Via het Kunstendecreet biedt de Vlaamse overheid verschillende subsidie-instrumenten op maat van de professionele kunstensector.

Kunstendecreet 2023-2027

Het Kunstendecreet is sinds 2004 het belangrijkste subsidiekader voor de professionele kunsten in de Vlaamse gemeenschap. Na een volledige herziening in 2013 en enkele latere wijzigingen, is er voor de periode 2023-2027 opnieuw een volledige herziening van het decreet.

  Opgelet!

  Heb je nog een subsidie lopende in kader van het oude kunstendecreet (dat afloopt voor 2023), dan kan je hier meer informatie vinden.

  Basisinformatie over het Kunstendecreet

  Wat is het Kunstendecreet? 

  Het Kunstendecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit vormen samen het belangrijkste beleidskader voor de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap. Ze bevatten de procedures voor de indiening, beoordeling, toekenning en toezicht van verschillende subsidies.

  Voor wie is het Kunstendecreet? 

  Via het Kunstendecreet biedt de Vlaamse overheid verschillende subsidie-instrumenten op maat van de professionele kunstensector. Binnen het Kunstendecreet kunnen zowel organisaties als individuen subsidies aanvragen.

  Actoren binnen de volgende disciplines kunnen er beroep op doen: podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele kunsten, architectuur, vormgeving, en alle mengvormen. Voor andere kunstdisciplines is er ondersteuning via het Fonds voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel Fonds.

  Welke subsidies kan je aanvragen? 

  Binnen het Kunstendecreet bestaan er verschillende subsidielijnen. De subsidielijn waar je in aanmerking voor komt hangt af van wie je bent (individu vs organisatie) of wat je doet (functies, soort activiteit).

  • Beurzen voor kunstenaars
  • Projectsubsidies voor kunstenaars en organisaties
  • Internationale presentatieprojecten
  • Tegemoetkomingen voor internationale presentatiemomenten
  • Residentiebeurzen
  • Werkingssubsidies voor de Kunstinstellingen

  Wat zijn functies? 

  Subsidies binnen het Kunstendecreet moeten binnen een specifieke functie aangevraagd worden. De functies dienen als zelfprofilering van een aanvrager: om de inhoud van het project of de werking te situeren.

  Er zijn vijf verschillende functies: ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. Voor elke functie gelden verschillende criteria. Deze criteria zijn de richtlijnen om zowel de inhoudelijke kwaliteit als het zakelijk beheer te beoordelen. Momenteel werkt het departement aan een draaiboek kwaliteitsbeoordeling om meer uitleg te bieden over de beoordelingsprocedure en de methodieken. Dit zal ten laatste op 15 april online staan. 

  Overzicht van subsidielijnen in het Kunstendecreet

  1. Beurzen voor kunstenaars

  Doel? 

  Ontwikkeling en verdieping van de eigen kunstpraktijk 

  Kenmerken? 

  • Enkel voor kunstenaars 
  • Geen resultaatsverbintenis, geen focus op artistieke output 
  • Geen begroting 
  • Geen financiële verantwoording 
  • Enkel functie ‘Ontwikkeling’

  Voorbeeld: aankoop materiaal, netwerkreis in buitenland, tijd voor reflectie, experimenteerruimte … 

  Voor wie? 

  Een beurs wordt enkel toegekend aan individuele professionele kunstenaars, vormgevers, architecten, enz. die een link hebben met de Vlaamse Gemeenschap. Opgelet: Een kunstenaar kan maar één keer per kalenderjaar een aanvraag voor een beurs indienen.

  Een beurs kan aangevraagd worden voor volgende disciplines:

  • Architectuur en Vormgeving
  • Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Fotografie
  • Podiumkunsten
  • Muziek
  • Transdisciplinaire en Cross-sectorale kunsten

  Hoeveel?  

  Een beurs wordt toegekend voor een forfaitair bedrag. Het forfaitaire bedrag van een beurs opkomend talent bedraagt 7.500 euro. Het forfaitaire bedrag van een beurs bewezen talent bedraagt 12.000 euro op jaarbasis. Een beurs bewezen talent kan voor een looptijd van één, twee of drie jaar aangevraagd worden.

  Meer info

  2. Projectsubsidies voor kunstenaars en organisaties

  Doel?

  Financiële steun voor projecten met specifieke output die in tijd en doel afgebakend zijn

  Kenmerken?

  • Voor kunstenaars of organisaties 
  • Kort- of langlopend (tot 3 jaar)
  • Voor alle functies mogelijk 
  • Beoordeling van de projectaanvraag door een commissie
  • Ook voor initiatieven in het buitenland

  Opgelet: vanaf de subsidieronde van 15 september 2021 kan een werkingssubsidie niet meer gecumuleerd worden met een projectsubsidie. Ontvang je als organisatie een werkingssubsidie uit het Kunstendecreet, dan kan je geen bijkomende projectsubsidie meer aanvragen voor de duurtijd van die werkingssubsidie.

  Voor wie?

  Kunstenaars, kunstwerkers en organisaties die professioneel betrokken zijn bij het kunst-gebeuren in Vlaanderen kunnen een projectsubsidie aanvragen. Voor organisaties geldt als bijkomende voorwaarde dat ze gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Voor kunstwerkers geldt als bijkomende voorwaarde dat ze het initiatief nemen om een project op te zetten in samenwerking met minstens één kunstenaar die professioneel betrokken is bij het kunstgebeuren in Vlaanderen.

  Hoeveel?

  Alle kosten verbonden aan het specifieke project komen in aanmerking voor subsidiëring (voor zover ze zich situeren tussen de start- en einddatum van het project). Er moet een begroting worden opgemaakt met de geschatte kosten en inkomsten van het project. De projectsubsidie subsidieert geen winst, de begroting moet dus in evenwicht zijn.

  Meer info

  3. Internationale presentatieprojecten

  Doel? 

  Ter financiële ondersteuning voor de presentatie van nieuwe of bestaande kunstproducties in het buitenland of Wallonië

  Kenmerken? 

  • Presentatieplek met internationale uitstraling met publiek toegankelijke presentatiekansen
  • Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de prioritaire landen en regio’s in het Vlaams internationaal cultuurbeleid
  • Voor (inter)nationale organisaties met rechtspersoonlijkheid en individuen (kunstenaar en kunstwerker)
  • Combineerbaar met projectsubsidie, beurs, residentiebeurs of werkingsubsidie op voorwaarde dat je in totaal niet meer dan 400.000 aanvraagt over de subsidies heen

  Voor wie? 

  Een aanvraag voor een internationaal presentatieproject kan aangevraagd worden door:

  • Een bij de presentatie betrokken kunstenaar(s)
  • Een bij de presentatie betrokken organisatie
  • Een kunstwerker die als bemiddelaar optreedt voor de presentatie van één of meerdere kunstenaars of organisaties
  • Een buitenlandse organisatie die een kunstenaar of een kunstenorganisatie programmeert die in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gevestigd is

  Hoeveel?

  Voor een internationaal presentatieproject kan je maximaal 50.000 euro ontvangen (voor maximaal één jaar).

  Meer info

  4. Tegemoetkomingen voor internationale presentatiemomenten

  Doel?

  Deelname aan buitenlandse activiteiten waaraan een presentatiemoment gekoppeld is. Ook het tentoonstellen van Vlaamse kunstenaars op internationale kunstbeurzen door promotiegaleries komt in aanmerking voor een tegemoetkoming.

  Kenmerken?

  • Kleine subsidie
  • Alle kosten verbonden aan de presentatie, zoals reis-, verblijf-, verzekerings- en transportkosten en materiaalkosten
  • De kosten van de creatie komen niet in aanmerking
  • Aanvragen doorlopend, minstens 2 maanden voor aanvang van het presentatiemoment, tenzij gemotiveerde uitzonderingen

  Voor wie?

  Zowel de bij de presentatie betrokken kunstenaar(s) of organisaties als een bemiddelaar of de buitenlandse organisatie kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming internationale presentatiemomenten bekomen.

  Hoeveel?

  Het maximale bedrag van een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment is 7.000 euro.

  Meer info

  5. Residentiebeurzen

  Dit subsidie-instrument vervangt vanaf 1 januari 2022 de residentietoelagen. Vanaf 1 januari 2022 kun je een aanvraag voor een residentiebeurs indienen.

  Doel?

  Een verblijf in een residentie biedt je als kunstenaar tijd en ruimte om buiten je vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van je oeuvre. Een residentiebeurs komt tussen in de kosten verbonden aan zo’n residentie.

  Een residentiebeurs kun je aanvragen voor:

  • een residentieplek in het buitenland waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media een overeenkomst heeft;
  • een residentieplek in binnen- of buitenland waarmee het Departement Cultuur, Jeugd en Media geen overeenkomst heeft.
  • De Vlaamse overheid heeft ook residentieplekken Digitale Cultuur

   Op deze pagina kan je alle residenties en werkplaatsen in Vlaanderen en Brussel terugvinden.

  Voor wie?

  Kunstenaars van alle disciplines komen in aanmerking voor een residentiebeurs. De verschillende residentieorganisaties staan, in principe, open voor alle disciplines. Ze hebben echter alle een eigen profiel en expertisegebied. Als kunstenaar moet je zelf afwegen of en welke residentie bij jouw profiel past.

  Hoeveel?

  Kunstenaars die geselecteerd worden voor een residentie waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, ontvangen een vooraf bepaalde tussenkomst voor hun leef- en reiskosten. Afhankelijk van de residentie wordt dit door Vlaanderen of de organisatie zelf gedragen. Een aantal residenties voorzien ook supplementair een budget voor de realisatie van een project/publicatie.

  Het subsidiebedrag voor een residentiebeurs voor een residentie waarmee de Vlaamse overheid geen overeenkomst heeft, wordt bepaald op basis van de bijgevoegde begroting. Het maximumbedrag van zo’n residentiebeurs bedraagt 10.000 euro.

  Meer info

  6. Werkingssubsidies voor de Kunstinstellingen

  Doel?

  Financiële ondersteuning voor kunstenorganisaties met continue werking, die beschikken over rechtspersoon met niet-commercieel karakter en gevestigd zijn in Vlaanderen of Brussel.

  Kenmerken?

  • Voor een periode van 5 jaar of 10 jaar
  • Mogelijk voor alle functies
  • Enkel voor kunstorganisaties waarbij de aard van de werking gebaat is bij een meer continue steun

  Voor wie?

  Werkingssubsidies zijn bedoeld voor organisaties die hun kwaliteit en positie in het kunstenlandschap al bewezen hebben en die actief zijn in de kunstensector. De werkingssubsidies kunnen enkel worden toegekend aan kunstenorganisaties*, inclusief kunstinstellingen, of organisaties met specifieke kerntaken die met naam worden genoemd in het Kunstendecreet: VI.BE, Kunst in Huis, Kunstenpunt en Vlaams Architectuurinstituut.

  * Een kunstenorganisatie is een rechtspersoon die professioneel actief is in de kunstensector binnen de Vlaamse Gemeenschap en die daarin een of meer functies opneemt.

  Hoeveel?

  Voor de werkingssubsidie moet er een begroting opgemaakt worden met de kosten en inkomsten van de werking van de organisatie: de cijferbijlage

  Meer info

  Timing van de verschillende subsidielijnen

   

   

  Indiendatum

  Corona
  in­dien­da­tum

  Beurzen voor kunstenaars

  Een beursaanvraag moet uiterlijk op 15 september ingediend worden voor beurzen die starten in de eerste helft van het daaropvolgende jaar (beslissing ten laatste tegen 15 januari van het volgende jaar).

  Een beursaanvraag moet uiterlijk op 15 maart ingediend worden voor beurzen die starten in de tweede helft van hetzelfde jaar (beslissing ten laatste tegen 15 juli van het zelfde jaar).

   

  De deadline van de tweede aanvraagronde 2022 werd uitzonderlijk verschoven van 15 maart naar 15 mei 2022 en is bedoeld voor initiatieven die starten in de periode tussen 1 september 2022 en 31 december 2022. Dossiers voor deze tweede ronde kunnen vanaf 15 februari 2022 ingediend worden via KIOSK.

  Residentiebeurzen

  De deadline voor het indienen van je beursaanvraag is afhankelijk van de residentie die je kiest:

  Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid geen overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk twee maanden voor de start van de residentie.

  Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk zes maanden voor de start van de residentie.

  Voor de indiendata voor residenties waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, zie hier.

   

  Niet van toepassing

  Projectsubsidies

  15 september voor projecten die starten in de eerste helft van het daaropvolgende jaar

  15 maart voor projecten die starten in de tweede helft van hetzelfde jaar

  De deadline van de tweede aanvraagronde 2022 wordt uitzonderlijk verschoven van 15 maart naar 15 mei 2022 en is bedoeld voor initiatieven die starten in de periode tussen 1 september 2022 en 31 december 2022. Dossiers voor deze tweede ronde kunnen vanaf 15 februari 2022.

  Werkingssubsidies

  De uiterste indiendatum voor het aanvragen van werkingssubsidies voor de periode 2023 – 2027 was 1 december 2021

   

  1 december 2021

  Internationale presentatieprojecten

  Start je internationaal presentatieproject tussen 1 februari en 30 april? Dan dien je uiterlijk in op 31 oktober van het voorgaande jaar. 

  Start je internationaal presentatieproject tussen 1 mei en 31 juli? Dan dien je uiterlijk in op 31 januari van hetzelfde jaar. 

  Start je internationaal presentatieproject tussen 1 augustus en 31 oktober? Dan dien je uiterlijk in op 30 april van hetzelfde jaar. 

  Start je internationaal presentatieproject tussen 1 november en 31 januari van het volgende jaar? Dan dien je uiterlijk in op 31 juli van hetzelfde jaar.

   

  Tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment 

   

  Doorlopend, maar uiterlijk één maand voor de einddatum van je presentatie

   

   

  Waar kan je terecht met vragen?

  Vragen over regelgeving en juridische of technische vragen 

  Inhoudelijk advies 

  Voor vragen over het inhoudelijke luik kan je één van de volgende sectorspelers contacteren: 

  Je kunt bij deze sectorspelers terecht met vragen over het artistieke DNA van de werking in afstemming met disciplines en functies, profilering en positionering in het kunstenveld, internationalisering, inclusief en duurzaam werken, fair practices e.a. Ze fungeren graag als klankbord en denken met je mee, maar lezen geen aanvraagdossiers na.  

  Zakelijk advies 

  Voor vragen over de juridische, zakelijke en bedrijfseconomische kant van werken en ondernemen in cultuur kun je terecht bij Cultuurloket. Stel jouw vraag in het contactformulier! 

  Check ook de webinars op ons YouTube kanaal.

   

  Laatst gewijzigd: 21/03/2022 - 12:10

  Oude Kunstendecreet

  Subsidies

  Overige