Wanneer je werkgever je tijdelijk niet meer of slechts gedeeltelijk kan tewerkstellen als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld omdat de overheid alle culturele evenementen verboden heeft) of om economische redenen (bijvoorbeeld in geval van een daling van bestellingen), kun je een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

Reglementering

De reglementering is naar aanleiding van de coronacrisis vereenvoudigd en versoepeld tot 31 augustus
(in sommige sectoren, zoals horeca, tot 31 december).

1. In principe is de eerste vereiste het bestaan van een arbeidscontract.

Maar artiesten en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen kunnen onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen zonder dat ze een arbeidsovereenkomst getekend hadden. Alle “bijeenkomsten in het kader van een artistiek gebeuren” komen in aanmerking, daarin begrepen muziek- en filmopnames. De voorwaarden zijn:

 • Het evenement was gepland in de periode van 14 maart tot 31 augustus 2020.
 • Het evenement is door de overheid verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers.
 • Uit schriftelijke bewijzen (programma’s, e-mails, …), die dateren van vóór 15 april, blijkt dat de opdrachtgever een formele belofte gedaan heeft om de medewerker aan te werven als werknemer (dus niet als zelfstandige, met de kleine vergoedingsregeling of als vrijwilliger).
 • Wat de periode van 14 maart tot 30 april betreft, is er de bijkomende voorwaarde dat de werknemer voor de dag waarop hij zou werken geen gewone werkloosheidsuitkering gekregen heeft. Voor de periode vanaf 1 mei, kan de gewone uitkering vervangen worden door de tijdelijke werkloosheidsuitkering.
 • Wat niet-artistieke prestaties betreft, is er de bijkomende voorwaarde dat de medewerker in de periode van 14 maart tot 31 augustus 2019 als werknemer aangeworven geweest is voor een gelijkaardig evenement.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je op blz. 32 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

2. In geval van werkloosheid om economische redenen die het gevolg zijn van de coronacrisis, kun
je toch werkloosheid wegens overmacht aanvragen. In dat geval is de procedure eenvoudiger.

3. Als je als werkgever al een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen gedaan had, kun je nog overstappen op de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Daarvoor vermeld je 'overmacht' als reden van de tijdelijke werkloosheid in de ASR (aangifte sociale risico’s, bij de RSZ) scenario 5. Zie blz. 17 in de FAQ Tijdelijke werkloosheid corona van de RVA.

4. Om een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen te krijgen, moet je in principe een aantal arbeidsdagen binnen een bepaalde periode kunnen aantonen. Voor de periode van 1 februari tot 31 augustus 2020 valt deze vereiste weg. Je kunt dus een uitkering krijgen, ongeacht hoe lang je al gewerkt hebt.

5. Tot 31 augustus 2020 wordt de uitkering opgetrokken tot 70% van het gemiddeld loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand). De uitkering bedraagt momenteel minimaal 55,59 en maximaal 74,17 euro per dag. Ben je een volledige maand voltijds werkloos, dan krijg je dus (gemiddeld) minimum 55,59 x 26 = 1.445 euro en maximum 74,17 x 26 = 1.928 euro per maand. Daar komt een supplement bij van 5,63 euro per dag.

6. Als je betaald zou worden met een taakloon (dat is een vergoeding voor een prestatie, ongeacht hoeveel tijd je eraan besteedt), krijg je 70% van het gemiddelde dagloon, dat bepaald wordt door het taakloon te delen door het aantal dagen vermeld in de Dimona (begrensd tot € 105,95).

7. De formaliteiten zijn vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Op deze pagina vind je uitleg over de procedure voor werknemers en op deze pagina vind je meer info over de procedure voor werkgevers.

8. In een Bijzondere Machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 werden er nieuwe regels opgesteld voor werknemers die op tijdelijke werkloosheid worden gezet. Deze regels zijn van toepassing op elke nieuwe tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (of verhoging van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid) vanaf 13 juli 2020. De werkgever moet de werknemer op voorhand inlichten over de tijdelijke werkloosheid. De wijze waarop de werkgever de werknemer inlicht is vrij (sms, mail, brief…).

In deze kennisgeving moet minstens het volgende opgenomen worden: De periode van tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum); De dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld; De dagen of het aantal dagen waarop de werknemer arbeidsprestaties verricht; Informatie over de formaliteiten om zijn rechten te laten gelden ten aanzien van de RVA. Bij gebrek aan kennisgeving aan de werknemer heeft deze recht op zijn normaal loon.

9. Voor de periode van 1 september 2020 tot 31 december 2020 voorziet het kb nr. 46 in een overgangsregeling van de economische werkloosheid voor de ondernemingen die niet meer voldoen aan de voorwaarden voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er geldt een onderscheid tussen arbeiders en bedienden:

 • Voor arbeiders geldt de procedure zoals voorzien in het infoblad E22 van de RVA. De arbeidsovereenkomst kan volledig geschorst worden voor maximaal 8 weken (in plaats van 4 in het normale systeem). Bij gedeeltelijke arbeid (minder dan 3 arbeidsdagen per week) kan de arbeidsovereenkomst maximaal 18 weken gedeeltelijk geschorst worden (in plaats van 3 maanden).
 • Voor bedienden geldt de procedure zoals voorzien in het infoblad E55 van de RVA. De werkgever zal geen erkenning als onderneming in moeilijkheden moeten aanvragen. De onderneming moet wel aantonen dat er in het kwartaal voorafgaand aan de economische werkloosheid een omzetdaling was van minstens 10 % in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019. Daarnaast moeten de bedienden die op economische werkloosheid worden gezet twee vormingsdagen per maand krijgen aangeboden door de werkgever.

Deeltijdse werknemers

Ook deeltijdse werknemers met behoud van rechten, gelijkgesteld met een voltijdse werknemer en vrijwillig deeltijdse werknemers kunnen een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

Geen recht op een uitkering

Behalve in het geval van de annulering van evenementen (zie hierboven), heb je geen recht op een
uitkering tijdelijke werkloosheid:

 • in geval van volledige ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
 • wanneer je nog niet bent beginnen te werken. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt, “wanneer partijen te goeder trouw zijn”. De RVA geeft het voorbeeld van een arbeidsovereenkomst die gesloten werd vóór de coronacrisis, maar niet onmiddellijk kon ingaan omdat de werknemer nog een opzegperiode moest presteren bij zijn vorige werkgever. Meer info in de FAQ van de RVA

Interimkantoor of SBK

Als je werkt via een interimkantoor of SBK (Sociaal bureau voor kunstenaars), kun je een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen, als je vóór en na de periode van tijdelijke werkloosheid werkt voor dezelfde gebruiker. Als uitzendkracht kun je ook een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen voor periodes waarvoor je nog geen arbeidsovereenkomst had, op voorwaarde dat:

 • je aan het werk was toen de crisis uitbrak en werkloos werd;
 • het gaat om een “langere opdracht”, wat moet blijken uit een contract gesloten tussen de gebruiker en het uitzendkantoor of SBK;
 • uit het contract van de gebruiker met het uitzendkantoor of SBK blijkt dat je na het einde van de lopende arbeidsovereenkomst en de periode van tijdelijke werkloosheid, opnieuw in dienst genomen zou worden. Zie de FAQ van de RVA;
 • zie ook de uitleg over de uitzondering voor geannuleerde evenementen hierboven.

Uitzendkrachten kunnen een bijkomende vergoeding krijgen van het Sociaal fonds voor de uitzendkrachten. 

Ook goed om te weten

De vergoeding voor tijdelijke werkloosheid wordt niet beschouwd als dubbel gebruik met een algemene werkingssubsidie (ook wel enveloppesubsidie genoemd) van de Vlaamse overheid. Indien een organisatie beroep doet op tijdelijke werkloosheid voor haar personeel, wordt haar algemene werkingssubsidie niet verminderd met het bedrag van de lonen die normaal waren uitbetaald, als de organisatie voldoende andere kosten kan bewijzen. De situatie is anders voor specifieke subsidies voor loonkosten, zoals de subsidies in het kader van het derde arbeidscircuit (DAC).

Elke werknemer die, al is het maar één dag, tijdelijk werkloos is, krijgt van de Vlaamse regering een bedrag van 202,68 euro op zijn rekening, als tegemoetkoming in zijn water- en energiefactuur. Als je in Vlaanderen woont en werkt, krijg je het bedrag half mei automatisch op je rekening. In het andere geval moet je ze aanvragen. Meer info vind je op deze website.

Als je al een bijberoep had (bijvoorbeeld als zelfstandige), mag je dat blijven uitoefenen tijdens de tijdelijke werkloosheid op voorwaarde dat je dat bijberoep reeds 3 maanden uitoefende. Je moet dat bijberoep niet aangeven bij de RVA voor de periode van 1 februari 2020 tot 31 augustus 2020. De inkomsten uit het bijberoep hebben tijdens deze periode geen invloed op je uitkering.

Je mag vrijwilligerswerk doen zonder toelating te moeten vragen aan de RVA, zolang je vergoeding binnen de grenzen van de vrijwilligersvergoeding blijft (maximum 34,71 euro per dag en 1388,40 euro per jaar).

Je mag tijdelijk gaan werken bij een andere werkgever. Je moet dit melden aan je uitbetalingsinstelling en voor de dagen dat je werkt krijg je geen uitkering (maar kijk eerst na in je arbeidsovereenkomst of dat mag en bespreek het met je vaste werkgever).

Om recht te hebben op een (gewone) werkloosheidsuitkering, moet je een bepaald aantal arbeidsdagen gepresteerd hebben in een bepaalde periode. Als je jonger bent dan 36 jaar bijvoorbeeld, zijn dat 312 arbeidsdagen in een periode van 21 maanden. De dagen waarvoor je een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgt tellen mee als arbeidsdagen om recht te hebben op een uitkering.

Op de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 15%.

Als je een gewone werkloosheidsuitkering krijgt, moet je op je controlekaart een A invullen voor de dagen tijdelijke werkloosheid.

Een koninklijk besluit van 4 juni 2020 stelt de dagen tijdelijke werkloosheid van 1 februari tot 30 juni 2020 gelijk met arbeidsdagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld. 

Impact RVA-uitkering op subsidies DAC

Een RVA-uitkering is geen loonkost voor een werkgever.

Hieronder vind je een overzicht van de gevolgen voor jouw organisatie op het bedrag van de DACsubsidies, in geval van een afname van de loonkosten.

Ontvangt jouw organisatie DAC-subsidies voor een geregulariseerd DAC-project? 

DAC-subsidies voor een geregulariseerd DAC-project dienen om de verplichte loonkosten voor de werkgever te subsidiëren. In de mate dat een werkgever minder loonkosten voor DAC-arbeidsplaatsen heeft, zal het bedrag van de DAC-subsidies lager liggen.

Gelieve voor elke werknemer in een geregulariseerd DAC-project die in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst, een formulier personeelswijzigingen te mailen naar tewerkstelling.cjm@vlaanderen.be. Je doet dit nadat een maand met tijdelijke werkloosheid is afgelopen. Vermeld duidelijk de reden van de tijdelijke werkloosheid.

Ontvangt jouw erkende kunstenorganisatie DAC-subsidies die werden toegevoegd aan de werkingssubsidies van het Kunstendecreet?

Als de crisismaatregelen voor lange tijd worden aangehouden, dan kan het zijn dat de som van de loonkosten voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de DAC-subsidie. Mail in dat geval de reden waarom de loonkosten lager uitvielen naar kiosk@vlaanderen.be.

Ontvangt jouw erkende sociaal-cultureel volwassenenwerkorganisatie DAC-subsidies op basis van de DAC-normalisering?

Als de crisismaatregelen voor lange tijd worden aangehouden, dan kan het zijn dat de som van de loonkosten voor jouw organisatie lager uitvalt dan het maximale bedrag van de DAC-subsidie. Mail in dat geval de reden waarom de loonkosten lager uitvielen naar kiosk@vlaanderen.be.