(Ver)huur je een ruimte in Vlaanderen voor de verkoop van kunstwerken? Bij een korte duur val je onder de regels van de pop-up. 

Pop-up stores doen hun deuren open voor een korte maar intense periode: één maand, één seizoen of zelfs één weekend. Dit laatste zie je regelmatig bij kunsttentoonstellingen of zaalverhuur voor events.

Het pop-up-decreet pas je sinds 1 augustus 2016 in Vlaanderen toe op contracten van handelshuur van korte duur. 

Het pop-up-decreet volg je onder de volgende voorwaarden:

  • Huur van onroerende goederen: de gebouwen of gronden moeten op het Vlaamse grondgebied gelegen zijn
  • Uitoefenen van kleinhandel of ambacht: zie handelshuur
  • De huur is gelijk aan of korter dan één jaar
     

Rechten en plichten

De rechten en plichten uit het gemene huurrecht pas je hier ook toe. Je hebt wel enkele afwijkingen:

  • De belastingen zitten in de huurprijs, tenzij het contract dit anders vermeldt.
  • De kosten voor nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming) vallen ten laste van de huurder.
  • De huurder mag alle verbouwingen doen die dienstig zijn voor de uitbating van de handelszaak voor zover de kosten van de verbouwingen maximaal één jaar huur bedragen. Op het einde van de huur is de verhuurder geen vergoeding verschuldigd voor de gecreëerde meerwaarde, tenzij anders overeengekomen.
     

Duur van de huur

De huurovereenkomst loopt voor een maximum duur van één jaar. De duur kan ook korter zijn. In dat geval kan de huur verlengd worden na afloop zonder dat de totale duur meer dan één jaar huur bedraagt.

Einde van de huur

Huurder en verhuurder kunnen de huurovereenkomst altijd in onderling akkoord beëindigen.

De huurovereenkomst eindigt normaal op het einde van de huur, mits de huurder een opzeg betekent van minstens één maand huur. Indien de huurder blijft verder huren bij het verstrijken van de maximale duur van één jaar pas je de regels van de handelshuurwet toe. De minimumtermijn van 9 jaar geldt in dat geval op de gehele overeenkomst.
 

Onderhuur

Het is verboden om het pand onder te verhuren.