De KVR is een “kleine vergoeding” voor artistiek werk in opdracht. 

Waarvoor kun je deze vergoeding krijgen?

Je kunt betaald worden met de KVR als je in opdracht artistieke prestaties levert of artistieke werken produceert. Bijvoorbeeld als je optreedt of een illustratie maakt voor het tijdschrift van een vereniging. 

De KVR is bedoeld voor occasionele, kleinschalige prestaties, niet voor professioneel werk.

Het begrip artistieke prestatie wordt verduidelijkt in onderstaand document van de Commissie Kunstenaars (uit 2010). 

Laatst gewijzigd: 15/11/2019 - 10:56

Begrip artistieke prestatie

Vergoedingen en inkomsten

Wetgeving

Voorwaarden en wettelijke bepalingen

Voorwaarden zijn dat   

 • je artistieke prestaties levert of artistieke werken produceert  
 • in opdracht  
 • je beschikt over een kunstenaarskaart, afgeleverd door de Commissie kunstenaars (het is niet voldoende dat je de kaart aangevraagd hebt!)
 • je voor aanvang van het werk het prestatieoverzicht invult, online op www.artist@work.be of op papier (bijlage bij de kunstenaarskaart) 
 • je niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar werkt met de KVR 
 • je niet meer dan 7 opeenvolgende kalenderdagen voor dezelfde opdrachtgever werkt 
 • je vergoeding niet meer bedraagt dan 147,67 euro (2023) per dag en per opdrachtgever (voor 2022 was dit 134,63 euro) 
 • het totaal van je vergoedingen met de KVR niet meer bedraagt dan 2.953,37 (2023) per kalenderjaar (voor 2022 was dit 2.692,64 euro) 
 • je niet gelijktijdig voor de opdrachtgever werkt als werknemer of als zelfstandige, tenzij voor niet-artistiek werk 
 • je voor de prestatie geen andere (kosten)vergoeding krijgt van de opdrachtgever. 

Indien een van deze voorwaarden niet vervuld is, zal de vergoeding onderworpen worden aan de betaling van belastingen en sociale bijdragen. 

De opdrachtgever kan zowel een vereniging zijn als een commerciële vennootschap of een fysieke persoon. 

De opdrachtgever is niet verplicht om je te verzekeren tegen ongevallen of burgerlijke aansprakelijkheid (voor het geval dat je tijdens de prestatie iemand anders schade zou toebrengen). Daarover maak je best afspraken. Desnoods zorg je zelf voor een verzekering. 

12 tips voor een vlotte aanvraag van je kunstenaarskaart

 1. Beschrijf je activiteit zo gedetailleerd mogelijk en leg uit waarom je activiteit artistiek is. Verklaar duidelijk wat je doet.
 2. Er moet informatie zijn voor elke activiteit in de aanvraag. Enkel artistieke activiteiten komen in aanmerking.
 3. Voeg een cv toe. Dit cv moet je ervaring op artistiek vlak aantonen. Een klassiek cv dat geen betrekking heeft op je artistieke activiteiten heeft geen enkel nut.
 4. Als je activiteit zich daartoe leent, voeg dan een portfolio van je activiteit toe.
 5. Als je gewone foto’s van jezelf toevoegt, zorg er dan voor dat je goed zichtbaar bent op de foto’s. De foto’s moeten ook een meerwaarde voor je aanvraag bieden.
 6. Als je links naar video’s toevoegt, moet meteen duidelijk zijn wat je rol in de video is (toneelspeler, muzikant, ...).
 7. Als je links naar geluidsbestanden toevoegt, moet onmiddellijk duidelijk zijn wat je rol in de opname is (componist, zanger, muzikant ...).
 8. Aarzel niet je persoonlijke website toe te voegen.
 9. Je kan ook je pagina op een sociaal netwerk toevoegen. Let wel, de Commissie heeft alleen toegang tot openbare publicaties.
 10. Let op met We Transfer-links. Die worden misschien verwijderd voor ze kunnen geopend worden. Je voegt dus beter bestanden in bijlage toe. 
 11. Hoe vollediger je dossier, hoe beter.
 12. Respecteer de maximale grootte voor bijlagen en kies een bestandstype dat het platform ondersteunt. Let ook op de titel van de bijlage. Speciale tekens zoals accenten worden niet aanvaard.

Wil je de kunstenaarskaart toch nog via brief aanvragen? Dat kan via dit formulier. 

Laatst gewijzigd: 15/11/2019 - 10:57

Kunstenaarskaart - aanvraagformulier

Vergoedingen en inkomsten

Formulieren

Ook het bijhouden van je prestaties kan je nog op papier doen. Hier vind je daarvoor voorbeelddocumenten:

Laatst gewijzigd: 16/03/2022 - 14:37

KVR - nominale lijst kunstenaar

Vergoedingen en inkomsten

Formulieren

Laatst gewijzigd: 07/01/2021 - 16:56

KVR- nominale lijst opdrachtgever

Vergoedingen en inkomsten

Formulieren

Impact op sociale zekerheid

Je betaalt geen sociale bijdragen op de KVR. Dat brengt mee dat je er ook geen rechten mee opbouwt in de sociale zekerheid, bijvoorbeeld voor de opbouw van rechten in de werkloosheid.

Belastingen

Je betaalt geen belastingen op de KVR. Wanneer de voorwaarden voor de KVR voldaan zijn, moet de opdrachtgever ook geen fiscale fiche opstellen

Opdrachtgevers die buitenlandse podiumkunstenaars vergoeden met de KVR, moeten bedrijfsvoorheffing inhouden en doorstorten aan de fiscus.

Combinatiemogelijkheden

Inkomsten als zelfstandige  

Je kunt de KVR combineren met inkomsten als zelfstandige, maar niet tegelijkertijd, tenzij je kunt aantonen dat de prestaties als zelfstandige van een andere aard zijn.  

Inkomsten als werknemer 
 
Je kunt inkomsten als werknemer combineren met prestaties waarvoor je vergoed wordt met de KVR, maar niet voor prestaties die je tijdens de arbeidsovereenkomst levert voor je werkgever, tenzij je kunt aantonen dat de prestaties van een andere aard zijn. 

Inkomsten uit auteursrechten of naburige rechten 

Als je werken creëert of uitvoert of muziek- of filmopnames maakt die beschermd zijn door het auteursrecht of door naburige rechten, en je geeft toelating aan anderen om je werk te exploiteren (te kopiëren, publiceren, opvoeren, uitzenden enz.), kun je daarvoor, bovenop de vergoeding voor je prestatie, auteursrechten of naburige rechten krijgen. 

Vrijwilligersvergoeding 
 
Je kunt prestaties waarvoor je een KVR krijgt combineren met prestaties waarvoor je een vrijwilligersvergoeding krijgt, maar niet dezelfde dag.  

Je kunt beiden ook niet combineren tijdens hetzelfde jaar, tenzij de prestaties als vrijwilliger niet-artistiek zijn.

Pensioen 
 
Als gepensioneerde werknemer, zelfstandige of ambtenaar, heb je geen toelating nodig van de pensioendienst om met de KVR te werken.  

De KVR heeft ook geen invloed op je pensioen. Wat gepensioneerde ambtenaren betreft, geldt dit enkel voor het nominaal pensioen, niet voor het supplement om het gewaarborgd minimumpensioen te bereiken.  

Werkloosheid 
 
De dagen dat je werkt met de KVR moet je vooraf aanduiden op je controlekaart. Je duidt de optie 'arbeid' en vervolgens 'normale arbeid' aan. Voor die dagen krijg je geen uitkering. 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
 
Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt (als werknemer of als zelfstandige), heb je de toelating nodig van de adviserende geneesheer van je mutualiteit om te mogen werken met de KVR. De KVR heeft geen invloed op je uitkering. 

Loopbaanonderbreking 
 
Tijdens de loopbaanonderbreking mag je werken met de KVR. 

Tijdskrediet 
 
Je mag tijdskrediet combineren met de KVR. 

Leefloon 

Je mag werken met de KVR als je een leefloon krijgt, op voorwaarde dat dat je beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet belet. Je moet vooraf het OCMW informeren. De KVR wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de bestaansmiddelen en kan dus een invloed hebben op je leefloon. 

Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming voor personen met een handicap 
 
Als je een tegemoetkoming krijgt als persoon met een handicap, mag je prestaties verrichten waarvoor je vergoed wordt met de KVR. Je moet deze activiteit niet aangeven bij de Dienst tegemoetkomingen en de KVR heeft geen invloed op de bedragen die je ontvangt. 

Internationaal 

Je kunt met de KVR werken in het buitenland als de Belgische sociale zekerheid van toepassing is. Dat is waarschijnlijk het geval als je werkt voor een Belgische opdrachtgever. 

Een buitenlander kan met de KVR werken in België als de Belgische sociale zekerheid van toepassing is. Of dat het geval is, hangt er onder andere van af of hij afkomstig is uit een EU-land of niet en waar de opdrachtgever gevestigd is.

Laatst gewijzigd: 06/01/2023 - 12:16

Verklaring op eer KVR

Vergoedingen en inkomsten

Formulieren

Laatst gewijzigd: 17/01/2022 - 16:15

KVR - veelgestelde vragen

Personen tewerkstellen

Vergoedingen en inkomsten

Brochures

Artist@work

Op de site artist@work vind je ook informatie over de KVR

Herbekijk ons webinar over bijklussen in de cultuursector:

Update: het verenigingswerk in een nieuw jasje sinds 2022. Ga voor meer info naar onze website.

 

Wat met verzekeringen voor individuele cultuurwerkers en freelancers? Bekijk hier ons webinar: