Brandverzekering, bedrijfsschadeverzekering, machinebreuk, ...

Deze info is louter informatief. Een voorafgaande analyse van je activiteiten is noodzakelijk voor het bepalen van de verschillende dekkingen die beantwoorden aan de specifieke behoeften van jouw onderneming. De basisdekking kan onderling verschillen al naargelang de verzekeraar.

Brand - materiële schade inboedel

De meeste huurders zijn contractueel verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Sinds kort is een brandverzekering in Vlaanderen en Wallonië ook wettelijk verplicht, zowel voor huurders als verhuurders. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de brandverzekering (voorlopig) nog niet wettelijk verplicht.

 • Een brandverzekering is alleen verplicht voor wie (een deel van) een pand huurt dat bestemd is voor bewoning.
 • Deze verplichting geldt enkel voor schriftelijke huurovereenkomsten die zijn afgesloten na 1 september 2019 (in Wallonië) of na 1 januari 2019 (in Vlaanderen). Huurovereenkomsten die dateren van vóór deze datums vallen nog onder de oude regelgeving.

Eenvoudige risico’s

Deze brandverzekering verzekert de risico’s waarvan de waarde niet hoger ligt dan € 1.285.000

Mogelijke dekkingen:

 • Brand
 • Ontploffing
 • Abnormale uitstoot van rook of roet
 • Aanrijding door een voertuig
 • De uitwerking van elektriciteit op elektrische apparaten
 • Blikseminslag
 • Storm of hagel
 • Glasbreuk
 • Insijpelen van water
 • Ontdooiing van een koelinrichting
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Natuurrampen
 • Huurdersaansprakelijkheid
 • ...

Speciale risico’s

Deze brandverzekering verzekert de risico’s waarvan de waarde hoger ligt dan € 1.285.000.

Dergelijke brandverzekering wordt op maat gemaakt. Er moet duidelijk worden bepaald welke goederen verzekerd moeten worden tegen welke risico’s. Er zijn daarbij twee mogelijkheden:

 1. Alle risico’s behalve: bij deze benadering gaat men ervan uit dat alle risico’s gedekt zijn behalve deze die uitdrukkelijk uitgesloten worden
 2. Enkel de expliciet genoemde gevaren zijn gedekt

Zo kunnen onder meer gedekt worden:

 • Brand, ontploffing, bliksem.
 • Storm en hagel
 • Waterschade
 • Rookschade
 • Aanrijding door voertuigen
 • Elektriciteitsrisico
 • Natuurrampen
 • Andere risico’s

“Brandverzekering” en kunstvoorwerpen

Er wordt soms beweerd dat een brandverzekering zou kunnen dienen als alternatief voor de verzekering alle risico’s voor kunstvoorwerpen.

Dit is niet helemaal waar. Voor zover kunstvoorwerpen niet zijn uitgesloten van het verzekerde risico, moet men toch een aantal zaken weten:

 1. De brandverzekering geeft nooit een zo volledige dekking van de risico’s als een verzekering alle risico’s voor kunstvoorwerpen.
 2. De kunstvoorwerpen zijn niet apart in waarde verzekerd, maar slechts als onderdeel van de totaaldekking van de verzekerde boedel.
 3. Er is geen dekking mogelijk in “aangenomen waarde”, alleen in “werkelijke waarde”.
 4. De kunstvoorwerpen moeten evenwel worden opgegeven aan de verzekeraar, zelfs bij de verzekering eenvoudige risico’s.
 5. Er kan discussie ontstaan bij een schadegeval. Zo kan een verbrand schilderij bij de vaststelling van de schade slechts als een verbrande houten kader beschouwd worden.

Tip: Het blijft dus een aanrader kunstvoorwerpen apart te verzekeren.
Als je als kunstenaar je werk in je eigen atelier wil verzekeren via de brandverzekering zal de productiewaarde bepalend zijn voor de tussenkomst bij een schadegeval. 
Bij een kunstwerk waarvoor al een verkoopovereenkomst bestaat kan de winstderving mogelijks worden opgevangen als er een dekking “bedrijfsschade” is afgesloten.
 

Bedrijfsschadeverzekering

Je kan je ook verzekeren tegen de economische, sociale en financiële gevolgen van een schadegeval, bijvoorbeeld door een brand. De brandverzekering dekt wel de materiële schade ten gevolge van de brand maar niet de gevolgen van de onderbreking van de activiteit.

De gevolgen van een langdurige onderbreking of verstoring van de bedrijfsactiviteiten kunnen onvoorspelbaar zijn. De verzekeraar vergoedt de vaste kosten in de mate dat zij niet meer opgevangen worden door de omzet.

Een schadegeval kan onrechtstreekse gevolgen hebben:

 • Financieel: de vaste kosten blijven lopen, omzet daalt, bedrijfsresultaat vermindert, de salarissen van de bedienden en kaderleden moeten doorbetaald worden aangezien zij niet technisch werkloos gesteld kunnen worden.
 • Arbeidsrechtelijk: verlies van geschoold en ervaren personeel en een vergoeding bij ontslag of sluiting.
 • Commercieel: verlies van klanten, kwaliteitsverlies, verlies van specifieke vergunningen, vernietiging voorraad van afgewerkte producten of prototypes en voorraad grondstoffen, daling verkoopcijfer, verlies van partners/leveranciers die mogelijks naar de concurrentie gaan.

Deze verzekering streeft ernaar de onderneming zodanig te vergoeden dat ze in dezelfde financiële situatie komt waarin ze zich zou hebben bevonden als het schadegeval zich niet had voorgedaan.

De bedrijfsschadeverzekering heeft tot doel jou te vergoeden tijdens de duur van de gekozen vergoedbare periode en in de mate van de vermindering van jouw omzet als gevolg van de schade:

 • Voor de algemene permanente onkosten die behouden blijven
 • Voor de nettowinst die je niet kan verwezenlijken
 • Voor de bijkomende onkosten die je zal maken om de schade te beperken

Meestal wordt de verzekering afgesloten voor bedrijfsschade na brand, ontploffing, bliksem en botsing van luchtvaartuigen (de zogenaamde FLEXA-waarborgen), met mogelijks uitbreiding naar andere gevaren, o.a. storm, waterschade of machinebreuk.
 

Verzekering alle risico’s elektronische apparatuur

Deze verzekering dekt elk verlies en elke niet te voorziene plotselinge schade ten gevolge van om het even welke externe oorzaak aan computers en andere elektrische en elektronische toestellen die gedefinieerd zijn in het contract.

Het is ook mogelijk om de kosten van wedersamenstelling van de informatie te verzekeren door het afsluiten van een waarborg “gevolgschade”.

Voorbeeld

Door een stroomstoot worden in een designbureau alle computers inclusief hun bestanden vernietigd. 

Zijn onder andere verzekerbaar:

 • Computers en randapparatuur
 • Kantoormaterieel
 • Telecom 
 • Audiovisueel materieel
 • Medisch materieel
 • Beveiligingsmaterieel
 • Onderzoeksmaterieel
   

Machinebreuk

Deze verzekering dekt de onvoorziene en plotselinge schade door een externe oorzaak (onhandigheid, vandalisme, storm, vorst) of een interne oorzaak (trillingen, ontregeling) van machines met elektronische sturing en controle-eenheid (men zou dit de Fyra-verzekering kunnen noemen).

Info

Een elektronisch gestuurde zaagmachine wordt door stormschade aan het gebouw blootgesteld aan insijpelend regenwater en raakt defect.

Alle risico’s beroepsmateriaal

Hier gaat het over alle beroepsmateriaal, zowel gehuurd, geleend als in eigendom, dat niet voortdurend in de vestiging van je onderneming verblijft.

Meetapparatuur, laptop, muziekinstrumenten, filmmateriaal zijn immers bestemd voor een ambulant gebruik. Dit materiaal kan apart worden verzekerd tegen beschadiging en diefstal op basis van de nieuwwaarde.