Een speciale regeling voor werknemers bij occasionele socioculturele vorming.

Zoals de titel doet vermoeden kan je als werkgever enkel beroep doen op deze regeling als de prestaties van de werknemer niet meer dan 25 arbeidsdagen per jaar bedragen. Elke dag waarop gepresteerd werd, ook al duurde de prestatie slechts enkele uren, telt voor één dag.  

Hiervoor wordt door de organisatie een arbeidsovereenkomst opgemaakt. Hoewel er een arbeidsovereenkomst opgemaakt dient te worden, moet de werkgever geen sociale bijdragen op deze tewerkstelling betalen. 

Daarnaast moet je als werkgever wel bedrijfsvoorheffing inhouden en moet je vooraf een elektronische aangifte doen bij de sociale inspectie van de FOD Sociale zekerheid. Eéns de limieten zijn overschreden moeten de gewone RSZ-bijdragen betaald/ingehouden worden. 

Tip: vergeet zeker de fiche 281.10 niet! 

⇒ Pas op! Indien je recht hebt op een werkloosheidsuitkering, moet je aangifte doen bij de RVA. 

Occasionele socioculturele vorming?

Enkele voorbeelden om dit begrip te verduidelijken: 

 • Een gemeentebestuur wil auteurs vergoeden voor de lezingen die het bestuur organiseert. 
 • Een door de overheid gesubsidieerde vzw wil een acteur betalen voor het verzorgen van animatie. 
 • Een kunsteducatieve organisatie (PC 329.01) zal in de zomervakantie een initiatie vingerwijzen organiseren voor kinderen onder de 8 jaar. Hiervoor willen ze de aangetrokken docent, een ouder van één van de kinderen, vergoeden. 

Specifieke instellingen en functies

De regeling kan enkel worden toegepast als de tewerkstelling uitgaat van volgende instellingen voor volgende functies: 

Het rijk, de gemeenschappen, de gewesten, de bij de RSZPPO aangesloten provinciale overheidsdiensten, voor: 

 • prestaties als verantwoordelijk begeleider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs; 
 • prestaties als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs; 
 • inleidingen, aanschouwelijke voordrachten of lezingen na 16.30 uur of tijdens vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs; 
 • activiteiten van personen die deel uitmaken van het organieke personeelskader van de VRT, de RTBF en de BRF, wanneer ze in de hoedanigheid van artiest worden tewerkgesteld; 

  

Het rijk, de gemeenschappen, de gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen, evenals vzw’s of vennootschappen met sociaal oogmerk (waarvan statuten bepalen dat vennoten geen vermogensvoordeel mogen nastreven) die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten, voor: 

 • personen die zij als beheerder, huismeester, monitor of bewaker alleen tijdens de schoolvakanties tewerkstellen; 
 • de door de bevoegde overheden erkende organisaties die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken, voor: 
 • prestaties als animator, leider of monitor buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties; 

  

De inrichtende machten van scholen, gesubsidieerd door de gemeenschap, voor: 

 • prestaties als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs; 
 • inrichters van sportmanifestaties, voor: 
 • personen die ze uitsluitend op de dag van de manifestaties tewerkstellen. 

Handig!

Sociare stelt voorbeeldovereenkomsten ter beschikking.