In Vlaanderen kan je subsidies aanvragen voor werkingen en projecten die focussen op participatie. 

Er zijn twee participatie-instellingen die de opdracht hebben het brede werkveld van cultuur, jeugd en sport te ondersteunen in hun participatiebeleid en werking. Demos is het kenniscentrum dat zich focust op praktijk- en beleidsontwikkelingen. Publiq heeft als doel participatie te stimuleren en te faciliteren via communicatie, marketing en informatiediensten. De UIT-pas is één van de onderdelen van haar werking. 

De subsidies voor projecten en werkingen die inzetten op participatie worden geregeld door het Participatiedecreet.
 

Een sectoroverschrijdend decreet

Het participatiedecreet werkt over sectoren heen. Naast cultuur, komen ook jeugd en sport in het decreet aan bod.  In het decreet komen heel veel verschillende soorten participatie en doelgroepen aan bod.   Zo wordt de ondersteuning van de cultuurwerking t.a.v. gedetineerden en gevangenisbibliotheken in dit decreet geregeld,  maar ook de ondersteuning van organisaties met specifieke opdrachten zoals het Minderhedenforum, het Netwerk tegen armoede of het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk.  Op deze vormen van ondersteuning kan je niet zomaar intekenen of aanspraak op maken.  

Gemeentebesturen kunnen op dit decreet beroep doen voor de ondersteuning van een lokaal en structureel samenwerkingsverband dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede versterkt. 

De werkingssubsidies die in het participatiedecreet geregeld worden zijn meestal gekoppeld aan heel specifieke organisaties of voorwaarden.  De ondersteuningsvorm die het meest open staat voor aanvragen vanuit het brede cultuurveld zijn de participatieprojecten voor kansengroepen.
 

Projectsubsidies

Alleen vzw’s kunnen een projectsubsidie-aanvraag doen.  Particulieren en individuele kunstenaars komen niet in aanmerking. 

Met de projectsubsidies wil de overheid projecten ondersteunen die ervoor zorgen dat bepaalde doelgroepen meer participeren aan  culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten. Dat wordt meestal ‘toeleiding’ genoemd. Ook projecten van kansengroepen zélf komen in aanmerking voor subsidie. 

De kansengroepen worden in het decreet concreet benoemd,  als jouw project zich richt op een kansengroep die niet in het onderstaande lijstje staat,  komt het niet in aanmerking: 

  • personen met een handicap
  • gedetineerden
  • personen in armoede
  • personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond (volgens de regelgeving: mensen met een sociaal-culturele herkomst uit een niet-Benelux-land)
  • gezinnen met kinderen (het gaat hier om projecten die gezinsgebonden participatie stimuleren voor gezinnen met in hoofdzaak kinderen jonger dan 18 jaar)


Zowel korte als meerjarige projecten komen in aanmerking voor subsidie. Je kan twee keer per jaar indienen: 

  • uiterlijk op 1 februari voor éénjarige projecten die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar
  • uiterlijk op 1 augustus voor één- en meerjarige projecten die starten in het volgende kalenderjaar

Meerjarige projecten kunnen alleen in augustus ingediend worden. 

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: