Polis, premie, verzekeraar, verzekerde, aansprakelijkheid,... Ontdek alle basics over verzekeringen.

Ben je bewust van alle mogelijke risico’s die jouw onderneming of project werkelijk loopt? Pas dan kan je bepalen welke risico’s je moet laten dekken. Ga ook na of je niet dubbel verzekerd bent voor een bepaald risico. 

Een verzekering voor een bepaald risico afsluiten kan ook het gevolg zijn van een wettelijke verplichting (bv. objectieve aansprakelijkheid, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen) of van een contractuele verbintenis (bv. huurdersaansprakelijkheid of een tentoonstellingsverzekering).
Neem deze info door en klop dan aan bij je verzekeringsmakelaar. Als je gebruik maakt van de termen uit deze tekst, word je zeker correct verder geholpen.

Verzekeringen voor ondernemingen of projecten kunnen hoofdzakelijk worden opgedeeld in twee soorten:

1)    Verzekeringen die dekking verlenen voor onze burgerlijke aansprakelijkheid of onze beroepsaansprakelijkheid.

Deze verzekeringen beschermen andere personen tegen het feit dat wij in de onmogelijkheid zouden verkeren onze verplichtingen na te komen. Vooral de wettelijk verplichte verzekeringen beschermen anderen tegen onze insolvabiliteit. Op die manier waarborgt het de continuïteit van je onderneming én ook de continuïteit van de onderneming van hen die wij schade zouden berokkenen. Deze verzekeringen zijn verplicht door de wet of worden aangegaan in een overeenkomst.

2) Verzekeringen die onze eigen goederen en belangen beschermen.

Deze verzekeringen beschermen ons tegen schade of verlies van goederen. Schade die we niet of moeilijk kunnen herstellen of opnieuw kunnen bekostigen met de middelen die we ter beschikking hebben. Deze verzekering beschermt ons patrimonium en verzekert ook de continuïteit van onze onderneming.

Sommige culturele koepelorganisaties hebben een groepsverzekering tegen verschillende risico’s. Dat gaat van een vrijwilligersverzekering tot een ongevallenverzekering. Het is altijd goed om even na te vragen of dit ook het geval is bij de organisatie die overkoepelend is in jouw deelsector.
 

Wie is wie in een verzekeringsovereenkomst?

De verzekeraar = de verzekeringsmaatschappij die een risico dekt en de begunstigde uitbetaalt na een schadegeval.

De verzekeringnemer = diegene die een verzekeringsovereenkomst aangaat en een polis onderschrijft. De verzekeringnemer heeft mededelingsplicht en moet op alle vragen antwoorden die de verzekeraar stelt voor en na het afsluiten van de polis. De verzekeringnemer heeft ook aangifteplicht. De verzekeringnemer betaalt de premie.

De verzekerde = diegene wiens belang gedekt wordt door de verzekeringspolis.

De begunstigde = de persoon aan wie de verzekeraar de schadeclaim uitbetaalt.

De drie laatste hoedanigheden kunnen gecumuleerd worden.
 

Voorbeeld

Bij de verzekering van kunstwerken van een tentoonstelling zal de organisator zowel verzekeringnemer als verzekerde zijn. Bij een verzekering voor eigen schade zal je tegelijkertijd verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde zijn.

Is het opportuun een verzekering af te sluiten?

In principe is alles verzekerbaar en kan er altijd een polis op maat worden voorgesteld. Alleen moet je altijd de vraag stellen of de grootte van de premie en de uitgesloten risico’s het nut van de polis niet te sterk afzwakken. Als de premie te hoog is of als de uitgesloten risico’s te groot zijn zal men dus niet altijd verzekeren.

Voorbeeld

Een tentoonstellingsruimte die niet afsluitbaar is, wordt als “niet verzekerbaar” beschouwd.

Aandachtspunt: de tussenkomst van de verzekering ontslaat je niet altijd volledig van jouw schuld aan de benadeelde. Het is niet omdat je een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid hebt, dat je niet meer aansprakelijk bent. De verzekering neemt niet de aansprakelijkheid over, ze komt erin tussen.

Als de verzekering, zoals bij een te beperkte dekking, niet de volledige schade uitkeert waarvoor je aansprakelijk bent, dan moet je de rest zelf bij passen. In bepaalde gevallen kan de verzekering dan wel wettelijk verplicht zijn om tussen te komen in de schadeloosstelling aan het slachtoffer, maar behoudt de verzekeraar het recht op terugvordering bij de verzekerde.
 

De premies

Bepaalde premies worden forfaitair berekend. Zo kan er voor de berekening van een premie een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende artistieke activiteiten.

Andere premies worden berekend op basis van het zakencijfer van de onderneming en sommige worden zelfs bepaald op maat, na risico-onderzoek door een verzekeringsinspecteur. Er kan dan een pakket van dekkingen gemaakt worden op maat van de onderneming of organisatie.

Het is altijd een aanrader jaarpremies te betalen in plaats van premies voor opeenvolgende risico’s van korte duur. Er bestaan immers mininumpremies die voor bepaalde risico’s bijna even hoog zijn als een jaarpremie.
Materiaal wordt doorgaans verzekerd op basis van de nieuwwaarde.

Als je de premies van verschillende verzekeraars wil vergelijken moet je dus nagaan welke risico’s ze dekken, welke risico’s ze uitsluiten én wat de plafonds van de tussenkomst zijn.
 

Onderverzekering of oververzekering: beiden een afrader

In veel gevallen kan de verzekerde zelf de waarde bepalen van hetgeen hij wil verzekeren, bijvoorbeeld bij een brandverzekering.

Bij totaal verlies wordt de tussenkomst bepaald op basis van de werkelijke waarde van de inboedel op het moment van de brand. Het is die waarde die wordt uitbetaald. Het verzekerde bedrag staat slechts voor de limiet waarbinnen de verzekeraar zal tussenkomen. 

Bij een schadegeval wordt de waarde geschat van de verzekerde goederen en dat wordt dan gebruikt als nieuwe limiet van de tussenkomst. Oververzekering is dus zinloos.

In geval van onderverzekering wordt wat men noemt de proportionele dekking toegepast. Hoewel hierop uitzonderingen bestaan voor verzekeringen voor particulieren wil dit zeggen dat men bij 50% verlies van de totale waarde van de inboedel niet de waarde gaat bepalen van de vernielde inboedel, maar dat men gaat tussenkomen tot de helft van het verzekerde bedrag.
 

Voorbeeld

Als de huurder zijn muziekstudio heeft onderverzekerd, dan is de proportionele regel van toepassing en de verzekeraar zal hem dan ook op die manier vergoeden.

De muziekstudio is verzekerd voor € 200.000, maar die is in realiteit € 250.000 waard. De verzekeraar zal voor een schadegeval, waarbij er voor  20.000 € schade werd veroorzaakt, maar € 16.000 vergoeden.

Problemen bij het verzekeren van sommige risico’s

Het adagio “alles is verzekerbaar” is in de praktijk meer en meer een dode letter geworden.

Meer en meer werken verzekeraars een ‘risico-pakket’ uit met daarin de grootste gemene deler van de risico’s waar veel vraag naar is.
Zo kan het gebeuren dat een verzekeringsmaatschappij er niet happig op is om een kunstenaarsstudio énkel voor huurdersrisico “brand” te verzekeren omdat de premie te laag is in verhouding tot de administratiekosten. 
Een combinatie met je autoverzekering of andere risico’s maakt het wel interessant. 

Niet elke makelaar heeft toegang tot de verkoop van bepaalde verzekeringen. Zo zijn er makelaars die op de professionele markt gespecialiseerde verzekeringen en pakketten kunnen aanbieden omdat zij genoeg cliënteel hebben om hierover een akkoord met een verzekeraar af te sluiten. Zo is het verzekeren van beroepsmateriaal voor ambulant gebruik niet evident.

Er bestaan makelaars die gespecialiseerd zijn in de beeldende kunsten en alles aanbieden van kunstverzekering tot beroepsaansprakelijkheid voor de professionals van die sector. Zo zijn er ook makelaars die in een pakket alle risico’s van een filmset verzekeren. 
 

 

Wat met verzekeringen voor individuele cultuurwerkers en freelancers? Bekijk hier ons webinar:

 

En wat met verzekeringen voor culturele ondernemingen? Bekijk hier ons webinar: