Een voordeel van alle aard is een voordeel dat je werkgever je gratis of tegen vergoeding toekent.

Waarvoor kun je deze vergoeding krijgen?

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat je werkgever je gratis of tegen een lage vergoeding toekent voor de uitvoering van je beroepsactiviteit (bijv. privégebruik van bedrijfswagen, pc en internetabonnement, woning, gratis verwarming en elektriciteit…).  

Deze voordelen worden beschouwd als een beroepsinkomen waarop je wordt belast in de personenbelasting en waarop sociale bijdragen betaald moeten worden. Indien je het voordeel enkel gebruikt voor beroepsdoeleinden, zal je hier niet op belast worden en zullen er geen sociale bijdragen berekend worden op het voordeel. 

Een vrijwilliger kan eveneens een voordeel van alle aard ontvangen bij de uitvoering van activiteiten voor een organisatie zonder winstuitkeringsoogmerk (bijv. een vzw). De vrijwilliger zal dit voordeel moeten aangeven bij zijn personenbelasting en zal hierop sociale bijdragen betalen. 

Voorwaarden en wettelijke bepalingen

Een voordeel van alle aard kan enkel toegekend worden naast een loon als werknemer of bij de uitvoering van vrijwilligerswerk

Een voordeel van alle aard ontstaat door onderlinge afspraken tussen partijen. 

Enkel voordelen die worden toegekend in de uitoefening van een beroepsactiviteit komen in aanmerking om als voordeel van alle aard beschouwd te worden. De vrijwilliger die een voordeel ontvangt zal ofwel als werknemer beschouwd worden (indien er sprake is van gezag) ofwel als een zelfstandige (indien er geen gezagsuitoefening is). 

Er ontstaat geen voordeel van alle aard indien het ter beschikking gestelde goed enkel gebruikt mag worden voor beroepsdoeleinden (en het privégebruik van het voordeel op grond van schriftelijke, reglementaire of contractuele bepalingen verboden wordt). 

Impact op sociale zekerheid

Op je voordelen van alle aard betaal je in principe sociale bijdragen (met uitzondering van het privégebruik van de bedrijfswagen). Deze voordelen zullen mee in rekening worden gebracht voor de berekening van je opbouw in pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid… 

Belastingen

Op je voordelen van alle aard wordt je belast in de personenbelasting.  

Voor de meeste voordelen maakt de overheid zelf een inschatting van het bedrag waarop je door dit voordeel belast wordt.  

Voorbeelden

  • Voor een bedrijfswagen zal de belastbaarheid afhangen van de CO2-waarde en de prijs ervan 
  • Voor een internetabonnement wordt het voordeel geschat op 60 euro per jaar (5 euro per maand) 
  • Voor een computer wordt het voordeel geschat op 72 euro per jaar 
  • Voor een tablet of mobiele telefoon bedraagt het voordeel 36 euro per jaar 
  • Het voordeel van een kosteloos vast of mobiel telefoonabonnement bedraagt 48 euro per jaar 

Combinatiemogelijkheden

Het voordeel van alle aard kan enkel gecombineerd worden bij de uitbetaling van een loon als werknemer of bij de uitvoering van een opdracht als vrijwilliger.