan. Je vindt een overzicht van de regels per land in de reisadviezen van Buitenlandse zaken.

Als je een negatieve test moet voorleggen om het land binnen te mogen, kun je vragen getest te worden op de luchthaven van Zaventem, door hier vooraf in te schrijven, of in een laboratorium (maar niet in de testcentra die samenwerken met het federaal platform; de laboratoria mogen weigeren om voorrang te geven aan de verplichte testen). 

In de Sectorgids professionele kunsten vind je aanspreekpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, waar je terecht kunt met vragen over toeren en reizen voor culturele doeleinden.

Op de website van de Europese Commissie vind je een lijst van de EU+-landen die tijdelijk opnieuw grenscontroles uitvoeren.

Volksgezondheid waarschuwt ervoor dat de situatie snel kan veranderen en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien vluchten worden afgeschaft of grenzen gesloten.

Als je ondanks een negatief reisadvies naar een bepaald land wil gaan, is het goed mogelijk dat de verzekering voor reisbijstand of hospitalisatie niet tussenkomt. Contacteer eventueel je verzekeraar.

Buitenlanders die België niet tijdig kunnen verlaten om redenen van overmacht in verband met covid 19 (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens,…), kunnen aan de gemeente waar ze verblijven een ‘Covid-document’ vragen om langer in België te mogen blijven. Zie hierover het punt “verlenging verblijf wegens overmacht” op deze pagina op de site van het AGII.

Zie 'Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt' hierna wat betreft eventuele quarantaine en andere maatregelen bij terugkomst in België.

Verplaatsingen uit het buitenland naar België

Ben je onderdaan of inwoner van een land van de EU (inclusief Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad) of van een land van het Schengengebied, of inwoner van een 'derde land' dat opgenomen is in de lijst op Re-open EU?

Niet-essentiële reizen worden afgeraden, maar zijn vanaf 19 april opnieuw toegelaten.

Op Overbruggen, het portaal voor Vlaams-Nederlandse culturele uitwisseling, vind je informatie over reizen vanuit Nederland naar België.

In de Sectorgids professionele kunsten vind je aanspreekpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, waar je terecht kunt met vragen over toeren en reizen voor culturele doeleinden.

Ben je geen onderdaan of inwoner van een land van de EU (inclusief Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad) of van een land van het Schengengebied, of geen inwoner van een 'derde land' dat opgenomen is in de lijst op Re-open EU

Opgelet!

Opgelet: sinds 28 april 2021 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden om zich naar België te verplaatsen. Enkel als je de Belgische nationaliteit of je hoofdverblijfplaats in België hebt, mag je vanuit die landen naar België reizen of in het geval van volgende essentiële reizen:

 • Professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht – en cargopersoneel en zeevarenden;
 • Reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van de organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. In dat geval moet je een attest van essentiële reis aanvragen via de Belgische ambassade in dat land.

Professionelen uit de cultuursector vallen niet onder deze uitzondering.
 

Voor inwoners van andere derde landen is reizen enkel mogelijk voor personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben. Je vindt een lijst van deze uitzonderingen op de site van Vreemdelingenzaken

Het gaat onder andere over:

 • “gekwalificeerde personen, met inbegrip van de reizen van professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning” 
 • Mensen die in België komen werken als werknemer of als zelfstandige, en die een arbeidsvergunning of een beroepskaart hebben, of daarvan vrijgesteld zijn. Artiesten die internationale faam hebben en niet meer dan 21 dagen per kwartaal in Vlaanderen willen werken als werknemer (maximaal 90 dagen in Brussel), zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van de aanvraag van een arbeidskaart. Als zelfstandige artiest ben je vrijgesteld van de aanvraag van een beroepskaart als je niet langer dan 3 maanden in België verblijft en werkt. Beide vrijstellingen gelden ook voor de begeleiders van de artiesten.

In beide gevallen moet je bovendien aantonen dat het werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is (bv. om financiële redenen) en/of een maatschappelijke waarde heeft (bv. erkend of gesubsidieerd door de overheid op basis van kunstendecreet, circusdecreet, cultureel erfgoeddecreet, Culturele activiteitenpremie, …), én dat het niet uitgesteld of vanop afstand uitgevoerd kan worden. 

De persoon moet een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat. De ambassade kan bijkomende info vragen, dus doe de aanvraag minstens een week voor de geplande afreisdatum.

Heel wat professionelen uit de cultuursector zijn geconfronteerd geweest met een weigering om een attest uit te reiken, omdat ze geen gecombineerde vergunning hebben, terwijl dat niet per se nodig is (zie boven). Het Departement CJM heeft daarover contact opgenomen met Binnenlandse Zaken. Met de betrokken consuls is afgesproken dat de betrokkenen hun dossier opnieuw kunnen indienen.

Naargelang het land zal de persoon ook een paspoort of visum nodig hebben. 

Als de persoon over een visum kort verblijf beschikt dat na 18 maart 2020 afgeleverd is, wil dat zeggen dat zijn reis beschouwd wordt als een essentiële reis. In dat geval is dus geen attest van essentiële reis meer nodig. Ook de visa type D-B34 (gecombineerde vergunning voor verblijf en werk gedurende meer dan drie maanden) en D-B29 (idem, maar voor hooggekwalificeerde werknemers) impliceren een essentiële reis. 

Inwoners van landen die niet tot de Schengenzone behoren (ongeacht of ze behoren tot de EU), moeten ook voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied.

Je vindt informatie over gecombineerde vergunningen, arbeidsvergunningen, beroepskaarten en visa op onze website.

Zie ook 'Maatregelen wanneer je vanuit het buitenland naar België (terug)komt' hierna wat betreft test en quarantaine. 

Maatregelen wanneer je naar België komt

Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) 

Als je naar België (terug)komt, moet je binnen de 48 uur voor aankomst in België een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen. Tenzij je niet met het vliegtuig, trein, bus of boot reist, én minder dan 48h in het buitenland geweest bent of minder dan 48h in België blijft. 

Quarantaine en test 

Of je een test moet ondergaan voor en/of na aankomst in België en in quarantaine moet, hangt af van de kleurcode van het land waar je vandaan komt.

Wat betreft de verplichtingen van werkgevers die tijdelijk een beroep doet op een werknemer of zelfstandige uit het buitenland (ongeacht de zone), zie verder bij 'Verplichtingen van werkgevers'.

Voor reizigers uit rode en oranje zones geldt:

 • Test vóór vertrek

  Niet-inwoners (vanaf 12 jaar) die uit een rode zone komen, moeten over het negatief resultaat beschikken van een test die binnen de 72 uur voor de afreis is afgenomen. Er is een uitzondering voor reizigers die maximum 48 uur in het buitenland waren of maximum 48 uur in België zullen blijven, tenzij ze met het vliegtuig, de bus, de trein of de boot aankomen. Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden aanvaard. 

 • Quarantaine

  Reizigers (inwoners en niet-inwoners en ongeacht de leeftijd) die minstens 48 uur in een rode zone geweest zijn en die langer dan 48 uur in België zullen blijven, moeten 10 dagen in quarantaine. De quarantaine kan beëindigd worden na een negatieve test op dag 7 van de quarantaine.

  Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, India en Zuid-Amerika moeten tien dagen in quarantaine gaan, ongeacht hoe lang ze daar geweest zijn en hoe lang ze in België blijven.

  Wat quarantaine betekent, vind je in het antwoord op de vraag “Wat moet ik verstaan onder het begrip quarantaine” op info-coronavirus.be

 • Uitzonderingen op quarantaine (federaal)

  De federale overheid kan beslissen dat je (als zowel werknemer of zelfstandige) niet in quarantaine moet, wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Uitzonderingen op quarantaine (in Vlaanderen)

  In Vlaanderen is er een uitzondering op de quarantaineplicht voor reizigers die “om essentiële redenen” in een rode zone geweest zijn. Dat is onder meer het geval voor “hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld”. Zie art. 4, derde lid, 13° van het besluit van de Vlaamse regering van 8/01/21. Denk bv. aan een dirigent die in een rode zone geweest is voor een concert.
   
 • Onderbreking van de quarantaine

  Als je in quarantaine moet, mag je die onderbreken voor de duur van: 

  • Federaal: de uitoefening van “kritische functies in essentiële sectoren”, mits een attest van de werkgever. De essentiële sectoren zijn opgesomd in de bijlage bij het Ministerieel besluit van 1/11/20. Het gaat onder meer over radio en televisie.

  • Vlaanderen: om een noodzakelijke activiteit te vervullen die niet uitgesteld kan worden. 
   Je kunt zelf bepalen of dat het geval is. In geval van controle (politie, inspectie), kun je verwijzen naar art. 3 lid 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 8/01/21, en uitleggen waarom de activiteit noodzakelijk is en niet uitgesteld kan worden. Elementen kunnen bv. zijn: contracten, investeringen, schade in geval van uitstel of afstel  enz.

    

   Sommige personen zijn gedeeltelijk vrijgesteld van quarantaine na terugkomst uit een rode zone in het buitenland, omwille van een essentiële of professionele reden. Deze uitzondering is niet van toepassing als je in contact kwam met een persoon die corona heeft (hoogrisicopatënt).

   De essentiële reden geldt voor hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld (voor zover relevant bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de werkplek). Daaronder worden ook professionelen uit de cultuursector begrepen die zich verplaatsen bij de uitoefening van hun professionele activiteit.

   De uitzondering op de quarantaine heeft enkel betrekking op:

   • Ofwel de uitvoering van de essentiële reden van de reis naar België

   • Ofwel de uitvoering van de functie in België na uitvoering van een professionele of essentiële reden in een rode zone in het buitenland

    De overige tijd (bijv. vrije tijd, weekends, vakanties, ’s avonds…) moet de quarantaine gerespecteerd worden.

    Meer info over de uitzonderingen kan je terugvinden op info-coronavirus.be.

 • Testen na aankomst in België
  • Federaal: reizigers (inwoners en niet-inwoners en vanaf 6 jaar) die uit een rode zone komen, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Er is een uitzondering voor reizigers die maximum 48 uur in het buitenland waren of maximum 48 uur in België zullen blijven, tenzij ze met het vliegtuig, de bus, de trein of de boot aankomen. Niet-inwoners die over een negatief testresultaat beschikken, moeten zich enkel op dag 7 laten testen. De reizigers krijgen (nadat ze het Public Health Passenger Locator Form ingevuld hebben) een sms, waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum via de reservatietool op mijngezondheid.belgie.be.
  • Vlaanderen: in Vlaanderen is er een uitzondering op de verplichting om zich na aankomst te laten testen, voor reizigers die “om essentiële redenen” in een rode zone geweest zijn. Dat is onder meer het geval voor “hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld”. Zie art. 4, derde lid, 13° van het besluit van de Vlaamse regering van 8/01/21. Denk bv. aan een dirigent die in een rode zone geweest is voor een concert.
  • Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, India en Zuid-Amerika, moeten zich steeds laten testen op dag 1 (inwoners) en dag 7 (inwoners en niet-inwoners) van de quarantaine.
 • In geval van positieve test

  Indien de test positief is, moet de persoon in isolatie gedurende minstens zeven dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen. Wat isolatie betekent, vind je in het antwoord op de vraag “Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie” op info-coronavirus.be

  Als de test op dag 1 negatief is, krijgt de persoon op dag 5 een uitnodiging voor een tweede test op dag 7 en moet hij of zij tot dan in quarantaine blijven. Als de test op dag 7 negatief is, wordt de quarantaine opgeheven, maar wordt verhoogde waakzaamheid gevraagd (buitenshuis een mondmasker dragen en sociale contacten beperken) tot 14 dagen na aankomst in België.

 

De informatie hierboven is voornamelijk gebaseerd op de beslissing van het overlegcomité van de federale regering en de deelstaten van 30/12/20, de info over het Business Travel Abroad (BTA)-formulier, het besluit van de Vlaamse regering van 8/01/21 (art. 3 lid 3 en lid 4), en deze pagina op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Verplichtingen van werkgevers

Als je tijdelijk een beroep doet op een werknemer of zelfstandige uit het buitenland, die minsten 48h in België blijft, zijn er volgende verplichtingen (art. 3 van het Ministerieel besluit van 28/10/20, zoals aangepast door artikel 1 van het Ministerieel besluit van 12/01/21):

 1. De werkgever of opdrachtgever moet vanaf het begin van het werk tot 14 dagen na het einde ervan, een register bijhouden met:
  1. de naam en voornamen, de geboortedatum en het nationaal nummer of identificatienummer in de KBO
  2. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België
  3. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  4. de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

   Deze verplichting geldt niet voor grensarbeiders. 

   De gegevens moeten 14 dagen na het einde van de werkzaamheden vernietigd worden.
 2. Als de werknemer of zelfstandige verplicht is het Public Health Passenger Locator Form in te vullen (zie punt 16.3.1), dan moet de werkgever of opdrachtgever erop toezien dat dat gebeurd is vóór de aanvang van het werk.  
 3. De werknemer of zelfstandige moet het bewijs leveren van het negatief resultaat van een test die werd afgenomen ten vroegste 72 uur voor de aanvang van zijn werkzaamheden.

Op deze webpagina van de FOD Werk is een formulier dat werkgevers kunnen meegeven aan werknemers die naar het buitenland moeten. Sommige landen, zoals Frankrijk, vragen zo’n attest. 

Uitleg over de gevolgen wanneer een werknemer in quarantaine moet, bijvoorbeeld na terugkeer uit een land in de rode zone, vind je op deze webpagina van de FOD Werk

Optreden in Europa

Op de website van PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe) vind je een kaart waarop je kunt zien vanaf wanneer en waar in Europa terug voorstellingen toegelaten zijn.

Transport van goederen

Op deze site kun je per EU-land nagaan wat de regeling is voor het transport van goederen.

Mobility Information Points

Eventueel kun je contact opnemen met een Mobility Information Point in het land van bestemming. MIP’s zijn centra in Europa en de VS, die artiesten en culturele organisaties bijstaan in de administratieve uitdagingen bij grensoverschrijdend werken (visa, sociale zekerheid, belastingen, douane, …).

 

☎️ Coronalijn

Heb je korte, punctuele vragen over de corona (steun)maatregelen? Bel onze coronalijn: 02 534 18 24. Elke weekdag tussen 9u en 13u bereikbaar.