Als je aandelen hebt in een vennootschap kun je een dividend uitgekeerd krijgen. 

Waarvoor kun je deze vergoeding krijgen?

Dividenden zijn voordelen die je uitgekeerd krijgt van een vennootschap omwille van de aandelen of winstbewijzen die je in deze vennootschap hebt.

Zij vormen als het ware een beloning voor de aandeelhouders op de winst die de vennootschap maakt. Het aantal aandelen binnen de vennootschap zal de hoogte van het dividend bepalen.

Voorwaarden en wettelijke bepalingen

Na betaling van de vennootschapsbelasting kunnen de leden van de algemene vergadering van een vennootschap beslissen om de winsten van een boekjaar uit te keren aan haar aandeelhouders. Afhankelijk van het type vennootschap zijn er bepaalde procedures na te leven (liquiditeitstest, balanstest). 

Aandeelhouders met dezelfde aandelen zullen aanspraak hebben op een gelijke dividenduitkering. 

Je kan aandelen verwerven in een vennootschap door via een inbreng aandeelhouder te worden. Een inbreng kan bestaan uit geld, goederen of arbeid. 

Impact op sociale zekerheid

Op de dividenden worden er geen sociale zekerheidsbijdragen betaald. Aandeelhouders bouwen hier dan ook geen rechten mee op (pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid…). 

Belastingen en btw

De winsten van een vennootschap worden eerst belast in de vennootschapsbelasting waarna zij daarna aan de aandeelhouders kunnen toekomen via een dividend. 

Bij de uitkering van een dividend zal de vennootschap roerende voorheffing inhouden. De aanslagvoet varieert tussen de 15 % à 30 %. Op die manier worden de dividenden nogmaals belast in de personenbelasting van de aandeelhouders als roerende inkomsten. 

De eerste schijf van dividenden is voor de aandeelhouder vrijgesteld van belastingen ten belope van 800 euro (aanslagjaar 2021). Indien hij dividenden ontvangt met een verschillende aanslagvoet mag hij kiezen op welk deel van de dividenden de vrijstelling betrekking heeft (bijvoorbeeld het hoogste percentage van de heffing). 

Combinatiemogelijkheden

Dividenden kunnen met alle andere soorten vergoedingen gecombineerd worden. Het aanhouden van aandelen in een vennootschap behoort tot het normaal beheer van het privévermogen.  

Enige uitzondering hierop vormen de tegemoetkomingen die je krijgt waarbij de bestaansmiddelen een rol spelen (zoals integratietegemoetkoming, invaliditeitsuitkering, leefloon). De inkomsten die je verkrijgt uit het aanhouden van aandelen zullen in aanmerking worden genomen om je bestaansmiddelen in rekening te brengen. 

Internationalisering

Het risico bestaat dat dividenden die uitgekeerd worden aan aandeelhouders voor hun buitenlandse deelnemingen dubbel belast worden (eenmaal door de buitenlandse heffing, en dan nogmaals door de Belgische roerende voorheffing).  

Om dit te vermijden worden er tussen landen dubbelbelastingverdragen afgesloten. In deze verdragen worden de regels van de dubbele belasting op dividenden uitgewerkt. In principe worden de buitenlandse dividenden in het buitenland belast aan een maximaal tarief van 15 %, waarna de totale belastingdruk na Belgische roerende voorheffing terechtkomt op maximaal 40,5 %. 

De vermindering van de buitenlandse heffing gebeurt niet altijd automatisch. In dat geval zul je hiervoor een administratieve procedure moeten doorlopen (zoals bijv. Franse aandelen).