Taakloon is gekoppeld aan een prestatie, ongeacht het aantal uren of dagen dat je eraan werkt. 

Waarvoor kun je deze vergoeding krijgen?

Er is sprake van een taakloon als je artistiek werk levert voor een werkgever en je een loon krijgt dat gekoppeld is aan de prestatie, ongeacht het aantal uren of dagen dat je eraan werkt. 

Je kunt ook een taakloon krijgen als je werkt je via een SBK (sociaal bureau voor kunstenaars). Als je werkt in toepassing van artikel 1bis RSZ-wet, krijg je per definitie een taakloon. 

Voorwaarden en wettelijke bepalingen

De sociale partners hebben in paritair comité 304 (podiumkunsten) en 329.01 (socioculturele sector) een cao Taakloon gesloten, die het begrip verduidelijkt en de voorwaarden voor betaling met een taakloon bepaalt:

  1. er sprake is van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst onder artikel 1bis RSZ-wet, 
  2. die uitdrukkelijk bepaalt dat je vergoed wordt met een taakloon,
  3. voor een artistieke prestatie
  4. die duidelijk omschreven is in de overeenkomst. 

Impact op sociale zekerheid en pensioen

Lonen zijn onderworpen aan de betaling van werkgevers- en werknemersbijdragen. Het is de werkgever die verantwoordelijk is voor de inhouding van de bijdragen en de betaling aan de RSZ.  

Als werknemer geniet je rechten in de sociale zekerheid: pensioen, werkloosheid, arbeidsongevallenverzekering, beroepsziekteverzekering, geneeskundige verzorging en uitkeringen, gezinsbijslag en jaarlijkse vakantie. 

Als je artistiek werk doet en vergoed wordt met een taakloon, past de RVA de cachetregel toe om het aantal arbeidsdagen te berekenen dat je nodig hebt om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering en om te kunnen genieten van specifieke regels voor kunstenaars. Anderzijds kun je behalve voor de dagen waarop je gewerkt hebt, het recht op een uitkering verliezen voor een aantal bijkomende dagen, in toepassing van de cumulregel. 

Belastingen

Je loon wordt als beroepsinkomen belast in de personenbelasting. Je werkgever is verplicht een bedrijfsvoorheffing in te houden op je loon.

Combinatiemogelijkheden?

Inkomsten als zelfstandige  
 
Je kunt inkomsten als werknemer combineren met inkomsten als zelfstandige, in hoofd- of in bijberoep.  

Inkomsten uit auteursrechten of naburige rechten 

Als je werken creëert of uitvoert of muziek- of filmopnames maakt die beschermd zijn door het auteursrecht of door naburige rechten, en je geeft toelating aan anderen om je werk te exploiteren (te kopiëren, publiceren, opvoeren, uitzenden enz.), kun je daarvoor, bovenop de vergoeding voor je prestatie, auteursrechten of naburige rechten krijgen. 

KVR (kleine vergoedingsregel) 
 
Je kunt inkomsten als werknemer combineren met prestaties waarvoor je vergoed wordt met de KVR, maar niet voor prestaties die je tijdens de arbeidsovereenkomst levert voor je werkgever, tenzij je kunt aantonen dat de prestaties van een andere aard zijn.  

Vrijwilligersvergoeding 

Je kunt inkomsten als werknemer combineren met prestaties waarvoor je een vrijwilligersvergoeding krijgt. Je mag geen vrijwilligerswerk doen voor je werkgever, wanneer de activiteit als vrijwilliger in het verlengde ligt van je werk in loondienst.

Extralegale voordelen  
 
Naast je loon kun je extralegale voordelen krijgen, zoals een extralegaal pensioen, maaltijdcheques, ecocheques, een hospitalisatieverzekering, … .  

Voordelen van alle aard  
 
Naast je loon kun je een “voordeel van alle aard” krijgen, bijvoorbeeld een bedrijfswagen die je privé mag gebruiken, een pc, een internetabonnement of een woning. 

Pensioen 
 
Als gepensioneerde werknemer of zelfstandige, mag je onbeperkt bijverdienen vanaf 65 jaar of na een loopbaan van 45 jaar. Als je jonger bent dan 65 jaar of geen loopbaan hebt van 45 jaar, kunnen je inkomsten een invloed hebben op je pensioen. Loon dat je krijgt voor artistieke activiteiten hebben echter geen invloed op je pensioen. Voor gepensioneerde ambtenaren geldt dit enkel voor je nominaal pensioen, niet voor het supplement op je pensioen.  

Werkloosheid 
 
De dagen dat je werkt in loondienst moet je vooraf aanduiden op je controlekaart. Voor die dagen krijg je geen uitkering. Bovendien kun je, als je met een taakloon betaald wordt, het recht op een uitkering voor een aantal bijkomende dagen verliezen, in toepassing van de cumulregel.  

Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
 
Als je arbeidsongeschikt bent en je wil werken, heb je de toelating nodig van de adviserende geneesheer van je mutualiteit. De geneesheer kan beslissen om de arbeidsongeschiktheid te beëindigen, als hij oordeelt dat je niet langer minstens 50% arbeidsongeschikt bent. Als je toelating krijgt, wordt je loon aangerekend op je uitkering. 

Loopbaanonderbreking 
 
Je mag een bijkomende activiteit in loondienst die je reeds uitoefende sinds minstens drie maanden voor de aanvang van je loopbaanonderbreking verderzetten. Je mag deze activiteit niet uitbreiden. Je moet ze aangeven bij de RVA bij de aanvraag van de uitkering. Het loon heeft geen invloed op je uitkering. 

Tijdskrediet 
 
Je mag een bijkomende activiteit in loondienst die je reeds uitoefende sinds minstens twaalf maanden voor de aanvang van het tijdskrediet verderzetten. Je mag deze activiteit niet uitbreiden. Je moet ze aangeven bij de RVA bij de aanvraag van de uitkering. Het loon heeft geen invloed op je uitkering. 
 
Als je een tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt, mag je eender welke beroepsactiviteit uitoefenen. 

Internationaal

Als je als werknemer gaat werken in het buitenland, heb je eventueel een visum en een arbeidsvergunning nodig.  

Je hebt geen visum of arbeidsvergunning nodig om te werken in een land van de Europese economische ruimte (EU, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) als je de nationaliteit hebt van een van die landen. 

In principe betaal je sociale bijdragen in het land waar je werkt, maar er zijn uitzonderingen. 

Belastingen betaal je in principe in het land waar je woont, maar ook op deze regel zijn er uitzonderingen. 

Ook als je een taakloon krijgt voor werk in het buitenland, past de RVA de cachetregel toe om het aantal arbeidsdagen te berekenen dat je nodig hebt om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering (indien werk in dat land tenminste in aanmerking genomen wordt) en om te kunnen genieten van specifieke regels voor kunstenaars, en om het aantal dagen te berekenen waarvoor je geen uitkering krijgt (cumulregel).