Investeringssubsidies en energielening.

Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) beheert de eigen culturele en jeugdaccommodaties van de Vlaamse Gemeenschap. 

Culturele infrastructuur van bovenlokaal belang kan ondersteuning krijgen in de vorm van investeringssubsidies. 
Enerzijds wordt er ingezet op (ver)bouwen, uitbreiden of verwerven van infrastructuur. Anderzijds worden er per beleidsperiode een aantal speerpunten vastgelegd waarvoor eveneens steun wordt vrijgemaakt. 

Naast subsidie is er de energielening, een renteloze lening voor het plaatsen van zonnepanelen. Culturele en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal of lokaal niveau hun werking hebben binnen de beleidsthema’s Cultuur en Jeugd, komen in aanmerking voor de energielening.

De huidige beleidsperiode loopt van 2017 tot 2021. Naar aanleiding van de gewijzigde subsidieronde werden in 2020 een aantal wijzigingen doorgevoerd.
 

Investeringssubsidies

De investeringssubsidies worden verleend voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van grote culturele infrastructuur met bovenlokaal belang of voor sectorale prioriteiten.

De maximale steun bedraagt 60% van het investeringsbudget. 40% wordt gefinancierd via eigen middelen of subsidies en inbreng in natura van andere overheden. Ook een Cultuurkrediet kan hiervoor in aanmerking komen. 

De aanvrager is eigenaar of huurder, erfpachter, gebruiker die een beschikkingsmacht over de infrastructuur kan voorleggen die minstens nog 20 jaar geldig is vanaf de datum van de subsidiebeslissing. 

Indien de subsidie wordt toegekend moet ook rekening gehouden worden met de regeling rond de realisatie van kunstopdrachten voor gesubsidieerde gebouwen.
 

Sectorale prioriteiten

Per beleidsperiode worden er sectorale prioriteiten vastgelegd waarvoor budget wordt vrijgemaakt. Voor 2020 werd 2 mio euro beschikbaar gemaakt. Ook hier geldt een maximale steun van 60% van de aankoop- of bouwkost.
Aanvankelijk werden drie prioriteiten gesteld:

 • Automatiseren van theatertrekken
 • Toegankelijkheid van culturele infrastructuur
 • Energiezuiniger maken van de culturele infrastructuur

In 2020 werd beslist om geen aanvragen meer te aanvaarden voor het automatiseren van theatertrekken.

Toegankelijkheid van culturele infrastructuur

Je kan een toegankelijkheidssubsidie aanvragen wanneer je organisatie aanpassingen doet om de kwaliteit van de ruimte, omgeving, object en dienstverlening te verbeteren zodat iedereen ze op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier kan gebruiken, betreden, bereiken en begrijpen.
Met andere woorden: de Vlaamse overheid wenst dat elke infrastructuur toegankelijk is voor iedereen, onafhankelijk van de handicap of beperkingen die mensen kunnen ondervinden in hun functioneren of deelname aan het maatschappelijk leven.

Om deze subsidie aan te vragen moet er een toegankelijkheidsstudie uitgevoerd worden waarvan het rapport in de aanvraag terug te vinden is. 

Deze aanpassingswerken kunnen ook deel uitmaken van een groter project, mits een duidelijk onderscheid in de raming kan er subsidie aangevraagd worden.

Het maximale subsidiebedrag werd vastgelegd op 250 000 euro.

Energiezuiniger maken van de culturele infrastructuur

Organisaties met een energieverbruik van minstens 100.000 kWh kunnen een aanvraag indien voor subsidie als zij investeringen doen met het oog op een duurzamer verbruik. Er mag ook een gezamenlijke aanvraag ingediend worden door kleinere organisaties die minder verbruiken maar samen het verbruik van 100 000 kWh wel behalen.Er wordt vertrokken van een nulmeting, namelijk het energieverbruik van werkingsjaar 2015.

Enkele maatregelen waarvoor verenigingen subsidie kunnen aanvragen:

 • de uitvoering van een energieaudit;
 • de installatie van een slimme energiemonitor en algemene relighting;
 • energiezuinig werklicht;
 • dakisolatie;
 • isolatie van de buitenmuren;
 • isolatie van vloeren;
 • super isolerend glas;
 • regelsystemen;
 • centrale verwarming;
 • de vervanging van een stookolie-installatie door een gasinstallatie of aansluiting op een warmtenet of plaatsing van een warmtepomp;
 • de vervanging van een bestaande installatie door een warmtepomp;
 • plaatsing van een zonneboiler.

De volgende deadline is 1 april 2020
Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag voor deze prioriteit is 500.000 €.
 

Energielening cultuur en jeugd

Culturele en jeugdverenigingen die op Vlaams, provinciaal of lokaal niveau hun werking hebben binnen de beleidsthema’s Cultuur en Jeugd, komen in aanmerking voor de goedkope energielening.

Vlaanderen heeft meer dan 800.000 vierkante meter beschikbare dakoppervlakte bij culturele en jeugdverenigingen. Hiermee kan de sector een belangrijke bijdrage leveren aan het Vlaams Klimaatactieplan. Door te investeren in zonnepanelen en de opslag van zonne-energie wordt het potentieel van bestaande culturele en jeugdinfrastructuur maximaal benut met een ecologische én economische winst als doel.

Culturele en jeugdverenigingen helpen het klimaat met een blijvende CO2-reductie en drukken de eigen werkingskosten met een lagere elektriciteitsfactuur.

Verenigingen kunnen tot 135 000 euro lenen voor de installatie van zonnepanelen. Na de plaatsing wordt het geld wordt in één keer ter beschikking gesteld. Het is een renteloze lening op een maximale looptijd van 10 jaar, waarbij maandelijks wordt terugbetaald. De investering moet op minder dan 10 jaar terugverdiend kunnen worden.

Er wordt gebruik gemaakt van raamovereenkomsten van het Vlaams Energiebedrijf waarbij ook een haalbaarheidsstudie wordt gemaakt. Ook hier geldt een nulmeting op basis van het werkingsjaar 2015. Het is niet verplicht maar de zonnepanelen worden best geplaatst door een gecertificeerde leverancier ook een berekening maakt van de terugverdientijd.
 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: