In dit onderdeel gaan we in op de verschillende soorten van verblijfsvergunningen. 

De cultuursector staat bekend om zijn ‘highly mobile workers’. Voor deze mensen gaan we in dit onderdeel in op de verblijfsvergunningen voor binnen en buiten de Europese Unie. 

We zullen aan de hand van concrete voorbeelden het verblijfsrecht proberen te schetsen, dit kunnen we echter niet doen zonder het Schengenverdrag en de Europese Unie te kaderen. Deze gebieden bepalen of je al dan niet een aanvraag voor een vergunning moet indienen.
 

De Schengenlanden

De Schengenlanden hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het visumbeleid, het asielbeleid en de samenwerking tussen politie en justitie. 

Zo hebben de zesentwintig landen die het Schengenverdrag ondertekend hebben ervoor gekozen om de personencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen af te schaffen.

Het gaat om de volgende landen: België, Denemarken Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Een kaart van die landen vind je hier.  

Ierland, Kroatië, Bulgarije, Roemenië en Cyprus maken geen deel uit van het Schengengebied. Maar deze landen beschikken wel over de mogelijkheid om aan een aantal deelaspecten van het Verdrag deel te nemen.

In het Schengengebied is een gemeenschappelijk visumbeleid ingevoerd voor personen van buiten Schengen die zich op het Schengengebied willen begeven. 

  • Burgers uit Schengenlanden (en uit overige landen zonder visumplicht) reizen vrij binnen het Schengengebied.
  • Burgers van visumplichtige landen dienen een visumaanvraag in bij een van de Schengenlanden om toegang te krijgen tot het volledige Schengengebied. Zij doen dit best in het land waar ze het langst zullen verblijven.
  • Als je over een Schengenvisum beschikt mag je vrij reizen binnen de gehele Schengenzone.

Kort verblijf (visum type C)

Als een burger visumplichtig is en voor een kort verblijf in het Schengengebied wenst te verblijven, zal hij een C-Visum moeten aanvragen. 

De persoon die in het bezit is van een C-visum kan voor een bepaalde periode in een Schengenland (Schengengebied) verblijven (afhankelijk van de geldigheid van het visum). De geldigheidsduur van het visum kan nooit langer zijn dan vijf jaar en het toegestane verblijf mag niet langer zijn dan 90 dagen per periode van 180 dagen. 

De referteperiode van 180 dagen situeert zich in de periode die aan elke dag van verblijf voorafgaat. Dit betekent dat je tijdens elke dag van je verblijf moet nagaan of je in een referteperiode van 180 dagen terug in de tijd maximaal 90 dagen op het grondgebied van de Schengenzone verbleven hebt.

Gebruik de Short-Stay Visa Calulator om na te gaan hoeveel dagen je nog gebruik kan maken van je Short-Stay Visum.

Als je voor een groot evenement verschillende artiesten naar België wenst te halen, is het dus belangrijk om tijdig de betrokken consulaten hierover te informeren. Naast de individuele aanvraag door de artiest, is het aangewezen ook als organisatie aan de consulaten een lijst te bezorgen met alle genodigden, een toelichting te geven over het evenement en het belang ervan voor België.

Ga eventueel zelf in het land langs bij het consulaat om hen hiervan in te lichten, en licht de groep zelf ook eens door indien het om een eerder onbekende groep gaat.  Een grote groep artiesten, waarbij elke artiest afzonderlijk een visumaanvraag moet doen (bijv. een orkest), moet hier tijdig mee aan de slag gaan.  

Naast de verblijfsvergunning moet er worden nagegaan in welke mater de artiest of cultuurwerker een werkvergunning nodig heeft.

Het Schengenvisum kan worden afgegeven in twee vormen ‘Single Entry’ of ‘Multiple Entry’:

Single Entry

De houder van een Single Entry visum mag slechts eenmaal gedurende een bepaalde periode een Schengengebied betreden. Zelfs al is de periode van het visum nog niet voorbij, zodra de houder van het visum het Schengengebied verlaat, vervalt het visum.

Bijvoorbeeld: een Mexicaanse Mariachi band speelt in Duitsland, Nederland en Luxemburg voor een periode van drie weken. Voor deze periode hebben zij een visum aangevraagd en ontvangen. Zij mogen tijdens deze drie weken het Schengengebied niet verlaten of hun visum vervalt.

Mulitple Entry

Laat de houder toe het Schengengebied naar believen in en uit te gaan, afhankelijk van de geldigheid van het visum, dat maximaal vijf jaar geldig is.

De Europese Unie

De Europese Unie is onder andere gebaseerd op het vrij verkeer van goederen, personen en diensten. Men gaat uit van het principe dat als onderdaan van een EU-land je zonder werkvergunning mag werken - als werknemer of als zelfstandige in elk EU-land + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Als je in een ander EU-land woont dan waar je werkt, zijn er belangrijke gevolgen voor de toepassing van de sociale zekerheid en de belasting die je moet betalen.

De Europese Unie heeft de volgende site opgesteld om je te helpen met de aanvraag van een visum.

 

Bronnen over verblijfsvergunningen

The Ultimate Cookbook for cultural managers- visum derde landers) Pearle*