VOF staat voor Vennootschap Onder Firma.

Een VOF is een samenwerkingsvorm tussen minstens 2 werkende vennoten. In het algemeen volgt de VOF de regels van de maatschap (met hier en daar enkele afwijkende regels). Zo bezit de VOF, in tegenstelling tot de maatschap, wel rechtspersoonlijkheid, moet ze statuten neerleggen en is ze onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De VOF is een geschikte structuur voor startende ondernemers. Zelfstandige (decor)ontwerpers of muzikanten die samenwerken kunnen samen een VOF oprichten. 

Winstgevend doel

De VOF heeft als doel om met de inbreng van de vennoten winst te maken en die onderling te verdelen. In de statuten wordt afgesproken hoe de winst te verdelen. Bepalingen die aan één vennoot alle winst toekennen of ontzeggen zijn ongeldig. 

Geen minimumkapitaal

Voor de VOF is geen minimumkapitaal vereist, maar de vennoten moeten wel geld, goederen of arbeid inbrengen. Wat en hoeveel ze inbrengen, kunnen ze vrij bepalen. 

Rechtspersoonlijkheid

Anders dan de maatschap bezit de VOF wél rechtspersoonlijkheid. Ze bezit dus een eigen vermogen en kan in eigen naam optreden. De werkende vennoten vertegenwoordigen haar in afspraken met derden. Zij hebben het statuut van zelfstandige. 

Statuten

De statuten bepalen hoe de vennoten hun bevoegdheid uitoefenen. Tenzij de statuten hiervan afwijken, zijn de andere vennoten gebonden door bestuurshandelingen van de zaakvoerder of medevennoot op voorwaarde dat die binnen zijn bevoegdheden heeft gehandeld. 

Een vennoot kan zich altijd verzetten tegen een geplande bestuurshandeling. Dit protest moet wel gebeuren voor de handeling wordt verricht. 

Tenzij de statuten hiervan afwijken moet elke vennoot instemmen bij beslissingen over de VOF zelf en kan hij zijn aandelen niet vrij overdragen. 

Aansprakelijkheid

De vennoten van de VOF zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk. Dit houdt in dat: 

 • schuldeisers van de VOF hun schuld zowel kunnen verhalen op het vermogen van de VOF, als op het privévermogen van de vennoten. Anders dan bij de maatschap, moeten ze wel eerst het vermogen van de VOF uitputten. Elke vennoot is ook hoofdelijk aansprakelijk. 
 • persoonlijke schuldeisers van een vennoot kunnen zich alleen verhalen op het privévermogen van de vennoot, niet op het vermogen van de VOF. 

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurders van de VOF zijn persoonlijk aansprakelijk voor bestuurdersfouten in de uitoefening van hun mandaat. 

Oprichten

Opstellen oprichtingsakte 

Om een VOF op te richten, moet je een oprichtingsakte met statuten opstellen. Je kan dit zelf doen via een onderhandse oprichtingsakte, of je kan een authentieke oprichtingsakte laten opstellen door een notaris. Zelf een onderhandse oprichtingsakte opstellen is goedkoper. 

In het uittreksel van de oprichtingsakte moeten volgende bepalingen opgenomen worden:  

 • nauwkeurige aanduiding van het adres van de vennootschap 
 • identiteit van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten, de oprichters en de vennoten die hun aandelen nog niet volstort hebben 
 • de inbreng van de oprichters, met de conclusie van het verslag van de revisor 

De statuten hebben minstens de volgende vermeldingen: 

 • de rechtsvorm, de naam en het gewest waar de vennootschap gevestigd is 
 • de duur van de vennootschap, tenzij aangegaan voor onbepaalde tijd 
 • bedrag van het vermogen 
 • begin en einde van het boekjaar 
 • bepaling over het aanleggen van reserves, verdelen van de winst en verdeling van het overblijvende saldo na ontbinding 
 • de aanduiding van de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij dit uitoefenen (alleen, gezamenlijk, collegiaal) 
 • omschrijving van de activiteiten van de vennootschap 

Neerleggen oprichtingsakte en publicatie in Belgisch Staatsblad 

Een VOF kan opgericht worden na neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank of online via www.e-griffie.be. De neerlegging online is goedkoper. Tot slot maakt de griffie de oprichtingsakte bekend via publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

In de oprichtingsakte moeten de statuten opgenomen worden. 

Inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen 

Een VOF moet zich via een ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Vennootschapsdossier 

Op de griffie wordt een vennootschapsdossier van elke vennootschap bijgehouden. Dit vennootschapsdossier bestaat uit: 

 • De statuten 
 • Akten waarin de (dagelijks) bestuurders en vertegenwoordigers worden benoemd 
 • Akten met beslissingen over de nietigheid of de ontbinding van de vennootschap, de vereffening ervan en de benoeming en ambtsbeëindiging van de vereffenaars 

Een wijziging van de statuten, een benoeming van een bestuurder of een beslissing tot vereffening moet bij uittreksel gepubliceerd worden in het vennootschapsdossier op de ondernemingsrechtbank. De griffie zal de wijzigingen laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. Bij uittreksel houdt in dat je enkel de beslissing zelf, of het relevante deel van de statuten, moet laten publiceren. 

Voor de publicatie vind je op de website van de FOD Justitie modelformulieren.

De tarieven verbonden aan de publicatie van een formulier kan je hier terugvinden. Deze tarieven zijn onafhankelijk van de omvang van de publicatie. De betaling gebeurt uitsluitend per cheque, postassignatie of voorafgaandelijke overschrijving of storting op rekening BE48 6792 0055 0227 van het Belgisch staatsblad. Deze betaalmiddelen of bewijs van betaling moeten samen met de originele en de te publiceren documenten worden bezorgd aan de griffie.

 

Herbekijk ons webinar over de verschillende organisatievormen op ons Youtube-kanaal: