Als werknemer kun je boven op je loon extralegale voordelen krijgen.

Waarvoor kun je deze vergoeding krijgen?

In toepassing van cao’s of van je arbeidsovereenkomst, kun je recht hebben op extralegale voordelen: een extralegaal pensioen, maaltijdcheques, ecocheques, een hospitalisatieverzekering enz. 

Voorwaarden en wettelijke bepalingen

Zoals het woord zegt, is er geen wet die werkgevers verplicht extralegale voordelen toe te kennen aan werknemers. Je kunt er wel recht op hebben op basis van een cao of van je arbeidsovereenkomst.

Impact op sociale zekerheid

Maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques zijn tot bepaalde maxima vrijgesteld van sociale bijdragen (art. 19bis, 19ter en 19quater KB van 28/11/19). Je vindt daarover meer info op de site van de FOD Sociale zekerheid

Hospitalisatieverzekeringspremies zijn vrijgesteld van sociale bijdragen als ze een aanvulling zijn bij een sociaal voordeel. Maar de verzekeraar moet een bijdrage van 10% betalen aan het RIZIV (KB van 19/04/93). Lees hier meer. 

Op extralegale pensioenen betaalt de werkgever een sociale bijdrage van 8,86%, eventueel verhoogd met 3%. Zie daarover de site van de FOD Sociale zekerheid

Belastingen

Maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques zijn vrijgesteld van belastingen onder de in  art. 38/1 van het Wetboek inkomstenbelastingen bepaalde voorwaarden. 

Hetzelfde geldt voor de premies die je werkgever betaalt voor een hospitalisatieverzekering (art. 38 § 1. 20° en §2. 1° WIB). 

Premies die je werkgever betaalt voor een extralegaal pensioen zijn niet belastbaar onder de voorwaarden bepaald in art. 38 § 3 WIB.