Interreg is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF).

Het werd opgericht vanuit het EFRO programma en heeft als doel grensoverschrijdende samenwerkingen te ondersteunen die de samenhang en de levenskwaliteit in Europa willen verbeteren.

Voor wie?

De uiteindelijke begunstigden van Interreg-projecten zijn ondernemingen en burgers in heel Europa. 

De publieke projectmiddelen uit deze programma’s zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en NGO’s die transitieprojecten met een lange termijn perspectief wensen. 

De financiering staat dus open voor overheden (voornamelijk provincies en gemeenten), (semi-) overheidsorganen, universiteiten, kennisinstellingen, maar ook non-profit organisaties, culturele organisaties en creatieve bedrijven. 

Prioriteiten?

Interreg focust zich vooral op deze Europese doelstellingen: “A smarter Europe” en “A Greener Europe”.  

Alle Interreg-programma’s focussen op een beperkt aantal aspecten van kernthema’s uit EU 2020 die op hun beurt doorvertaald werden naar de context van een programmagebied: 

  • Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie 
  • Overgang naar een koolstofarme economie 
  • Versterken van het concurrentievermogen van kmo's 
  • Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen. 

Elk programma is georganiseerd volgens vooraf afgebakende geografische regio’s (een grensregio, een groepering van meerdere landen, heel de EU28…). Actuele INTERREG programa’s vind je op de site van Vlaio.  

Wat zit er in voor cultuur?

Als onderdeel van het cohesiebeleid is Interreg er vooral op gericht de kloof tussen Europa en de burgers te dichten, met name door de sociale cohesie en de levenskwaliteit in stedelijke, plattelands- en kustgebieden te verbeteren. 

Enerzijds omvatten de algemene prioriteiten van het cohesiebeleid van de EU en de specifieke doelstellingen van Interreg aspecten zoals onderwijs, sociale integratie en integratie die fundamenteel verbonden zijn met cultuur.

Anderzijds hebben culturele projecten duidelijk deel uitgemaakt van het vorige programma, bijvoorbeeld wat betreft het opbouwen van transnationale netwerken en activiteiten tussen culturele belanghebbenden, het vergemakkelijken van interculturele uitwisselingen, het investeren in culturele infrastructuur, het beschermen van het cultureel erfgoed of het versterken van grensoverschrijdende mediadiensten. Daarom is het zeer waarschijnlijk dat soortgelijke activiteiten in de culturele en creatieve sector in aanmerking komen volgens de nieuwe Interreg-richtsnoeren 2021-2027. 

Case vorig programma: Het INTERREG Europe-project PowerVIBES heeft tot doel de CO2-voetafdruk van festivals met 20% te verminderen. 

Openstaande oproepen?

Ontdek hier de specifieke Interreg programma’s in Vlaanderen. 
Concrete werkprogramma’s volgen in het najaar 2021. 

Waar kan je terecht?