Inleiding

Auteursrechten zijn rechten die je hebt als scheppende kunstenaar (componist, fotograaf enzovoort). Bij naburige rechten gaat het om rechten van een uitvoerende kunstenaar (muzikant, acteur enzovoort). 

Wanneer je inkomsten verdient via de uitbetaling van buitenlandse  royalty’s dan moet je nagaan waar deze inkomsten worden belast. Ter vermijding van een dubbele belasting op deze inkomsten zijn veel landen overeengekomen dat maar één land de inkomsten mogen belasten.

In die dubbele belastingverdragen hebben de meeste landen het heffingsrecht op die inkomsten geregeld in art. 12 van het OESO-modelverdrag.

Hoe gaat dat in zijn werking?

Het uitgangspunt van art. 12 is dat de bronstaat geen belasting heft op royalty's die worden betaald aan de inwoner van een andere verdragsstaat.

Bijv. Laia woont en werk in Brussel. Voor een licentieovereenkomst gesloten met een Iers bedrijf ontvangt ze auteursrechten. De inkomsten uit de licentie overeenkomst worden in België belast. 

De voorwaarde van de vrijstelling van het betalen van belastingen in Ierland, is dat de inkomsten betaald worden aan Laia en dat zij de uiteindelijke begunstigde is.

Er zijn een groot aantal landen dat afwijkt van deze vrijstelling. Om na te gaan welk percentage wordt geheven op de inkomsten uit auteursrechten, raden we aan om Fisconetplus te raadplegen.

Hoe werkt de vrijstelling?

Stap 1. Je moet nagaan in welk land de cultuurwerker woont.

Stap 2. Nagaan wat er is afgesproken in het dubbele belastingverdrag tussen het woonland en daar waar de inkomsten vandaan komen.

Stap 3. In de woonstaat moet er worden nagegaan of er roerende of bedrijfsvoorheffing wordt geheven op de inkomsten van auteursrechten

Stap 4. Gaat het om roerende voorheffing, dan moet de cultuurwerker het formulier 276R laten invullen door zijn lokale belastingdienst.

Met dit formulier kan er een vrijstelling worden verkregen.

  • In geval van vrijstelling aan de bron

Het waargemerkte exemplaar van formulier 276R moet binnen de 10 dagen na de vervaldag van de royalty’s bij de Belgische schuldenaar (de Belgische opdrachtgever) toekomen.

De Belgische schuldenaar levert het verder ingevulde formulier dan in bij zijn ontvanger (De Belgische overheid) binnen de 15 dagen na de vervaldag van de royalty’s.

De schuldenaar van de royalty’s, onder zijn zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid, de overlegging van het door de genieter ingevulde aanvraagformulier uitstellen tot 15 dagen na de laatste toekenning van royalty’s tijdens het kalenderjaar.

  • In geval er geen vrijstelling is gegeven aan de bron (ookal mocht dit wel)

De uiteindelijke begunstigde levert het gewaarmerkte exemplaar van het formulier 276R samen met de bewijsstukken omtrent het bedrag van de geheven rv naar het Centraal Taxatiekantoor Brussel-Buitenland. De uiteindelijke begunstigde kan zo teruggaaf vragen via ontheffing ingevolge bezwaarschrift of verzoekschrift.

  • Geval van buitenlandse genieter die niet de nodige stappen neemt

De schuldenaar kan de vrijstelling of de vermindering van de rv aanvragen door zelf een aan deze situatie aan te passen formulier in tweevoud, met toevoeging van alle nuttige bewijsstukken in te dienen. De Belgische admin. ziet dan toe op het toezenden van één exemplaar aan de administratie van de woonplaats.

 

Stap 4. Gaat het om bedrijfsvoorheffing, dan moet de cultuurwerker een woonplaatsattest overhandigen aan de Belgische schuldenaar (de Belgische opdrachtgever)

Formulier 276R

  • Luik I: Gegeven van de Belgische Schuldenaar
  • Luik II: Verklaring aanvrager
  • Luik II: Omschrijving van de inkomsten
  • Luik IV: bevestiging van de de belastingautoriteiten woonstaat
  • Luik V: Bevestiging Belgische overheid
  • Luik VI: precieze inkomsten
Image
Formulier 276R

Wat als er geen vrijstelling is?

Het gaat over de situatie waarbij het bronland (daar waar de royalty's worden verkregen) het recht heeft om bronbelasting te heffen. 

Deze belasting zal vervolgens verrekend worden in de Belgische belastingaangifte. 

Als er minder belasting is ingehouden dan er in België aan belasting is verschuldigd, dan zal het verschil worden bijgeheven.

 

Wat als er geen dubbelbelastingverdrag is?


In dit geval zal de Belgische fiscus éénzijdig een belastingvermindering van 50 % toestaan. Die vrijstelling wordt enkel toegepast als het buitenlandse inkomen al in de staat waarvan je de inkomsten ontvangt onderworpen is geweest aan de normale belasting van die staat.

Waar geef je het aan in je belastingen?