Literatuur Vlaanderen kent de subsidies voor de literaire sector toe. 

Daarvoor hebben zij een subsidieprogramma uitgewerkt waarvan je de informatie makkelijk kan terugvinden op hun site. 

 

Auteurs, stripauteurs en illustratoren  

Werkbeurzen en stimuleringsbeurzen voor beloftevolle auteurs die werken aan hun tweede publicatie. Werkbeurzen worden op jaarbasis toegekend met als doel financiële ruimte te bieden voor het schrijven van een kwalitatief hoogstaand literair werk. Er is één aanvraagronde per jaar.   

  

Vertalers  

Ondersteuning voor literair vertalers die vreemdtalig werk naar het Nederlands vertalen. Er is evenwel ook een subsidie voor fragmentvertaling uit het Nederlands om Vlaams literair werk in het buitenland onder de aandacht te brengen.  

  

Auteurslezingen  

Een ontmoeting tussen lezer en auteur kan de leeshonger aanwakkeren en de drempel om een boek te lezen verlagen. Per lezing bedraagt de subsidie 100 euro + een bijdrage van de inrichtende organisatie (eigen bijdrage aan de auteur + vervoersonkosten).  

   

Leesbevordering  

Hiermee wil men organisaties (rechtspersonen) ondersteunen die werken rond leesbevordering en het aanzetten tot lezen of mensen kennis te laten maken met boeken die ze nog niet kenden.  

  

Doelgroepgerichte publicaties  

Voor bepaalde groepen wil men de toegang tot literatuur vergemakkelijken of inspelen op specifieke noden. Denk aan luisterboeken voor blinden of mensen met een leesbeperking, boeken in Vlaamse Gebarentaal voor doven en slechthorenden, boeken voor mensen met een verstandelijke beperking, meer aandacht voor een representatieve weerspiegeling van de samenleving, of meertalige boeken voor kinderen met een andere thuistaal.  

  

Uitgevers  

Met deze productiesubsidie wil men uitgevers aanmoedigen en ondersteunen om weinig commerciële, maar waardevolle en bijzondere publicaties in het Nederlands uit te geven, zowel digitaal als op papier of als luisterboek.  

  

Literaire tijdschriften  

Tijdschriften die literatuur als centraal thema presenteren aan hun leespubliek kunnen een subsidie aanvragen ter onderteuning van de vergoedingen voor auteurs, illustratoren en vertalers. Zowel papieren als digitale tijdschriften komen in aanmerking.  

  

Literair grensverkeer  

Deze subsidie is bestemd voor organisaties (met rechtspersoonlijkheid) die kennis en uitwisseling van expertise in het letterenveld stimuleren, doorheen het Nederlandse taalgebied. In het bijzonder willen zij het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige literatuur vergroten doorheen het taalgebied en/of de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied versterken.  

  

Organisaties  

Literatuur Vlaanderen kent subsidies toe aan organisaties die actief zijn in het literaire veld. De subsidies kunnen worden toegekend voor eenmalige initiatieven (literaire manifestaties) of voor een jaarwerking (literaire organisaties en auteursgenootschappen). Subsidies voor literaire organisaties worden toegekend voor een periode van vier jaar.  

  

Impulssubsidies  

Deze subsidieregeling is bedoeld om gedurende een korte periode kansen te geven aan specifieke literaire initiatieven om zich te ontwikkelen. Meer bepaald gaat het om projecten die een pioniersfunctie opnemen en een opstap bieden aan opkomend talent en/of nog onbetreden paden in het literaire veld willen verkennen en omwille van hun vernieuwende, grens- of genre-overschrijdende karakter moeilijker aansluiting vinden bij de reeds bestaande subsidiekanalen van Literatuur Vlaanderen. Prioriteit wordt gegeven aan projecten die expliciet aandacht hebben voor diversiteit, vernieuwing en/of (professionele) ontwikkeling.  

  

Buitenland  

Flanders Literature ondersteunt buitenlandse uitgeverijen die literair werk van Vlaamse auteurs, stripauteurs of illustratoren uitgeven met een vertaalsubsidie. Voor theaterteksten, geïllustreerde boeken (prentenboeken en strips) en poëzie gelden bijzondere voorwaarden.  

Ook de reiskosten van auteurs die naar het buitenland reizen om hun vertaalde werk te promoten, kunnen door Flanders Literature worden vergoed. Een buitenlandse organisator kan hiervoor een travel grant aanvragen.  

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: