Welke verplichtingen heb je als je een uitzendkracht inschakelt? 

Wanneer een uitzendkracht inschakelen?

In de volgende situaties kan je een uitzendkracht inschakelen: 

 • Een vaste werknemer moet worden vervangen (een actrice in zwangerschapsverlof); 
 • Als er tijdelijk meer werk is (bij de opening van een cultureel centrum wordt een beroep gedaan op kunstenaars); 
 • Om uitzonderlijk werk uit te voeren (een bedrijf organiseert een tentoonstelling om het tienjarig bestaan te vieren); 
 • Tewerkstelling in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject voor langdurige werklozen en gerechtigden op financiële sociale bijstand.
 • Terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan een gebruiker met het oog op een vaste aanwerving (een bedrijf heeft een vacature en doet hiervoor beroep op een uitzendkracht om hem eventueel later in dienst te nemen)
 • Leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken ten bate van een occasionele werkgever of gebruiker (een wijkcomité wil een artiest vergoeden voor zijn optreden)! Ook de technici kunnen onder deze prestaties vallen!

Als je als werkgever erover nadenkt om een uitzendkracht in dienst te nemen moet je een bepaalde procedure moet doorlopen. 

Zo moet je incgeval van een tijdelijke vermeerdering van werk een voorafgaande instemming krijgen van de vakbondsafgevaardigde (CAO nr. 108, art. 10). 

Bestaat er geen vakbondsafvaardiging, dan mag er voor maximum 6 maand een beroep worden gedaan op een uitzendkracht. Dit kan in bepaalde gevallen verlengd worden. 
 

Arbeidsovereenkomst

De uitzendkracht moet twee documenten tekenen:

 • Een overeenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendwerknemer;
 • Een overeenkomst tussen de uitzendwerknemer en de gebruiker (jouw onderneming). 
   

Contract uitzendkantoor

Je onderneming moet de volgende documenten ondertekenen:

 • Een intentieverklaring waarin beide partijen (werkgever en uitzendonderneming) hun voornemen bekend maken om een overeenkomst van uitzendarbeid te sluiten.
 • Bij elke aanwerving moet je als onderneming een schriftelijke overeenkomst met het uitzendkantoor sluiten ten laatste op het ogenblik van aanwerving
   

Loon

Het loon dat het uitzendbureau uitbetaalt aan de uitzendwerknemer mag in geen geval lager liggen dat het loon dat deze werknemer zou ontvangen indien hij/zij/x rechtstreeks zou zijn aangeworven binnen de onderneming. 

Verplichtingen tussen de uitzendkracht en de gebruiker

De onderneming waar de uitzendkracht wordt tewerkgesteld is verantwoordelijk om de wettelijke bepalingen inzake ‘Reglementering van de arbeid’ en bescherming van het werk te respecteren.

Werking Sociaal Bureau voor Kunstenaars

Voor de opdrachtgever/werkgever

Het SBK kan instaan voor de werkgeversverplichtingen. De opdrachtgever stort de uitkoopsom dan aan het SBK. Het SBK wordt juridisch de werkgever en voert de werkgeversverplichtingen uit (Dimona-aangifte, betalen van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing, sluiten van arbeidsongevallenverzekering enzovoort). Uiteraard komt het SBK niet tussen in de praktische afspraken over de aard van de prestatie, de duur van de opdracht en de hoogte van de vergoeding. 

Voor de kunstenaar

Het SBK kan je helpen om de uitkoopsom te bepalen. Vraag aan het SBK hoeveel je moet aanrekenen om een bepaald nettoloon over te houden van een uitkoopsom. Die som is de totale prijs voor de opdrachtgever.