Het goed besturen van een organisatie betekent dat de bestuurders alle facetten van de organisatie in aanmerking nemen. Het personeel is een van die belangrijke facetten binnen het beleid en de langetermijnstrategie. We denken hier dan niet louter aan HR in de strikte zin, maar we kijken hiervoor naar een duurzaam HR-beleid

De eerste stap waarvan de organisatie moet bewust worden, is dat de medewerkers deel uitmaken van het beleid.

“Er moet een expliciete relatie gelegd worden tussen het strategisch beleid en de omgeving van de organisatie, gericht op het optimaal benutten van en respect voor de menselijke arbeidskrachten binnen de organisatie, waarbij de belangen van de werkgever, werknemer en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht worden gebracht.”  — De Lange en Koppens (2007) en De Prins (2015)

Wat wordt er door de auteurs gezegd?

  1. Personeelsbeleid en strategisch beleid zijn in elkaar verweven.
  2. Men maakt optimaal gebruik van de menselijke arbeidskrachten binnen de organisatie.
  3. Men streeft naar een evenwicht tussen de belangen van de werkgever, werknemer en de maatschappij. 

Wanneer de organisatie cultuurwerkers inschakelt, moet men nadenken over welke rol ze hebben binnen de organisatie. Rekening houdende met de kwetsbare positie van de cultuurwerker. De kwetsbaarheid ligt niet enkel bij de inkomsten, maar ook hoe er met medewerkers wordt omgegaan op de werkvloer. We denken dan aan bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. 

Zo ijvert ook de Bestuurscode 2020 naar een duurzaam beleid in principe 8: 

  • "Het bestuur treedt op als een goede werkgever. De directie schept de randvoorwaarden voor een goede en veilige werkomgeving, betreft hierbij de interne belanghebbende en legt dit schriftelijk vast, bijv. arbeidsreglement en een preventieplan."
  • "Bestuur en directie voorzien in een procedure waarbij medewerkers vermoeden van misstanden en onregelmatigheden en schendingen van de persoonlijke integriteit kunnen melden zonder risico voor hun positie en nemen dit op in een intern reglement."
  • "De directie is verantwoordelijk voor het verloningsbeleid van de medewerkers. Dit beleid past bij de aard, omvang en het doel van de organisatie en stemt overeen met wettelijke voorschriften."