(Ver)huur je een ruimte in Vlaanderen voor de verkoop van kunstwerken? Bij een korte duur val je onder de regels van de pop-up. 

Pop-up stores doen hun deuren open voor een korte maar intense periode: één maand, één seizoen of zelfs één weekend. Dit laatste zie je regelmatig voor kunsttentoonstellingen of zaalverhuur voor events.

Voor de handelspanden in het Brusselse gewest bepaalt de pop-up-ordonnantie de voorwaarden waaronder handelshuurcontracten van korte duur vallen.

Deze regelgeving pas je toe op contracten afgesloten na 19 mei 2019.

De Ordonnatie bepaalt de voorwaarden waarop zij van toepassing is:

 • Huur van onroerende goederen: de gebouwen of gronden moeten op Brusselse gewest gelegen zijn
 • Uitoefenen van kleinhandel of ambacht: zie handelshuur
 • Huurtermijn gelijk aan of korter dan één jaar
   

Rechten en plichten

De rechten en plichten uit het gemene huurrecht pas je hier ook toe. 

Je hebt wel enkele afwijkingen:

 • De belastingen worden vermoed in de prijs begrepen te zitten, tenzij dit in het contract anders staat.
 • De huurwaarborg bedraagt maximaal 1 maand huur.
 • De kosten voor nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming) vallen in principe ten laste van de huurder.
 • De huurder mag alle verbouwingen doen die dienstig zijn voor de uitbating van de handelszaak voor zover de kosten van de verbouwingen maximaal één jaar huur bedragen. Op het einde van de huur is de verhuurder geen vergoeding verschuldigd voor de gecreëerde meerwaarde, tenzij anders overeengekomen. De huurder moet de verhuurder wel op de hoogte brengen via een aangetekende zending, minstens 1 maand voor de uitvoering van de werken.
   

Duur van de huur

De huurovereenkomst loopt voor een maximumduur van één jaar. De duur kan ook korter zijn. In dat geval kan de huur verlengd worden na afloop zonder dat de totale duur meer dan één jaar huur bedraagt.

Einde van de huur

Huurder en verhuurder kunnen de huurovereenkomst altijd in onderling akkoord beëindigen.

De huurovereenkomst eindigt in principe op het einde van de huur, mits de huurder een opzeg betekent van minstens één maand huur. Indien de huurder blijft verder huren bij het verstrijken van de duur van één jaar pas je de regels van de handelshuurwet toe. De minimumtermijn van 9 jaar geldt in dat geval op de gehele overeenkomst.
 

Onderhuur

Het is toegelaten om het handelspand onder te verhuren mits schriftelijke toestemming van de verhuurder.