Werknemers uit de openbare en privésector kunnen hun loopbaan tijdelijk onderbreken of hun arbeidsduur verminderen.

Bij federale ambtenaren (openbare sector) heet dat de loopbaanonderbreking, bij Vlaamse ambtenaren het zorgkrediet. In de privésector heet dat het tijdskrediet

Het tijdskrediet zonder motief bestaat niet langer. 

Voor tijdskrediet mét motief hangt de maximumduur af van de reden: 36 maanden om een erkende opleiding te volgen, 51 maanden om te zorgen voor een kind jonger dan 8, ernstig ziek gezins- of familielid, palliatieve zorgen te verstrekken of om te zorgen voor een gehandicapt kind jonger dan 21. Daarnaast is de ‘landingsbaan’ ook een vorm van tijdskrediet met motief. Afhankelijk van het motief en de gekozen vorm van onderbreking (voltijds, 1/2 of 1/5) is de minimumperiode van het tijdskrediet 1, 3 of 6 maanden.  

Vroeger bestonden de regels van de loopbaanonderbreking voor de gehele ‘openbare’ sector. Dankzij de zesde staatshervorming vallen de Vlaamse ambtenaren nu onder het zogeheten ‘zorgkrediet’. Anderen vallen nog onder de oude regels van de loopbaanonderbreking.  

Je kan het zorgkrediet opnemen voor de zorg van een kind tot en met 12 jaar, de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad, palliatieve zorgen, de zorg voor een kind met een handicap en een opleiding. Afhankelijk van het motief en de gekozen vorm van tijdskrediet (voltijds, ½ of 1/5) is de maximale tijd zorgkrediet die je kan opnemen 18, 36 en 90 maanden. Meer hier

De regels omtrent loopbaanonderbreking zijn iet of wat gelijkaardig aan die van tijdskrediet of zorgkrediet. Toch kunnen deze verschillen afhankelijk van waar en voor wie je werkt. Zo kunnen er specifieke regels bestaan voor wie werkt bij:  

  • een openbaar bestuur,  
  • een lokaal bestuur,  
  • een provinciaal bestuur,  
  • een overheidsbestuur,  
  • een autonoom overheidsbedrijf (NMBS, BPost, Proximus, Belgocontrol),  
  • een vrije universiteit of een instelling afhankelijk van de Vlaamse of Franse gemeenschap en hoe je dan uitbetaald wordt (het patrimonium of de werkingstoelagen) 
  • de openbare sector (federaal, gewest, gemeenschap, rechterlijke orde, politie, VRT, RTBF, Brugse Zeevaartinrichtingen) 
  • het vrij- of gemeenschapsonderwijs en hoe je dan uitbetaald wordt (gesubsidieerd contractueel, niet-gesubsidieerd contractueel, vastbenoemd, tot de proeftijd toegelaten of tijdelijk personeelslid).  

Het beste advies is dus om voor jouw specifieke situatie of vraag contact op te nemen met je personeelsdienst, de RVA of Cultuurloket. 

Daarnaast bestaan er enkele algemene onderbrekingen met een specifieke reden (die bovendien kunnen overlappen met de motieven voor tijdskrediet, zorgkrediet en loopbaanonderbreking): palliatief verlof, ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand. De duur van deze onderbrekingen telt niet mee voor de duur van de “normale” of algemene loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Deze kennen hun eigen stelsel en voorwaarden. 

Via de toepassing Break@Work kan je snel berekenen op hoeveel maanden onderbreking je nog recht hebt en welke uitkering daar eventueel aan kan gekoppeld worden.  

Basisvergoeding / -inkomst 

Tijdskrediet 

Voor het tijdskrediet met motief kan een aanvullende, forfaitaire uitkering aangevraagd worden bij RVA. De hoogte van deze uitkering hangt onder meer af van de gekozen vorm  van tijdskrediet, de anciënniteit en de tewerkstellingsbreuk. Meer informatie over deze uitkering vind je hier

Zorgkrediet en loopbaanonderbreking

Voor het zorgkrediet moet een aanvullende, forfaitaire uitkering aangevraagd worden. De hoogte van deze uitkering hangt onder meer af van de gekozen vorm van zorgkrediet, de tewerkstellingsbreuk en de burgerlijke stand. Meer informatie over deze uitkering hier

Pensioen - algemeen 

Een belangrijk aandachtspunt bij het statuut van de persoon die loopbaanonderbreking, tijdskrediet of zorgkrediet opneemt of is de opbouw van het pensioen. Omdat de regeling de voorbije 20 jaar minstens 3 verschillende vormen heeft gekend, hangt de opbouw van het pensioen af van voor welke vorm van loopbaanonderbreking of tijdskrediet is gekozen, of deze al dan niet is opgevangen door een uitkering en hoe lang deze geduurd heeft. 

Hierbij is het bijvoorbeeld niet zo dat een periode van onderbreking opgevangen door een uitkering automatisch gelijkgesteld wordt voor de opbouw van pensioen. De Federale Pensioendienst heeft de regels van de 3 verschillende vormen en de combinatie ervan op een rijtje gezet op deze link

Combinatiemogelijkheden 

Tijdskrediet 

Een activiteit als werknemer naast het tijdskrediet moet al minstens 12 maanden voor de aanvang van het tijdskrediet uitgeoefend worden. Het aantal uren van deze vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende, mag tijdens het tijdskrediet niet verhoogd worden. Anders verliest men het recht op de uitkeringen én het tijdskrediet voor de motieven zorgen voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar', 'zorgen voor een zwaar ziek familie- of gezinslid', 'palliatieve verzorging' of 'erkende opleiding'. 

Een activiteit als zelfstandige naast het voltijds tijdskrediet moet al minstens 12 maanden actief zijn voor de aanvang van het tijdskrediet. Bovendien kan het slechts 12 maanden gecombineerd worden met uitkeringen. Met andere vormen van tijdskrediet kan de zelfstandige activiteit niet gecombineerd worden. Anders verliest men het recht op de uitkeringen én het tijdskrediet voor de motieven zorgen voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar', 'zorgen voor een zwaar ziek familie- of gezinslid', 'palliatieve verzorging' of 'erkende opleiding'. 

Inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten, KVR, vrijwilligersvergoedingen en occasionele inkomsten kunnen gecombineerd worden met de uitkeringen voor tijdskrediet.  

Zorgkrediet en Loopbaanonderbreking 

Je zorgkrediet kan je cumuleren met een bijkomende activiteit als werknemer op voorwaarde dat je deze activiteit bij de start van het zorgkrediet al minstens 3 maanden uitoefent.

Je kan het zorgkrediet maximaal 12 maanden cumuleren met een zelfstandige activiteit op voorwaarde dat je de zelfstandige activiteit bij de start van het zorgkrediet minstens 3 maanden uitoefende en je voltijds onderbreekt. Wie uitbreidt of opstart, verliest zijn recht op zorgkrediet.  

Inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten, KVR, vrijwilligersvergoedingen en occasionele inkomsten worden in de regelgeving omtrent het zorgkrediet niet opgenomen als niet-cumuleerbaar en kunnen dus gecombineerd worden.  

 

Administratieve verplichtingen

Tijdskrediet 

De aanvraag voor tijdskrediet gebeurt steeds eerst bij de werkgever via de attesten en formulieren die daarvoor ter beschikking gesteld worden op Break@Work. Daarna wordt een RVA-aanvraag gedaan, ook voor de combinatie met een activiteit als loontrekkende of zelfstandige. De deadlines voor aanvragen en attesten vind je hier

In ondernemingen van 10 werknemers of minder heb je de toestemming van je werkgever nodig. In grotere bedrijven niet, maar daar kan de werkgever wel de begindatum van je tijdskrediet mee bepalen. In bedrijven met minder dan of exact 20 werknemers gebeurt dit minstens 6 maanden voor de start van het tijdskrediet, in grotere ondernemingen meer minstens 3 maanden voor de start.   

Opgepast! Voor sommige motieven én vormen van tijdskrediet zijn er aanvullende voorwaarden zoals een voorafgaandelijke tewerkstelling, het bestaan van een cao… Informeer je goed over wat op jou van toepassing kan zijn. Dat kan hier

Je kan ook tijdskrediet zonder uitkeringen aanvragen. Hiervoor dient naast een aanvraag bij de werkgever ook een aanvraag bij de RVA te gebeuren. 

Zorgkrediet en loopbaanonderbreking

De aanvraag voor het zorgkrediet kan enkel nog online gebeuren. Zie hier