Wanneer je werkgever je tijdelijk niet meer of slechts gedeeltelijk kan tewerkstellen als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld omdat je in quarantaine moet en niet kunt thuiswerken) of om economische redenen (bijvoorbeeld in geval van een daling van bestellingen), kun je een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

Je vindt een uitgebreide FAQ corona op de site van de RVA.

Vereenvoudigde en versoepelde reglementering

1. De reglementering is naar aanleiding van de coronacrisis vereenvoudigd en versoepeld tot 31 augustus. Na 31 augustus zullen enkel ”ondernemingen en sectoren die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis” nog gebruik kunnen maken van de vereenvoudigde en versoepelde reglementering.

a. De reglementering werd naar aanleiding van de coronacrisis vereenvoudigd en versoepeld tot 31 augustus. Na 31 augustus zullen enkel ”ondernemingen die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis” nog gebruik kunnen maken van de vereenvoudigde en versoepelde reglementering. Het gaat onder meer over de sectoren van de evenementen (PC 200), de audiovisuele sector (PC 227), de podiumkunsten (PC 304) en de socio-culturele sector (PC 329).

Wat is een uitzonderlijk hard getroffen sector?

Het gaat om sectoren waar de activiteiten gevoelig zijn verlaagd omwille van maatregelen getroffen door de Minister van Binnenlandse Zaken. Die sectoren zijn formeel vastgelegd door de Minister van Werk. De lijst is gebaseerd op het nummer van het paritair comité en bevat twee soorten sectoren:

 • sectoren die in hun geheel als uitzonderlijk hard getroffen worden beschouwd;

 • sectoren die als uitzonderlijk hard getroffen worden beschouwd, maar enkel voor zover de individuele onderneming die tot die sector behoort, bepaalde activiteiten verricht én enkel voor zijn werknemers die deze bepaalde activiteiten verrichten.

  Wat is een uitzonderlijk hard getroffen onderneming?

Het gaat om werkgever die:

 • tijdens het tweede kwartaal van 2020

 • een aantal dagen van tijdelijke werkloosheid hebben gekend

 • omwille van overmacht als gevolg van de coronapandemie of economische redenen

 • voor hun werknemers (totaal van arbeiders en bedienden)

 • ten belope van minstens 20% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (met

  uitsluiting van een aantal situaties)


 

Onder welke categorie val ik? Een uitzonderlijk hard getroffen sector of een uitzonderlijk hard getroffen onderneming?

Je overloopt de volgende drie stappen:

 1. De onderneming behoort tot een paritair comité "volledig hard getroffen"? Als werkgever kan je dit inroepen voor alle werknemers die onder dit paritair comité vallen?

 2. De onderneming behoort niet (voor al de werknemers) tot een paritair comité "volledig hard getroffen" (de werknemers behoren tot een paritair comité "beperkt hard getroffen" of behoren in het geheel niet tot een paritair comité dat in de lijst is vermeld).

  Ga eerst na of de onderneming niet als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming kan worden beschouwd.

 3. De onderneming kan niet worden gecategoriseerd als uitzonderlijk hard getroffen onderneming.

Indien de werknemers behoren tot het paritair comité 140.02, 227, 302, 303.03, 304, 329 of 333, moeten er geen acties worden ondernomen door de werkgever.

Indien de werknemers niet behoren tot de hierboven vermelde P.C.’s, vul dan als werkgever het formulier: C106A-CORONA-HGO (HARD GETROFFEN ONDERNEMING) in (zie www.rva.be > documentatie > formulieren ) in.

Als werkgever moet je nagaan of de onderneming beschouwd kan worden als een hard getroffen onderneming op basis van het percentage tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020 en vul rubriek III in.

Wordt er niet voldaan aan de voorwaarde van rubriek III, dan is er de mogelijkheid om rubriek II in te vullen voor de werknemers die behoren tot het paritair comité 100, 109, 111, 126, 139, 140.01, 140.04, 149.01, 200, 209, 215, 226, 314 of 315.

Ga na of de werknemers behoren tot een paritair comité "beperkt hard getroffen". Als werkgever kan je dat enkel inroepen voor de werknemers die de activiteiten verrichten waarvoor de beperking geldt die voorzien is voor dat paritair comité.

Hoe kan de onderneming aantonen dat zij een onder de categorie uitzonderlijk hard getroffen onderneming of tot een uitzonderlijk hard getroffen sector valt?

 

De andere ondernemingen moeten vanaf 1 september opnieuw de gewone regels inzake tijdelijke werkloosheid toepassen. Er zijn wel nog soepelere voorwaarden in geval van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen.

!! Let op: Als onderneming kan je enkel worden beschouwd als behorend tot een hard getroffen sector voor de activiteiten die in de lijst vermeld staan. Bijkomend moet er een lijst van werknemers toegevoegd worden voor de verrichten activiteiten. Enkel voor die werknemers is er nog de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te voeren op basis van de notie "hard getroffen sector".

Verstuur het formulier C106A-CORONA-HGO per mail naar de dienst "Tijdelijke werkloosheid" van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Meer info over de overgangsmaatregelen van 1/09/20 tot 31/12/20 vind je op blz. 14 en volgende in de FAQ tijdelijke werkloosheid corona van de RVA. Zie ook infoblad T2 met info voor werknemers en infobladen E1 en E2 met info voor werkgevers.

Meer info over de overgangsmaatregelen van 1/09/20 tot 31/12/20 vind je op de site van de RVA.

2. In principe is de eerste vereiste het bestaan van een arbeidscontract.

Maar artiesten en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen kunnen onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen zonder dat ze een arbeidsovereenkomst getekend hadden. Alle “bijeenkomsten in het kader van een artistiek gebeuren” komen in aanmerking, daarin begrepen muziek- en filmopnames. De voorwaarden zijn:

 • Het evenement was gepland in de periode van 14 maart tot 31 augustus 2020.
 • Het evenement is door de overheid verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers.
 • Uit schriftelijke bewijzen (programma’s, e-mails, …), die dateren van vóór 15 april, blijkt dat de opdrachtgever een formele belofte gedaan heeft om de medewerker aan te werven als werknemer (dus niet als zelfstandige, met de kleine vergoedingsregeling of als vrijwilliger).
 • Wat de periode van 14 maart tot 30 april betreft, is er de bijkomende voorwaarde dat de werknemer voor de dag waarop hij zou werken geen gewone werkloosheidsuitkering gekregen heeft. Voor de periode vanaf 1 mei, kan de gewone uitkering vervangen worden door de tijdelijke werkloosheidsuitkering.
 • Wat niet-artistieke prestaties betreft, is er de bijkomende voorwaarde dat de medewerker in de periode van 14 maart tot 31 augustus 2019 als werknemer aangeworven geweest is voor een gelijkaardig evenement.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je op blz. 34 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

3. In geval van werkloosheid om economische redenen die het gevolg zijn van de coronacrisis, kun je tot 31/08/20 toch werkloosheid wegens overmacht aanvragen. In dat geval is de procedure eenvoudiger. Zie punt 7 hierna.

4. Als je als werkgever al een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen gedaan had, kun je nog overstappen op de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

5. Om een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen te krijgen, moet je in principe een aantal arbeidsdagen binnen een bepaalde periode kunnen aantonen. Voor de periode van 1 februari tot 31 december 2020 valt deze vereiste weg. Je kunt dus een uitkering krijgen als je tijdelijk werkloos bent wegens economische redenen, ongeacht hoe lang je al gewerkt hebt.

6. Tot 31 december 2020 wordt de uitkering opgetrokken tot 70% van het gemiddeld loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand). De uitkering bedraagt momenteel minimaal 55,59 en maximaal 74,17 euro per dag. Ben je een volledige maand voltijds werkloos, dan krijg je dus (gemiddeld) minimum 55,59 x 26 = 1.445 euro en maximum 74,17 x 26 = 1.928 euro per maand. Daar komt tot 31 augustus een supplement bij van 5,63 euro per dag. Werknemers in ”ondernemingen die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis” (zie punt 1 hierboven) krijgen dit supplement tot 31 december.

7. Als je betaald zou worden met een taakloon (dat is een vergoeding voor een prestatie, ongeacht hoeveel tijd je eraan besteedt), krijg je 70% van het gemiddelde dagloon, dat bepaald wordt door het taakloon te delen door het aantal dagen vermeld in de Dimona (begrensd tot € 105,95).

8. De formaliteiten zijn vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Zo moet de werkgever geen mededeling van de tijdelijke werkloosheid doen aan de RVA en volstaat het dat hij de tijdelijke werkloosheid op het einde van de maand in de ASR secnario 5 opgeeft als tijdelijke werkloosheid overmacht corona. En de werknemer moet geen controlekaart gebruiken. Voor werknemers in “ondernemingen die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis” (zie punt 1 hierboven), geldt de vrijstelling van controlekaart tot 31 december 2020.
Op deze pagina vind je uitleg over de procedure voor werknemers en op deze pagina vind je meer info over de procedure voor werkgevers.

9. Bijzondere Machtenbesluit nr. 37 verplicht werkgevers hun werknemers vooraf (per brief, e-mail, …) te informeren over elke nieuwe tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (of verhoging van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid) vanaf 13 juli 2020. De werkgever moet minstens volgende informatie geven: 

 • De periode van tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum).
 • De dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld.
 • De dagen of het aantal dagen waarop de werknemer arbeidsprestaties verricht.
 • Informatie over de formaliteiten om zijn rechten te laten gelden ten aanzien van de RVA.

Bij gebrek aan kennisgeving aan de werknemer heeft deze recht op zijn normaal loon.

10. Uitleg over de te volgen procedure vanaf 1 september vind je in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

 • Als “onderneming die bijzonder hard getroffen is door de crisis”, op blz. 16.
 • Als andere onderneming, op blz. 17 (overmacht) en 22 (economische redenen).
 • Als werknemer, op blz. 42.

Deeltijdse werknemers

Ook deeltijdse werknemers met behoud van rechten, gelijkgesteld met een voltijdse werknemer en vrijwillig deeltijdse werknemers kunnen een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

Geen recht op een uitkering

Behalve in het geval van de annulering van evenementen (zie hierboven), heb je geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid:

 • in geval van volledige ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
 • wanneer je nog niet bent beginnen te werken. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt, “wanneer partijen te goeder trouw zijn”. De RVA geeft het voorbeeld van een arbeidsovereenkomst die gesloten werd vóór de coronacrisis, maar niet onmiddellijk kon ingaan omdat de werknemer nog een opzegperiode moest presteren bij zijn vorige werkgever.
  Zie blz. 11 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

Interimkantoor of SBK

Als je werkt via een interimkantoor of SBK (Sociaal bureau voor kunstenaars), kun je onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen.
Zie blz. 32 en volgende in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

Uitzendkrachten kunnen een bijkomende vergoeding krijgen van het Sociaal fonds voor de uitzendkrachten. 

Ook goed om te weten

De vergoeding voor tijdelijke werkloosheid wordt niet beschouwd als dubbel gebruik met een algemene werkingssubsidie (ook wel enveloppesubsidie genoemd) van de Vlaamse overheid. Indien een organisatie beroep doet op tijdelijke werkloosheid voor haar personeel, wordt haar algemene werkingssubsidie niet verminderd met het bedrag van de lonen die normaal waren uitbetaald, als de organisatie voldoende andere kosten kan bewijzen. De situatie is anders voor specifieke subsidies voor loonkosten, zoals de subsidies in het kader van het derde arbeidscircuit (DAC).

Elke werknemer die, al is het maar één dag, tijdelijk werkloos is geweest in de periode 20 maart tot 17 juli, krijgt van de Vlaamse regering een bedrag van 202,68 euro op zijn rekening, als tegemoetkoming in zijn water- en energiefactuur. Als je in Vlaanderen woont en werkt, krijg je het bedrag half mei automatisch op je rekening. In het andere geval moet je ze aanvragen. Meer info vind je op deze website.

Als je al een bijberoep had (bijvoorbeeld als zelfstandige), mag je dat blijven uitoefenen tijdens de tijdelijke werkloosheid op voorwaarde dat je dat bijberoep reeds 3 maanden uitoefende. Je moet dat bijberoep niet aangeven bij de RVA. De inkomsten uit het bijberoep hebben geen invloed op je uitkering. Dit geldt voor de periode van 1 februari tot 31 augustus 2020 en tot 31 december voor werknemers in “ondernemingen die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis” (zie punt 1 hierboven).

Je mocht tot 31 augustus 2020 vrijwilligerswerk doen zonder toelating te moeten vragen aan de RVA, zolang je vergoeding binnen de grenzen van de vrijwilligersvergoeding blijft (maximum 34,71 euro per dag en 1388,40 euro per jaar). Zie blz. 50 van de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

Je mag tijdelijk gaan werken bij een andere werkgever. Je moet de gewerkte dagen aanduiden op je controlekaart C3.2A. Als je geen controlekaart hebt, moet je je uitbetalingsinstelling inlichten. Dat kan per telefoon of e-mail of met het formulier corona-tw-aangifte-werk (maar kijk eerst na in je arbeidsovereenkomst of dat mag en bespreek het met je vaste werkgever).

Om recht te hebben op een (gewone) werkloosheidsuitkering, moet je een bepaald aantal arbeidsdagen gepresteerd hebben in een bepaalde periode. Als je jonger bent dan 36 jaar bijvoorbeeld, zijn dat 312 arbeidsdagen in een periode van 21 maanden. De dagen waarvoor je een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgt tellen mee als arbeidsdagen om recht te hebben op een uitkering.

Op de site van de FOD Financiën vind je informatie over de belasting op (tijdelijke) werkloosheidsuitkeringen.

Als je een gewone werkloosheidsuitkering krijgt, moet je op je controlekaart een A invullen voor de dagen tijdelijke werkloosheid.

Een koninklijk besluit van 4 juni 2020 stelt de dagen tijdelijke werkloosheid van 1 februari tot 30 juni 2020 gelijk met arbeidsdagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld. 

Meer informatie

Meer informatie vind je op de websites van de RVA en van de uitbetalingsinstellingen.
 

Impact RVA-uitkering op subsidies DAC

Een RVA-uitkering is geen loonkost voor een werkgever.

Hieronder vind je een overzicht van de gevolgen voor jouw organisatie op het bedrag van de DACsubsidies, in geval van een afname van de loonkosten.

Ontvangt jouw organisatie DAC-subsidies voor een geregulariseerd DAC-project? 

DAC-subsidies voor een geregulariseerd DAC-project dienen om de verplichte loonkosten voor de werkgever te subsidiëren. In de mate dat een werkgever minder loonkosten voor DAC-arbeidsplaatsen heeft, zal het bedrag van de DAC-subsidies lager liggen.

Gelieve voor elke werknemer in een geregulariseerd DAC-project die in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst, een formulier personeelswijzigingen te mailen naar tewerkstelling.cjm@vlaanderen.be. Je doet dit nadat een maand met tijdelijke werkloosheid is afgelopen. Vermeld duidelijk de reden van de tijdelijke werkloosheid.

Ontvangt jouw erkende kunstenorganisatie DAC-subsidies die werden toegevoegd aan de werkingssubsidies van het Kunstendecreet?

Als de crisismaatregelen voor lange tijd worden aangehouden, dan kan het zijn dat de som van de loonkosten voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de DAC-subsidie. Mail in dat geval de reden waarom de loonkosten lager uitvielen naar kiosk@vlaanderen.be.

Ontvangt jouw erkende sociaal-cultureel volwassenenwerkorganisatie DAC-subsidies op basis van de DAC-normalisering?

Als de crisismaatregelen voor lange tijd worden aangehouden, dan kan het zijn dat de som van de loonkosten voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de DAC-subsidie. Mail in dat geval de reden waarom de loonkosten lager uitvielen naar kiosk@vlaanderen.be.

 

Herbekijk ons webinar over tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis hier:

Coronalijn

Cultuurwerkers, culturele organisaties en ondernemingen kunnen bij Cultuurloket terecht voor juridisch en zakelijk advies op maat

Aangezien de nood in de cultuursector hoog is openen we een specifieke coronalijn. Met corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen kan je terecht op het nummer 02 534 18 24. Dit nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 10u tot 18u. 

Voor andere juridische en zakelijke vragen verwijzen we naar het contactformulier .