Een rechtspersoon kan op verschillende manieren ontbonden worden. 

Ontbinding van vennootschappen en verenigingen kan

  • vrijwillig, na akkoord van de vennoten of op initiatief van de algemene vergadering; 
  • van rechtswege, vanwege een gebeurtenis of omdat de wet het zo bepaalde, bijvoorbeeld omdat de duur verstreken is; 
  • door een gerechtelijke beslissing vanwege een wettige reden, zoals verbintenissen niet nakomen of een vzw die minder dan twee leden telt. 

Ontbinding van een stichting

Kan in de gevallen bij wet bepaald. Enkel de rechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, kan de ontbinding uitspreken omwille van één van de volgende redenen: 

  • het doel is gerealiseerd 
  • de stichting kan haar doel niet meer nastreven 
  • het vermogen wordt aangewend voor een ander doel dan waarvoor de stichting werd opgericht 
  • het verbod op winstuitkeringen werd overtreden 
  • de jaarrekening werd niet neergelegd gedurende 3 opeenvolgende boekjaren 
  • de duur is ten einde gekomen 
  • omwille van een ontbindende voorwaarde in de statuten 

De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan ofwel beslissen de vereffening onmiddellijk af te sluiten ofwel  de wijze van vereffening bepalen en één of meer vereffenaars aanwijzen. 

 

Voor meer informatie over ondernemingen in moeilijkheden bekijk zeker het webinar van FlandersDC in samenwerking met Dyzo.

Opgelet

Houd rekening met mogelijk bijkomende kosten zoals een verslag van de revisor, het opmaken van de boekhouding, kosten van de notaris en van de neerlegging van documenten.